Jorstorp

Öster om Linköping, 168 ha skog och 29 ha åker. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 208 ha
Kommun: Linköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 25 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2018
Jorstorp ligger intill Svinstadsjön vid Bankekind, 15 minuter öster om Linköping och är en välarronderade skogsfastighet. Området karaktäriseras av ett lätt kuperat och brutet landskap med goda boniteter. Markerna fördelar sig på 168 ha produktiv skogsmark med 36 200 m3sk, 29 ha åkermark samt 11 ha bete och övrig mark. Till det kommer ca 12 ha vatten i Svinstadsjön med tillhörande insjöfiske. Jakten bedrivs främst efter älg, vildsvin och rådjur.

Möjligt för juridisk person att förvärva fastigheten utan krav på förvärvstillstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad 2017 och framräknad till och med 2018 uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 168,8 ha och det totala virkesförrådet med 2018 års tillväxt inräknad till 36 245 m3sk eller 215 m3sk per ha. Medelboniteten uppskattas till 7,5 m3sk/ha och den årliga tillväxten bedöms till 847 m3sk/år. Tall är det klart dominerande trädslaget med 53 % följt av gran med 33 % och 14 % löv.

Den största delen av skogsmarken är medelålders till äldre mellan 64-105 år. I huggningsklassen G1 finns 8 986 m3sk och i huggningsklasserna G2, S1 och S2 finns hela 24 643 m3sk.

Tidigare har Skogsstyrelsen utfört märkning av huvudstammar av ek som stamkvistats. Dessa är märkta med gul ring som börjar blekna. Efter denna märkning har åtgärder gjorts för att gynna dessa huvudstammar.

Fastigheten berörs enligt Skogsstyrelsens inventering av ett objekt med naturvärde, avd 64 samt en sumpskog, avd 24 i skogsbruksplanen.

Jakt

Jorstorp erbjuder med sin storlek samt arrondering goda förutsättningar för jakt. Det brutna landskapet samt närhet till vatten är ytterligare faktorer som gynnar viltet. Jakten sker främst efter älg, vildsvin och rådjur. Dovvilt förekommer sporadiskt på fastigheten. Jakten är tillgänglig för en ny jägare från och med tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Svinstadsjön inom samfällt område. Fastighetens andel i fiskesamfälligheten Linköping Svinstad FS:1 är 31/100 mantal eller 20,67 %.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk eller juridisk person.

Rättsförhållande

Fastighet

Linköping Jorstorp 1:1, Svinstad 2:9

Ägare

Stiftelsen Tranås Säteri 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 168,8 ha
Impediment 5,8 ha
Väg och kraftledning 3,3 ha
Inägomark 29,9 ha
Inägomark 0,5 ha
Vatten 12,3 ha
Summa: 220,6 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 8 700 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Jorstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning