Ingelshyttan

Fastighet om 73 ha produktiv skogsmark, 12 242 m3sk. Fina jaktmöjligheter.
Areal: 83 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 350 000 SEK
Anbudsdag: 19/4 2021
Intill Rösjöns östra strand och söder därom finns nu möjligheten att förvärva en skogsfastighet i fyra skiften. Fastigheten är belägen strax norr om Ingelshyttan utanför Storå i Lindesbergs kommun. Totalt utgörs fastigheten av ca 83 ha mark varav 73 ha är produktiv skogsmark enligt en uppdaterad skogsbruksplan. Volym stående skog är bedömd till 12 242 m3sk. Skogen har en fin åldersfördelning med dominans av tallskog. Fastigheten ingår i VVO med möjlighet till jakt på större arealer. Jaktbart vilt i form av älg, enstaka kronhjort, skogsfågel, enstaka vildsvin, rådjur samt annat småvilt.

Välkommen att besöka skogen i Ingelshyttan!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (18)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan är upprättad över fastigheten i mars 2018 av Andreas Wistrand. Inför försäljningen har Stora Enso uppdaterat (2021-03-10) skogsbruksplanen med teoretisk tillväxt samt avräknat faktiska uttag från avverkningar sedan planens upprättande. Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen 73 ha.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 12 242 m3sk enligt skogsbruksplanen. Detta ger ett medeltal om 168 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 5,5 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 75 %, gran 21 % samt löv 4 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 369 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 387 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 548 m3sk. Av denna volym består 459 m3sk av föryngringsavverkning och 1 089 m3sk av gallringsuttag. Skogsmarken har en fin åldersfördelning med skog från kalmark till äldre skog, mogen för föryngringsavverkning.

Planläggaren har för den kommande 10-årsperioden lämnat som förslag att 17,7 ha ska röjas, 9,7 ha ska markberedas och följas upp med återväxtkontroll samt 0,3 ha ska hjälpplanteras. För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Driftskostnader

Den fasta kostnaden för fastigheten har endast utgjorts av försäkring avseende skogen. Densamma var för föregående år totalt 701 kr. Andelar i gemensamma vägar genererar ingen årlig återkommande kostnad. Utdebitering sker i samband med större förbättrande åtgärder eller underhåll.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Fastigheten ingår i Ingelshyttans VVO där fastigheten har två jakträtter. Säljaren förbehåller sig jakträtten på 50 ha, motsvarande en jakträtt. Upplåtelsen gäller på livstid, utan extra vederlag. Därefter återgår densamma till fastighetsägaren. Detta kommer att inskrivas i överlåtelsehandlingen eller i separat överenskommelse i samband med fastighetsöverlåtelsen. Kvarvarande areal med tillhörande jakträtt medföljer i fastighetsköpet. Jaktbart vilt är älg, enstaka kronhjort, enstaka vildsvin, skogsfågel, rådjur och annat småvilt.

Fastigheten ingår i Hökhöjden älgförvaltningsområde samt Hammarbackens älgskötselområde och kronhjortsskötselområde.

Fiske

Fastigheten har andel i Lindesberg Ingelshyttan FS:4 med fiske i Storån, Rösjön och Rösjötjärnen. Sjöarna inhyser gädda, abborre och annan vitfisk. Storån inhyser även kräftor.

Övrigt

På fastigheten (avdelning 9) finns även en stuga. Marken kring stugan, ca 1 300 kvm, är upplåten enligt skriftligt arrendekontrakt på en tidsperiod om 49 år. Avtalet ingicks 2021-01-01. Byggnation inom upplåten arrendetomt tillhör arrendatorn.

Rättsförhållande

Fastighet

Lindesberg Ingelshyttan 1:69

Ägare

Ola Zinderland 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 81,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 73,0 ha
Impediment 4,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 5,2 ha
Summa: 82,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 256 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Summa: 4 269 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd sedan minst ett år inom glesbygdsområde i Lindesbergs kommun. Ansökan inges till Länsstyrelsen i Örebro län och avgiften är för närvarande 4 600 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver även det förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Ingelshyttan och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning