Höle

Skötta tallskogar
Areal: 63 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Anbudsdag: 6/7 2022
Goda drivningsförhållanden och hög arronderingspotential nordost om Bollnäs. Jakt i VVO.

Mellan Bollnäs och Trönö i södra Hälsingland hittar du dessa välskötta talldominerade skogar. Fastigheten är uppdelad på ett antal långsmala skiften och bör vara intressant för den som vill förstärka sitt innehav i området eller för den som vill göra en nyetablering med sikte på fortsatta strategiska tillköp. Jakt i viltvårdsområde om ca 6 500 ha.

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Höle

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i december 2016 av Skog & Fritid i Bollnäs AB. Planen har därefter tillväxtberäknats samt justerats utifrån de åtgärder som utförts efter planens upprättande. Justeringarna är gjorda av Albert Bäckebjörk, Holmen. Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 60,9 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 8 072 m³sk vilket ger ett medelförråd om 133 m³sk/ha. Fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning. Medelboniteten är skattad till 5,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 294 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 80% tall, 13% gran och 7% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

En mindre ägofigur om ca 1,2 ha belägen i nordost finns inte upptagen i skogsbruksplanen och ingår därmed inte i skogsbruksplanens data angående areal, virkesförråd etc. Området ser enligt flygbild ut att utgöra skogbevuxen myrmark. Källa: SeSverige.

Nyckelbiotop

Avdelning 3 är av Skogsstyrelsen registrerad som nyckelbiotop. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Rengsjö Norra viltvårdsområde som omfattar ca 6 500 ha. Kontaktman är Gunnar Olsson, tel. nr. 070-687 43 68.

Ny ägare disponerar fastighetens jakträtt från och med kommande jaktår, 2022/23.

Fiske

Fiskevatten väster om fastighetens skiften administreras av Arbrå fiskevårdsförening. Se mer information på www.arbrafvf.se. Resterande fiskevatten i området administreras av Rengsjö fiskevårdsområdesförening. Se mer information på http://www.rengsjofiske.se/.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Höle 5:30

Ägare

Ann Catrine Wallbom 1/2
Karl-Erik Wallbom 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,9 ha
Myr/kärr/mosse 1,6 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 0,1 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 63,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 782 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 2 786 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett pantbrev om 425 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Fört mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Fört mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier