Järvträsk

Skogsfastighet i Järvträsk mad 154 ha produktiv skogsmark. Älg- och småviltsjakt.
Areal: 233 ha
Kommun: Arvidsjaur
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Skogsfastigheter i fyra skiften belägen i Järvträsk med andel i Arvidsjaurs allmänning. Fastighetens areal utgörs av ca 154 ha produktiv skogsmark och ca 75 ha impediment. Det samlade virkesförrådet är skattat till ca 17900 m³sk varav ca 8000 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Skogsmarken är bevuxen med i huvudsak medelålders tallskogar på produktiva marker där medelboniteten uppgår till 3,5 m³sk/ha och år. Möjlighet finns till både älg- och småviltsjakt i Jaktvårdsförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (41)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i augusti 2021 uppgår fastighetens totala landareal till 233 ha varav 154,4 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 17919 m³sk och den årliga tillväxten 454 m³sk. Skogsmarken är bevuxen av i huvudsak tallskogar med åldern 50-80 år. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 79 %, gran 11 % och lövträd 10 %. Markförhållandena varierar från moiga moräner till fuktiga torvmarker. Fastigheten har en god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad boniteten om 3,5 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till närmare 8000 m³sk.

Skogsvård

I skogsbruksplanen har röjning föreslagits på ca 5 ha och gallring på ca 40 ha under kommande 10 årsperioden. Kalmark med lagstadgad återbeskogningskyldighet saknas enligt planen.

Nyckelbiotoper

Några antecknade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden förekommer inte på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Fornminnen och kulturhistoriska lämningar

Det finns ett flertal lämningar registrerade på fastigheten enligt registret. Det rör sig om fångstgropar och återfinns på skifte 2 enligt skogsbruksplanen. På skifte 5 hittas en husgrund och en renvall (källa: Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ingår i Järvträsk-Gallejaur-Stenbackens Jaktvårdsförening som innehar ett jaktområde om ca 5000 ha för jakt efter både småvilt och älg. Som ägare till fastigheten erhålls en jakträtt i föreningen och ger rätt att jaga inom området efter att medlemskap i föreningen har beviljats. Föreningen arrenderar fastigheten enligt ett 5-årigt avtal som rullar vidare med ytterligare 5 år om inte arrendeavtalet sägs upp i tid. Arrendet från klubben uppgår för närvarande till ca 5 kr/ha. Jaktvårdsföreningens mark ingår i Glommersträsks älgskötselområde och tilldelningen uppgick inför älgjakten 21/22 till 8 vuxna och 8 kalvar.

Vägar

Åtkomst till fastighetens skiften är mycket god med undantag för skifte 1 som ligger mer svårtillgängligt till i landskapet utan väg in på skiftet. Standarden på de vägar som berör fastigheten varierar. Huvudvägen som berör skifte 2, 3, och 4 är välunderhållen och håller hög bärighetsklass vilken bör klara virkestransporter även under barmarkssäsong. Denna sköts och underhålls genom statligt bidrag och av Arvidsjaurs allmänning. Dock vilar ansvaret på nyttjaren av vägen om vägen körs sönder och slits onormalt mycket vid exempelvis virkestransporter.

Arvidsjaur allmänning

Fastigheten Järvträsk 1:4 har del i Arvidsjaurs allmänning. Som delägare kan årlig utdelning ansökas hos allmänningen och kan ge ungefär 70 %-ig kostnadstäckning upptill maximalt 80 000 kr/år och brukningsenhet, undantaget skogsbilvägar. För detaljer läs Allmänningens generella bestämmelser kring utdelning som finns som egen bilaga.

Båthus

Det finns ett båthus med tillhörande båtplats vid Järvträskets strand på fastigheten Järvträsk 1:4 som är upplåtet med avtalsservitut. Servitutet gäller även rätt att ta väg över fastigheten för åtkomst. Servitutet är vid tidpunkten för publicering av fastigheten oinskrivet.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvidsjaur Järvträsk 1:4 och 1:13

Ägare

Kurt Olov Björk 1/15
Sverker Björk 31/60
Lars Björk 5/24
Birgit Viklund 5/24

Areal

Järvträsk 1:4, areal enligt fastighetsregistret ca 228,8 ha. Järvträsk 1:13, areal enligt fastighetsregistret ca 4,7 ha. Arealer enligt skogsbruksplan båda fastigheterna tillsammans 233 ha. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Järvträsk 1:4 Typkod 113 (lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsår 2020. Järvträsk 1:13 Typkod 110 (lantbruksenhet obebyggd), taxeringsår 2020. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 12 600 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan erfordras för fysisk person då fastigheten ligger inom glesbygd. Ansökan sker hos Länsstyrelsen i Norrbotten när köpekontrakt är upprättat och är förknippat med en kostnad om 4600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-08

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Järvträsk och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning