Innervik

Skog och jakt i Innervik
Areal: 30 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Fastighet med 21 ha produktiv skogsmark i 2 skiften. Virkesförråd 1974 m³sk.

Skogsfastighet om cirka 30 ha med jakträtt belägen i Innerviks by strax söder om Skellefteå. Fastigheten består av två skiften med skog och åkermark. Byggnader saknas. Den produktiva skogsmarken uppgår till 21,1 ha och virkesförrådet är skattat till 1 974 m³sk. Jakträtt i viltvårdsområde om cirka 2900 ha med möjlighet till jakt efter småvilt och älg.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Innervik

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 21,1 ha och virkesförrådet är skattat till 1 974 m³sk. Skogsmarken är bevuxen med yngre till medelålders skogar där den äldsta skogen är nära 70 år. Det huvudsakliga trädslaget är tall med en fördelning om 46 %, därefter gran 22 % och lövträd 32 %. Jordmånen varierar från finjordsrik mark i de låglänta delarna till moräner med sand och mo högre upp i terrängen. Markens produktionsförmåga uppgår till 4,4 m³sk per ha och år vilket ger en årlig tillväxt om närmare 90 m³sk.

Skogsbruksplanen är upprättad 2015 och har reviderats med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande samt har tillväxtframräknats till att omfatta 2022 års växtsäsong.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen rekommenderas röjning av 1,5 ha skog. I övrigt har inga skogsvårdsåtgärder föreslagits.

Naturreservat

Fastigheten berörs av Innerviksfjärdarnas naturreservat som är ett fågelreservat. Specifikt är det avdelning 1 skifte 1 som ligger inom reservatet. För mer information rörande reservatsföreskrifterna se Länsstyrelsens hemsida via länken https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/innerviksfjardarna.html.

Nyckelbiotoper, fornminnen och kulturhistoriska lämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt saknas på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). Likaså saknas fornminnen och kulturlämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Åkermark

Fastighetens åkermark är belägen på skifte 1 och utgörs av tre fält motsvarande en areal om sammanlagt 4,6 enligt skogsbruksplanen. Åkermarken är utarrenderad enligt ett 5 årigt skriftligt avtal som löper ut 2026-01-01. Arrendeavgiften uppgår årligen till 840 kronor plus moms.

Jakt

Fastigheten ingår i Innerviks viltvårdsområde som disponerar cirka 2900 ha. Ägare till fastigheten har en jakträtt och kan jaga både småvilt och älg. Arrendet från viltvårdsområdet uppgår för närvarande till cirka 14 kr/ha.

Vägar

Skifte 1 nås via gamla E4:an och en skogsbilväg med hög standard som drivs av vägförening med andelstal. Skifte 2 nås från Istermyrliden via en skogsbilväg vars driftsförhållande ej är känd.

Norrbottniabanan

Enligt Trafikverkets planerade dragning av Norrbottniabanan kommer fastigheten och skifte 1 att beröras av järnvägsbygget. För plankarta och mer information läs på Trafikverkets hemsida via länken https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/norrbotniabanan/norrbotniabanan-skelleftea/

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Innervik 18:9

Ägare

Ulla-Britt Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,1 ha
Impediment 0,1 ha
Impediment 3,1 ha
Inägomark 4,6 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 30,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet med typkod 110. Taxeringsår 2020 och taxeringsvärde totalt om 381 000 kronor.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-05

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Innervik & vill bli kontaktad

Mäklaren för Innervik kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier