Hyttebokölen

Obebyggda skogsfastigheter
Areal: 27 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 16/10 2023
Tre obebyggda skogsfastigheter vid Färila, Hälsingland, med jakt i två viltvårdsområden.

Har du funderat på att bli skogsägare? Här erbjuds tre mindre och obebyggda skogsfastigheter lämpliga som förstagångsköp eller tillköp. Fastigheterna är belägna vid Färila i nordvästra Hälsingland, och kan förvärvas tillsammans eller uppdelat i två delar beroende av intresse. Lillbyn 6:32 och 6:32 gränsar till varandra och säljs tillsammans medan fastigheten Föne 3:25 kan förvärvas separat.

Lillbyfastigheterna består uteslutande av tallskog, knappa 2 200 m³sk fördelat på totalt ca 15 ha produktiv skogsmark. Volymen består framför allt av gallrad skog. Här är vägnätet väl utbyggt och drivningsförhållandena bra. På fastigheten Föne finner du både tall, gran och löv. Knappa 1 800 m³sk bestående av såväl yngre som äldre skog.

Fastigheterna ingår i två olika viltvårdsområden med en samlad areal om ca 12 200 ha.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Hyttebokölen

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna är inventerade i augusti 2023 av Jan Andersson Skogstjänster. Varje fastighet utgörs av en ägofigur.

Föne 3:25:
Arealen produktiv skogsmark är uppmätt till 12,2 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 1 787 m³sk vilket ger ett medelförråd om 146 m³sk/ha. Skog i åldersklasserna 60 till 89 år återfinns på 67 % av arealen. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 54 m³sk/år. Trädslagen fördelar sig på 64% tall, 20% gran och 16% löv.

Lillbyn 6:32 och 6:33:
Fastigheterna består av vardera ett skifte som gränsar till varandra. Fastigheterna har brukats tillsammans varför det kan vara svårt att finna fastighetsgränsen mellan dem. Arealen produktiv skogsmark är för de båda fastigheterna uppmätt till 14,8 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 2 192 m³sk vilket ger ett medelförråd om 148 m³sk/ha. Av arealen utgör skog i huggningsklasserna G1 och G2 ca 58 %, på den produktiva skogsmarken finns uteslutande tallskog. Medelboniteten är skattad till 5,3 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 78 m³sk/år.

För sammanslagen information om fastigheterna samt ytterligare information, se bifogade skogsbruksplaner.

Återbeskogning

På fastigheten Föne 3:25 finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelning 39 om totalt 0,3 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs och bekostas.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

De båda fastigheterna Lillbyn 6:32 och 6:33 ingår i Hyttebo viltvårdsområde som omfattar ca 4 700 ha. Kontaktperson är Mikael Norman, jaktledare, mobil: 070-336 37 14.

Fastigheten Föne 3:25 ingår i Färila-Östra viltvårdsområde som omfattar ca 7 500 ha. Älgjakten är uppdelad i tre olika jaktlag medan småviltjakt får bedrivas över hela området. Kontaktperson är Kjell Mickelsson, ordförande, mobil: 073-057 55 74.

Fiske

Fisket i området administreras av Färila FVO. Se mer information på www.farilafiske.se.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Fastigheterna belastas enligt fastighetsregistret inte av inskrivna servitut eller nyttjanderätter.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Enligt Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor berörs Lillbyn 6:32 och 6:33 söder om Drabodiket av vattenskyddsområde.

Delar av fastigheten Föne 3:25 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med sumpskog. Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornlämningar finns för närvarande registrerade på fastigheterna Källa. SkogensPärlor och SeSverige.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föne 3:25, Lillbyn 6:32 och Lillbyn 6:33

Ägare

Kerstin Lundell Norberg 1/2
Bertil Norberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 27,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med andra fastigheter varför enskilt taxeringsvärde inte är åsatt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Förvärvstillstånd söks av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt, mäklaren hjälper till med att ansöka. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier