Hökhult

Talldominerad med god volym avverkningsmoget. Gräns i två sjöar. Ekonomibyggnad.
Areal: 251 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 800 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2021
Större skogsfastighet om ca 251 ha varav ca 233 ha skog hållande ca 31 600 m3sk virke. Pågående tillväxt för innevarande säsong om drygt 1 100 m3sk tillkommer för ny ägare av Hökhult.

Tall är dominerande trädslag och här finns möjlighet till rejäla avverkningar och bra kassaflöde. Gräns i två sjöar och fiske i flera vatten varav några med signalkräftor. Fastigheten är i det närmast byggnadsfri, här finns en nyare garagebyggnad, fiskebod samt en gammal ängslada.

Hökhult är belägen i Lenhovda socken, ca 50 km nordost om Växjö.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (19)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns en garagebyggnad uppförd under senare år. Byggnadsarea ca 50 m2. Murad grund, fasad av träpanel och tak av plåt med kondensskydd. Byggnaden saknar egen elanslutning.

Ängslada, tak av plåt, belägen i avd 82.

Liten enkel fiskebod vid Myrsjön, belägen i avd 77.

Skog och mark

Skogsmark

Huvudträdslag på Hökhult är tall. Arealmässig råder en övervikt av äldre röjningsskog men fastigheten håller också en god volym av avverkningsmogen skog. Drivningsförhållandena är bra och huvuddelen av marken har korta transportavstånd till befintliga skogsbilvägar.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra. Fältarbetet är utfört nov 2019. Inför försäljningen har skogsbruksplanen framskrivits med tillväxt för säsongen 2020.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 233,4 ha och virkesförrådet anges till ca 31 670 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 62% tall, 30% gran, 8% löv. Medelboniteten anges till ca 6,2 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 1 450 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 1 160 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,7%.

I skogsbruksplanen sammanställning avverkning och tillväxt föreslås en avverkning under planperioden om ca 16 100 m3 fördelat mellan föryngringsavverkning ca 13 300 m3sk samt gallring ca 2 800 m3sk.

Det finns ingen obehandlad kalmark. Röjning föreslås under planperioden på ca 82 ha varav ca 18 ha att utföras snarast.

Säljaren har avverkat ca 45m3 fub efter skogsbruksplanen upprättades, volymen är ej avräknad ovan.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 0,6 ha. Marken är muntligt upplåten till 2021-12-31. Säljaren förbehåller sig intäkter från upplåtelsen till nämnt datum. Det följer ej några stödrätter för gårdsstöd i försäljningen.

Vid ekonomibyggnaden finns en mycket naturskön slåtteräng med vackra ekar och fina stenmurar. Ängen omfattar ca 0,49 ha (del av avd 55) och säljaren har sökt miljöstöd för skötsel. Säljaren förbehåller sig rätten att sköta ängen och uppbära stöd för skötseln kvarvarande tid av åtagandeperioden (ca 3 år).

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns en registrerad nyckelbiotop, ca 0,3 ha, vilken berör delar av avd 67 och 69 samt ett registrerat område med naturvärde vilket berör del av avd. 69. Se vidare markeringar på skogskarta.

Jakt

Rejäl jaktmark fri från närliggande större vägar. Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin.

Jakträtten kan disponeras av ny ägare från tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Herråkra älgskötselområde samt i licensområde om ca 1 700 ha fördelat på två jaktlag. Senaste tilldelning 3 vuxna samt fri kalvavskjutning. Det älgjaktlag i vilket Hökhult idag ingår disponerar ca 1 079 ha i ett samlat område i byn. Småviltsjakten bedrivs enskilt. Jaktutrustning som jakttorn tillhör älgjaktlaget och följer ej fastigheten.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i Hökhults skifteslag med fiske ibland annat områden av Varsjön, Hjärtasjön och Skärsjön. Kräftfiske med signalkräftor i de två sistnämnda vattnen.

Ingår i Hjärtasjöns FVO vilket omfattar Hjärtsjön, Göljamålagöl, Skärsjön, Forsån, Myrsjön och Kroksjön. Fiskevårdsområdet har bryggplatser för uthyrning.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE HÖKHULT 2:6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 233,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 233,4 ha
Skogsimpediment 10,1 ha
Inägomark 0,6 ha
Väg och kraftledning 6,9 ha
Summa: 251,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 11 471 000 kr
Skogsimpediment 57 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Summa: 11 569 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 9 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Hökhult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning