Ishult

Ishult med 36 ha produktiv skogsmark, 12 200 m3sk och jakt. Strax öster om Medevi.
Areal: 53 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2019
Visning:
7/9 2019
Vänligen anmäl er till visningen.
Ishult är en mycket skogsrik fastighet belägen strax öster om Medevi i norra delen av Motala kommun. Fastighetens 53 ha ligger samlat i en välarronderad ägofigur och fördelar sig på 36 ha skog med ett totalt virkesförråd om hela 12 200 m3sk och en bonitet om 9,1 m3sk/ha, ca 15 ha åker- och betesmark samt 2 ha övrig mark. Centralt på fastigheten finns ett gårdscentrum med bostadshus, uthus och ekonomibyggnader. Till Motala är det ca 15 km och till Askersund är det ca 30 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (22)

Foto: Mats Nilsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Ishults bostadshus är ursprungligen uppfört 1912 och byggdes senare till 1969 när en totalrenovering av bostaden genomfördes. Bostaden vilar på en torpargrund och är uppförd i timmer och regelstomme med ett yttertak av lertegel. Bostadsytan uppgår enligt fastighetstaxeringen till 135 kvm. Fasaden är klädd i liggande träpanel. På framsidan finns en enklare veranda med glasfönster mot söder och ett tak av ljusgenomsläpplig plast. Uppvärmning av bostaden sker i ett vattenburet system med vedpanna och elpatron från 2013 som är placerad i köket. Fönstren i bostaden är av typen tvåglas från 1990-talet. Genom huvudentrén kommer man in i en hall med trappa upp till övervåningen, rakt fram finns köket och till höger vardagsrum och matrum. Innanför köket finns badrum med toalett, tvättmaskin, badkar och dusch nyligen renoverat efter vattenskada. På övre plan finns en möblerbar hall, ett sovrum samt ytterligare ett mindre rum. Vatten tas ur en grävd brunn och avloppet leder ut till en trekammarbrunn.

I anslutning till bostaden finns en murad jordkällare.

Gäststugan

I anslutning till bostaden finns en gäststuga uppförd i timmer vilandes på en torpargrund i natursten och yttertak av lertegel. Stugan rymmer ett gästrum och uppvärmning sker med direktverkande el.

Täppan

500 m norr om gårdscentrum ligger torpet Täppan. Torpet vilar på en stensatt torpargrund och har en stomme i timmer. Yttertaket är klätt med lertegel. På framsidan av torpet finns en enklare veranda med tak av tegelliknande plåt. Fasaden är klädd med stående träpanel. Torpet som är i ett plan fördelar sig på ett rum och kök. Bostaden har el men saknar vatten. I anslutning till byggnaden finns ett enklare dass.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården är uppförd med delvis trästomme och delvis murad stomme. Brutet tak belagt med plåt. El och vatten finns indraget i byggnaden. Byggnadsytan uppskattas till ca 300 kvm. Djurdel med äldre inredning för nöt och höns. Logdel med trägolv. Längs östra kortsidan finns mindre utbyggnad vilken nyttjas som traktorgarage.

Vagnsbod/Magasin

Uppfört i trä på en plintgrund under brutet tak med eternit. El finns indraget. Nedre delen rymmer förråd och vagnsbod. Övre delen rymmer spannmålsmagasin.

Utöver nämnda byggnader finns ett enkelt hönshus uppfört i trä samt ett enklare brygghus.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ishults åkermark uppgår enligt SAM-ansökan till 10,24 ha fördelat på 6 skiften. Åkermarken har brukats med ekologisk vall och är utarrenderat på ett år i taget till och med 2020-03-14, för 7 600 kr per år exkl moms. Arrendet är ej uppsagt. Markerna har lättare jordart och dräneringen anses vara tillfredsställande.

Betesmarken uppgår enligt SAM-ansökan till 4,8 ha. Betesmarken betas bara delvis och ca 1,5 ha håller på att övergå till skogsmark.

Skogsmark

Ishult är en mycket skogsrik fastighet med god bonitet. Skogen är grandominerad och har en hög tillväxt. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 36,8 ha och det totala virkesförrådet till hela 12 243 m3sk eller 333 m3sk/ha. Medelboniteten uppskattas till 9,1 m3sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 74 % följt av löv med 16 % och tall 10 %. Skogen har en hög medelålder och domineras av skogar i 75-95 år. Sett till huggningsklasserna så utgör S1-S2 skogen hela 31,4 ha och 11 395 m3sk. Fastighetens arrondering och närhet till bilväg gör skotningsavstånden relativt korta. På fastigheten finns granar angripna av granbarkborre. Säljaren har för avsikt att avverka dessa under hösten. För mer information se bifogat utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten på fastigheten blir tillgänglig för en ny köpare från och med tillträdesdagen. Jaktbart vilt är älg, kronvilt, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt. Fastigheten ingår i Motala Västra älg- och kronskötselområde. Älg- och kronviltsjakten bedrivs gemensamt med grannfastigheter i Nubbekullens jaktlag på ca 600 ha. Tilldelningen för 2019/2020 är fastlagd.

Kraftledning

Den luftledning som går över fastigheten är projekterad att grävas ner på fastigheten. I samband med det kommer en transformatorstation sättas upp i betesmarken intill vägkanten ca 250 m norr om gårdscentrum. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Ishult 2:1

Ägare

Gunborg Karlsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 15,8 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 53,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 335 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Åkermark 508 000 kr
Betesmark 54 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 434 000 kr
Ekonomibyggnader 79 000 kr
Summa: 4 533 000 kr

Inteckningar

Fastigheten berörs av fyra penninginteckningar om totalt 39 000 kr. Pantbreven är skriftliga. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Ishult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning