Junosuando

Areal: 2267 ha
Kommun: Pajala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2019
Skogsfastigheter i stora sammanhängande skiften belägna i och omkring Junosuando, bra tillgänglighet via de vägar som går genom fastigheterna. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till hela 1 208 ha och virkesförrådet har uppskattats till 78 224 m3sk. Fastigheterna ingår i idag i Pajala Norra älgskötselområde om totalt 40 000 ha. Jakten är för närvarande upplåten genom ettåriga jaktarrenden. Årliga utdelningar från Pajala allmänning och jaktarrenden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (24)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Fastigheten är bebyggd med tre förrådsbyggnader som tidigare ägts av försvarsmakten. De är belägna på Fastigheten Pajala Junosuando 12:2 i anslutning till väg 395.

Den röda förrådsbyggnaden närmast väg 395 mäter 16,3 x 12,2 meter, ca 198 kvm. Byggnaden är uppförd i trä med plåttak. Den gröna betongbyggnaden mäter 8,4 x 16,2 meter och har ett tak av tjärpapp. Förrådet är uppfört på betongplintar med stomme och fasad av trä och är 5,2 x 22,5 meter.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för fastigheten är upprättad av Norra Skogsägarna 2013. Skogsbruksplanen visar på en produktiv skogsmarksareal om 1 208,2 ha och ett totalt virkesförråd om 78 224 m3sk. Trädslagsfördelningen är 62% tall, 18% gran, 20% löv och medelboniteten är 2,3 m3sk/ha och år. Skogsbruksplanen har reviderats 2019 av Gunnar Sjölund vid Foran Sverige AB med anledning av de åtgärder som utförts på Fastigheten efter det att skogsbruksplanen upprättats, tillväxt sedan planstart har beräknats med hjälp av tillgängligt laserscanningsmaterial och lagts till virkesförrådet.

Nyckelbiotoper

Avdelning 418 på Junosuando 12:2 berörs delvis av en nyckelbiotop om 1,5 ha enligt Skogsstyrelsens register över nyckelbiotoper.

Jakt

Jakten på Fastigheterna är upplåten genom jaktarrenden och ingår i en licens sökt av Pajala Norra älgskötselområde förvaltat av Svea Skogsförvaltnings AB, där Marcus Jatko är ansvarig. Älgtilldelningen har de senast åren legat på tre vuxna älgar och tre kalvar. Tilldelningen fördelas årsvis mellan de ingående fastigheterna i älgskötselområdet. Jakten på Fastigheterna är upplåtna genom två jakträttsavtal. Det ena avtalet rör 140 ha av Junosuando 2:4 och gäller till och med 2020. Resterande mark är upplåten i december 2008 och förlängs med ett år i taget. Uppsägning skall ske senast tre månader för arrendeperiodens slut. Kontakta undertecknade fastighetsmäklare för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Pajala Junosuando 2:4, 9:3 och 12:2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1 208,2 ha
Impediment 990,6 ha
Väg och kraftledning 24,5 ha
Övrigmark 16,4 ha
Vatten 61,3 ha
Summa: 2 301,0 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Fastigheten Junosuando 12:2 är intecknad till 150 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person boende i Pajala kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Jag är intresserad av fastigheten Junosuando och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning