Homnabo

66 hektar norr om Edsbyn
Areal: 66 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2022
Två skogsfastigheter om totalt 66 hektar belägna norr om Edsbyn.

Två obebyggda skogsfastigheter om totalt ca 66,6 hektar mark varav 58,4 hektar produktiv skogsmark. Fastigheterna är belägna i Homnabo och Ryggesbo, ca 15 km norr om Edsbyn. Virkesförrådet uppskattas till ca 9 400 m³sk vilket ger ett medelförråd om 161 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre avverkningsmogna skogar där ca 6 500 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Ovanåkers östra viltvårdsområde vilket omfattar ca 20 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Homnabo

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Einarsson på uppdrag av Mellanskog under augusti månad 2018. Skogsbruksplanen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Mellanskog. Planen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom år 2022) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 58,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 9 380 m³sk vilket ger medelförråd om 161 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 53 %, gran 40 % samt löv 7 %. Ca 6 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre avverkningsmogen skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheterna ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inägomark och lada

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,9 hektar och är till största delen belägen på fastigheten Knåda 7:3. I anslutning till åkermarken finns en äldre hölada uppförd i trä under plåttak.

Vägar

Fastigheten Vängsbo 9:19 har del i fem gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Vängsbo Ga:3, vägar (Mörtbovägen, skifte 1), Ovanåker Vängsbo Ga:5, vägar (Stavsbovägen - väg 682 till Måndagsmyran, skifte 2), Ovanåker Vängsbo Ga:6, väg (Stavsbovägen - Djupmyrvägen, skifte 2), Ovanåker Vängsbo Ga:9, väg (Homnabo - Stickväg gamla Stavsbovägen, skifte 3), Ovanåker Vängsbo Ga:10, väg (Stickväg gamla Stavsbovägen, skifte 3) där samtliga gemensamhetsanläggning förvaltas av Hässjavattnets samfällighetsförening. Fastigheten har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning, dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Fastigheten Knåda 7:3 har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Knåda Ga:5, Torparvägarna som förvaltas av Edsbyns Östra Samfällighetsförening.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheterna överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Vängsbo 9:19 & Knåda 7:3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,4 ha
Myr/kärr/mosse 6,3 ha
Inägomark 0,9 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Summa: 66,6 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd Taxeringsvärde mark: 2 298 000 kr Totalt taxeringsvärde är: 2 298 000 kr Taxeringsvärdet är: Fastställt Taxeringsår: 2020 I detta ingår följande taxeringsvärden: Åkermark 6 000 kr Skogsmark 2 288 000 kr Skogsimpediment 4 000 kr Summa 2 298 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-04
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier