Nordmyra

Rejäl välskött tillväxtfastighet utanför Njutånger.
Areal: 102 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Rejäl skogsfastighet strax utanför orten Njutånger vid hälsingekusten. Av fastighetens sammanlagda produktiva skogsmarksareal om 87 hektar återfinns 83 hektar samlat inom ett och samma välarronderade skifte. Fastigheten är välskött och trots en stor andel ungskog är dagens röjningsbehov litet. Skogens skötta skick, unga ålder och låga skogsvårdskostnader i kombination med dess tillväxt gör fastigheten till en god investering inför framtiden. Med äganderätten följer även jakträtt i Nordmyra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lada

Enkel, timrad lada. Belägen centralt på det stora skiftet vid Nordmyra.

Huggarkoja

Huggarkoja uppförd av tidigare ägare. Liksom ladan belägen centralt på det stora skiftet vid Nordmyra.

Ingår ej i försäljningen

Ett timrat vindskydd är uppförd nära Kösens strand vid det stora skiftets sydvästra hörn av annan än ägaren. Vindskyddet kommer att monteras ned och flyttas från fastigheten.

Älgpass uppförda inom fastigheten tillhör annan ägare (ofri grund) och kan komma att förflyttas.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades i mars 2017 av Linnea Åkerlund, LRF Konsult. Skiftet på Bergön fältinventerades aldrig utan har istället tillväxtberäknats till dags dato från skogsbruksplan upprättad 2012.

Den totala arealen produktiv skogsmark uppgår enligt plan till ca 87 hektar med ett virkesförråd om ca 7 800 m3sk. Trädslagsfördelningen är relativt jämn mellan löv (39 %), gran (31 %) och tall (30 %) och den största delen av arealen är bevuxen av unga eller medelålders skogar. Medelboniteten uppgår till 5,3 m3sk/ha/år.

Skogsvårdsåtgärder som huvudförslag för hela planperioden uppgår till 1,6 ha plantering, 3,1 ha återväxtkontroll och 4,7 ha röjning.

För mer information se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det stora skiftet vid Nordmyra berörs enligt Skogsstyrelsen av en nyckelbiotop som ungefärligen utgör avdelning 132 samt delar av avdelning 133 och 131. Nyckelbiotopen beskrivs som biotoptyp bergbrant.

Inom samma skifte finns även två områden som enligt skogsstyrelsen bedöms ha höga naturvärden. Det ena omfattar 25,4 ha och berör ungefärligt avdelningarna 124, 125, 126 och 128 samt delar av angränsande avdelningar. Området beskrevs vid inventeringstillfället 1997 som en avverkningstrakt där trädgrupper, kantzoner samt gamla och grova lövträd och tallar har lämnats. Det andra området omfattar 0,4 ha och berör ungefärligt delar av avdelning 106 och 112. Området beskrevs vid inventeringstillfället 1997 som alsumpskog.

Jakt

Fastigheten ger jakträtt i Nordmyra viltvårdsområde om ca 250 ha. Årlig tilldelning om ett vuxet djur och en kalv. Kontaktperson för området är fastighetsägaren Lars Åke Myrgren, tel 070 527 10 49.

Fiske

Fastigheten ligger inom Iggesunds sportfiskeklubbs område. Möjlighet finns för fastighetsägare med fiskerätt att köpa helårsfiskekort för 20 kr (gäller ej i ädelfiskvatten). För mer information se: https://sv-se.facebook.com/iggesundssportfiskeklubb/

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Nordmyra 1:2

Ägare

Eva Myrgren 1/2
Lars Åke Myrgren 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 106,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 87,1 ha
Myr/kärr/mosse 10,2 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Övrigmark 4,6 ha
Summa: 102,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 483 000 kr
Summa: 2 483 000 kr

Inteckningar

Nordmyra 1:2 är samintecknad med annan fastighet. Inga inteckningar kommer att följa fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning