Högnäsfors och Norrström

Högnäsfors
Areal: 97 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Fastighet fördelad på 3 skiften med bra vägar. Den produktiva skogsmarken uppgår till närmare 81 ha.

Nu erbjuds möjligheten att köpa skogsfastigheter i Högnäsfors ca 25 km uppströms Skellefteå. Fastigheterna är fördelade på tre skiften med skogsmark som omfattar en sammanlagd areal om ca 97 ha. Den produktiva skogsmarken uppgår till närmare 81 ha och virkesförrådet är skattat till att omfatta dryga 8 300 m³sk . Ägorna utgörs i huvudsak av lättföryngrade tallmarker med goda drivningsförhållanden och bra med vägar.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Högnäsfors och Norrström

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad hösten 2019 uppgår fastighetens totala landareal till 96,8 ha varav 81,2 ha består av produktiv skogsmark, Virkesförrådet är skattat till 8 364 m³sk och den årliga tillväxten 227 m³sk. Skogsmarken är bevuxen med skog i olika åldrar från kalmark upptill 140 årig skog. Trädslagssammansättningen på fastigheten består i huvudsak av barrträd med fördelningen tall 79 %, gran 16 % och lövträd 5 %.

Markförhållandena för drivning är mycket goda då fastigheten till merparten utgörs av väldränerad sandsediment med främst lingon, ljung och lav i fältskiktet vilket gör det möjligt att avverka under barmarksperioden. Markerna är dessutom generellt mycket lättföryngrade. Fastigheten har en god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad bonitet om 4,1 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten har ett samlat virkesförråd om ca 4 400 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten består till 11,3 ha av kalmark där återbeskogning pågår. Säljaren har köpt tjänsterna markberedning och plantering som enligt utförarens nuvarande planering kommer att utföras senast under 2023. Enligt skogsbruksplanen har röjning föreslagits på 12 ha. Av dessa har 5,6 ha relativt stora älgskador som bör tas i beaktande. Gallring är föreslaget på 4,6 ha.

Avverkning

Föreslagen föryngringsavverkning uppgår till 2 ha vilket motsvarar ett virkesuttag om ca 300 m³sk. Möjlig föryngringsavverkning motsvarar ca 4 394 m³sk vilket klarar skogsvårdslagens ransoneringsregel med krav om maximalt 50 ha skog under 20 år.

Nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos Skogsstyrelsen och berör avdelning 28 och 29 enligt karttjänsten Skogens Pärlor. På fastigheten finns också ett område som klassas med höga naturvärden och berör avdelning 19.

Rådighetsinskränkning

Avdelning 18 får ej markberedas på grund av erosions- och rasrisk vilket skulle kunna äventyra ledningsrätten för Svenska Kraftnät. Av samma anledning har ägaren till fastigheten enligt beslut från Skogsstyrelsen belagts med avverkningsförbud gällande avdelning 19.

Jakt

Jakten på fastigheten arrenderas av Brännfors-Forsbergets jaktklubb som disponerar ca 1400 ha för jakt efter småvilt och älg. I egenskap av ägare till fastigheten erhålls som medlem i klubben rätt till jakt inom jaktklubbens marker.

Vägar

Fastigheten är lätt att komma till med bil och lätt att bruka och sköta om. Det finns flera vägar i området som kan nyttjas för åtkomst och åtgärd.

Kraftledning

Fastigheten kan komma att beröras av en ny kraftledningsdragning mellan station Högnäs till Skelleftehamn. Ägare till projektet är Skellefteå kraft som planerar att ansöka om tillstånd för en ny 150 kV-luftledning.

Byggnader

Det står en äldre loge på skifte 2. Enklare byggnad i trä och med plåttak.

Pågående avstyckning

Bostadshus och tomt är under pågående avstyckning hos Lantmäteriet. Det område som är aktuellt har ritats bort i skogsbruksplanen. Se kartskiss vilket område som avses.Tillträde till fastigheten kan tidigast ske när förrättningen har vunnit laga kraft.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Högnäsfors 3:1 och Skellefteå Norrström 1:22 -1:25

Ägare

Andreas Marklund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret båda fastigheterna: 96,1 ha. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Högnäsfors 3:1, Taxeringsvärdena redovisas ej eftersom det pågår en avstyckning. Norrström 1:22-1:25 Samtaxering. Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 920 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-17

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Högnäsfors och Norrström & vill bli kontaktad

Mäklaren för Högnäsfors och Norrström kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier