Hökmark

Lantlig pärla
Areal: 40 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 300 000 SEK
Lantligt boende på avskild plats. Möjligheter till skogs- och lantbruk. Jakt.

Gård med unikt läge belägen i Hökmark, Lövånger. En oas i det öppna odlingslandskapet med natursköna omgivningar. Här erbjuds ett lantligt boende på avskild plats med vackra vyer mot söder där solen värmer från morgon till kväll. Fastigheten kombinerar bra boende nära naturen med möjligheter till både skogs- och lantbruk för den självverksamme. Den samlade arealen uppgår till ca 40 ha fördelad på tre skiften bestående av ca 11 ha åkermark och ca 28 ha produktiv skogsmark där det samlade virkesförrådet är beräknat till 2 980 m³sk. Som ägare till fastigheten erhålls jakträtt och möjlighet till medlemskap i jaktklubb med en jaktbar mark om ca 4000 ha för jakt efter både smålvilt och älg.

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Hökmark

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 45 bilder
Visa alla 45 bilder

Foto: Jonas Westling och Jörgen Burstedt

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset uppfördes under sena 1910-talet och byggdes med spånlåda. På 50-talet byggdes huset om och tilläggsisolerades. Sedan mitten av 90-talet har bostadshuset genomgått löpande renoveringar, med bland annat ny el dragen 1995, installation av jordvärme och nytt trekammarbrunn 2013 och nya stammar och vattenledningar samt renovering av kök 2016. Huset har utvändigt en fasad av träpanel och ett äldre tegeltak upptill. Huset vilar på en stenfot, har fönster av typen tvåglas och ventileras genom självdrag.

Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om 125 kvadratmeter och är byggt i två plan. Planlösningen på nedre plan består av hall, trappskrubb, kök, vardagsrum, kontor, badrum och tvättstuga. På övre plan finns en möblerbar hall och balkong, samt fem sovrum och klädkammare/förråd. Fastigheten har ett djupborrat brunn för vatten och fiber för internet inkopplat. Ytskikt såsom tak, vägg- och golvbeklädnader har underhållits löpande. Som komplement för värme finns en Norapanna i köket vilken kan eldas då husets skorsten är godkänd för eldning. Det finns även en kakelugn ur funktion som behöver kompletteras med stålrör i rökgången för användning.

Tomt och omgivning

Gårdsplatsen ligger enskilt och mycket vackert belägen högt på en höjd med omgivande odlingslandskap. Bostadshuset står i söderläge med utsikt över åkermarken och skogen nedanför. Tomten är stor och luftig med gott om plats mellan byggnaderna och består av gräsmatta, träd och buskar. Mot norr skyddas tomten av ett skogsparti.

Sommarhus

På tomten återfinns också ett enklare sommarhus med två plan. Huset har en timmerstomme och fasad av trä samt ett tegeltak upptill. Standarden är enklare och har nyttjats för gästboende sommartid.

Dubbelgarage

Garaget uppfördes år 2014 och rymmer två bilar. Byggnaden har en stomme och fasad i trä och plåttak upptill. Golvet består av grus. El saknas.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad i vinkel från 1920-talet, utbyggd på 60-talet med foderlada. Byggnaden rymmer stall, foderlada och förråd/garage. Stalldelen har väggar och fasad i tegel, övrig stom- och väggkonstruktion i trä. Hela byggnaden har plåttak.

Loge och kornbod

Två äldre byggnader med förrådsutrymmen byggda i trä och med plåttak.

Överlåtelsebesiktning och energideklaration

En överlåtelsebesiktning är genomförd av Anticimex i augusti 2022. Besiktningsprotokoll bilägges fastighetsbeskrivningen. En energideklaration avseende bostadsbyggnaden saknas och kommer inte att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Elektricitet: 17 500 SEK/år 1)
Sophämtning: 3 355 SEK/år
Slamtömning: 1 540 SEK/år
Sotning: 500 SEK/år 2)
Kommunal fastighetsavgift: 1 700 SEK/år 3)
Försäkring boende: 5 750 SEK/år
Väghållning: 6 000 SEK/år
Summa: 36 345 SEK/år

1) Hushållsel + drift av värmepump ca 9 000 kWh/år
2) Uppskattad kostnad inklusive brandskyddskontroll
3) Taxeringsvärde 266 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som är framtagen och som beskriver skogstillståndet på fastigheten är upprättad i maj 2022. Enligt planen uppgår fastighetens totala landareal till 40,2 ha varav 28,1 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 2 989 m³sk och den årliga tillväxten 165 m³sk. Skogsmarken är bevuxen med skog i de flesta åldersklasser där fördelningen är relativ jämn mellan ungskog, medelålders skog och äldre skog. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 57 %, gran 33 % och lövträd 10 %. Fastigheten har en mycket god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad bonitet om 5,1 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till ca 850 m³sk.

Utöver skogsbruksplanen har en Skogsvinge Fastighetsrapport tagits fram med skattningar av skogstillståndet som bygger på flugburen laserskanning. Uppgifterna som presenteras i rapporten är uppskattningar för år 2019. Enligt rapporten uppgår fastighetens virkesförråd till 3 439 m³sk.

Skogsvård

Påkallade skyldigheter och ålägganden enligt gällande skogsvårdslagstiftning saknas enligt skogsbruksplanen. Skogsvårdsåtgärder föreslagna i skogsbruksplanen är således att betrakta som skötselrekommendationer och frivilliga.

Naturvärden och fornlämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga nuturvärden saknas (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor). Likaså finns inga fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar registrerade (källa: Riksantikvarieämbetet).

Vägar

Vägen från den allmänna byavägen och fram till gården är enskild och driftas och underhålls gemensamt av berörda fastighetsägare. Till skogsskiftet längst i norr (skifte 1) löper två skogsbilvägar med tämligen hög standard varav den en vägen är en gemensamhetsanläggning som fastigheten har en andel i. Den andra vägen är delvis en byasamfällighet, delvis en enkel överenskommelse fastighetsägare emellan. För åtkomst till skifte 2 är vägarna i området enklare, likaså gäller hemskiftets södra del som kräver vinterväglag för virkestransporter.

Åkermark

Fastighetens åkermark återfinns på hemskiftet och ligger intill och nära gårdscentrum. Enligt skogsbruksplanen uppgår åkermarksarealen till 11,2 ha och är fördelad på tre fält. Åkermarken är utarrenderad till och med 2024-12-31. Enligt avtalet utbetalas ett årligt arrende om 625 kr/ha inklusive moms.

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt och möjlighet till jakt inom Hökmarks jaktklubb. Fastigheten är idag utarrenderad till klubben som totalt har en jaktmark om ca 4000 ha för jakt på både småvilt och älg. Jaktklubbens arrende till markägarna utgår ifrån tilldelningen på älg som varierar något mellan åren. För jaktåret 21/22 betalades ca 400 kr ut till fastighetsägaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Hökmark 32:3

Ägare

Gunilla Hedlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Inägomark 11,2 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 40,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 122 000 kr
Tomtmark 32 000 kr
Skogsmark 712 000 kr
Bostadsbyggnader 195 000 kr
Summa: 1 061 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person som inte sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygdsområde i Skellefteå kommun. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är förvärvstillstånd ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för eventuellt uttag av nya penninginteckningar/pantbrev. Förvärvstillstånd sökes hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontraktet är tecknat och är förknippat med en handläggningskostnad om 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-09-05

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hökmark & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hökmark kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier