Kålaboda

Mjölkgård med mycket bra arrondering. Ca 100 mjölkkor. 150 ha mark. Plansilofack mm
Areal: 150 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Mjölk
Prisidé: 9 200 000 SEK
Mjölkgård med mycket bra arrondering belägen i Kålaboda, Robertsfors. På fastigheten bedrivs konventionell mjölkproduktion med tre stallar för kor, ungdjur och kalvar. Ett varmt lösdriftsstall med mjölkgrop från 2007 rymmer gårdens ca 100 mjölkkor. Totalt med ungdjur och kalvar uppgår djurbesättningen till ca 250 djur. Till driften hör kompletterande ekonomibyggnader såsom plansilofack, maskinhall, verkstad och gödselbrunnar. Tre bostadsbyggnader finns uppförda på gården som förutom eget boende ger möjlighet till boende för anställd personal eller för uthyrning. Med fastigheten följer mark om 150 ha fördelat på fyra skiften varav ca 100 ha består av välskött åkermark och ca 39 ha produktiv skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (55)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbostad

Bostadshuset byggdes 1942 och byggdes ut och renoverades 1978. Huset är ett trähus med plåttak, byggt i två plan med liten källare. Entréplanet rymmer hall, kök, toalett, vardagsrum, tvättstuga och kontor. På övre plan finns ett allrum, badrum, tre sovrum, alkov samt flera mindre förrådsutrymmen. Värmesystemet är vattenburet där värmekällan utgörs av en flispanna av modell Albin från 1978 med tillhörande flisbehållare som är installerad i närliggande byggnad. Pannan förser sedan bostadshuset med värme genom kulvert. Vattenförsörjning sker genom djupborrat brunn som delas med grannfastigheten. Enskilt avlopp från 2019. Bredband finns anslutet. Boytan uppgår enligt taxeringen till 190 kvadratmeter.

Komplementbostad

Bostadshus i två plan med källare. Byggnaden har en stomme av trä och med träpanel på fasaden. Yttertaket är av plåt. Planlösning på entréplanet består av hall, kök, vardagsrum och toalett. Övre plan rymmer allrum, sovrum, alkov och toalett. I källaren finns pannrum, matkällare och tvättstuga. Huset är äldre och har en enklare standard. Bostadshusets boyta har ej uppmätts.

Praktikantbostad

Äldre bostadshus med enklare standard. Huset är byggt i trä och har ett plåttak. Huset brukas delvis där kök, sovrum och badrum hålls varma, resterande utrymmen är kallställda.

Energideklaration

Energideklaration avseende bostadsbyggnaden saknas och kommer inte att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

(gäller fastighetens samtliga bostadshus)
Elektricitet1: ca 15 000 SEK/år
Uppvärmning2: ca 10 000 SEK/år
Sophämtning: 1875 SEK/år
Sotning: 3125 SEK/år
Vatten: 6250 SEK/år
Avlopp: 1690 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: 1980 SEK/år
Försäkring: 6100 SEK/år
Summa: ca 46020 SEK/år

1) En uppskattning då separata elmätare för bostadshusen saknas.
2) En uppskattning då flispannan också värmer verkstad.

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Ekonomibyggnader

Kostallet

Varm lösdriftsladugård för ca 100 mjölkkor uppförd 2007. Byggnaden är klädd i plåt. Mjölkning sker med mjölkgropssystem De Laval av fiskbensmodell med 8 mjölkplatser per sida. Golvet i gropen är höj och sänkbart. Utfodring sker enligt fullfodersystem som består av traktorburen foderblandare tillsammans med elevator och bandfoderfördelare. Utgödslingen i stallet sker genom skrapspel. Manuell spånströläggning med kärra. Byggnaden rymmer utöver själva stallet även mjölkrum, förråd och personalrum. Inredningen utgörs av Delavals bås, gummimattor i skrapgångar och madrasser i bås.

Ungdjursstall

Ungdjursstallet är byggt i vinkel mot kalvstallet. Byggnaden uppfördes på 70-talet som varm lösdriftsladugård och har fasad av trä och plåttak. Utfodring sker med med buffertbord och bandfoderfördelare. Utgödsling sker med skrapspel. Byggnaden rymmer 73 ungdjur, 10 sinkor samt 4 kalvningsboxar. Inredningen utgörs av LRS båsavskiljare, rörgrindar, ungdjursfronter, låsinredning nackbom.

Kalvstall

Den äldsta stallbyggnaden är uppförd på 40-talet ursprungligen som varm lösdriftsladugård och är idag inredd för kalvar. Byggnaden är byggd delvis i trä och med med murade tegelväggar samt med plåttak upptill. Det gamla mjölkrummet nyttjas för att tillreda mjölk till kalvarna. Stallet rymmer 15 st kalvboxar och 20-25 kalvar i gemensam box. Utfodring och utgödsling sker manuellt. Inredningen består av rörgrindar och ungdjursfronter från 2008.

Maskinhall

Öppen maskinhall av stolptyp klädd i plåt. Nyttjas idag till förvaring av djur på ströbädd om ca 96 kvm. Rymmer 25 djur.

Foderlager

Det finns två plansilofack om sammanlagt 2000 m³ för grovfoder som kompletteras med rundbalar och foderlimpor. Utöver detta finns en tornsilo som har tagits ur drift. För kraftfoder finns en glasfibersilo om 32 m³.

Gödselförvaring

Det finns två flytgödselbrunnar om 2000 m³ vardera. Fastgödsel förvaras på platta om 100 kvm med stödmur.

Verkstad/carport

Varmlagad gårdsverkstad som värms upp med flis via kulvert från panncentral. Byggnaden har plåttak och träfasad samt gjutet golv. På sidan av huset finns en carport. Den invändiga lokalytan uppgår till ca 99 m².

Panncentral/häststall/flislager

Byggnad med stomme och fasad i trä och tegel och med plåttak upptill. Huskroppen rymmer ett stall med plats för två hästar, pannrum med flispanna och flisbehållare samt lagringsutrymme för flis.

Övriga byggnader

Det finns en loge och ett antal äldre byggnader på fastigheten, samtliga enkla byggnader.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åkermark uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 100 ha och är fördelad på fastighetens samtliga skiften. Fältens beskaffenhet varierar men är överlag stora, täckdikade och välskötta. Nuvarande ägare arrenderar dessutom åkermark omfattande ca 130 ha med arrendenivåer normala för området. Total brukad areal uppgår således till närmare 230 ha. Merparten av den brukade åkermarken ligger i nära anslutning till gårdscentrum med undantag av 41 ha som ligger ca 10 km från gården. De flesta brukningsenheter är 5 ha och större bestående av både moränjordar och mullrika jordar.

Enligt EU ansökan 2021 uppgår den stödberättigade arealen till 228,89 ha. De stödrätter som finns överlåtes vederlagsfritt till köparen. Bedömt sammanlagt EU-stöd för 2021 uppgår till ca 1 440 000 SEK.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten finns beskriven i en skogsbruksplan upprättad i oktober 2020. Sedan dess har avdelning 18 blivit röjd och avdelning 17, 19, 20, 21 och 22 har underväxtröjts. Skogsbruksplanen är reviderad med hänsyn till dessa åtgärder samt har tillväxtuppräknats avseende 2021 års tillväxt.

Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala landareal till ca 150 ha varav ca 39 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 5340 m³sk. Skogens åldersfördelning är jämn med skog i de flesta åldersklasser. Trädslagsfördelningen är tall 51 %, gran 26 % och löv 23 %. Skogsmarkens produktionsförmåga är mycket god med en genomsnittlig bonitet på 4,3 m³sk per ha vilket ger en årlig tillväxt om 163 m³sk.

Såld avverkningsrätt

Det finns en såld avverkningsrätt på fastigheten som innehas av Holmen rörande gallring och gäller avdelning 17, 19, 20, 21 och 22 (del av). Avverkningen kommer att utföras under hösten 2021 om drivningsförhållandena tillåter. Skogsbruksplanen har inte reviderats med hänsyn till såld avverkningsrätt, således beskriver planen skogstillståndet innan gallringsåtgärdernas utförande.

Jakt

Fastigheten ingår i Kålaboda viltvårdsområde (vvo) som omfattar ca 5500 ha. För varje 85 ha erhålls en jakträtt i vvo:t. Jakträtten är fri att disponera från tillträdet. Som medlem i vvo:t erbjuds möjligheter till småviltsjakt och gemensamhetsjakt efter älg. Älgjaktlaget består av 25 jägare och inför höstens jakt är tilldelningen 17 vuxna och 16 kalvar.

Vägar

Fastighetens skiften är lättillgängliga via befintligt vägsystem vilket underlättar både skötsel och avverkning samt tillsyn och friluftsliv. Samtliga skiften nås via allmänna vägar.

Nuvarande drift

Säljaren driver idag en verksamhet med konventionell produktion av mjölk där leverans av mjölk sker till Norrmejerier. Egen uppfödning av kvigor med avel inriktad på djur som har hög produktivitet samt goda hälsotal. De tjurkalvar som föds på gården säljs. Växtodlingen är framför allt inriktad på grovfoder gräs och grönfoder som lagras i plansilofack, i limpor och i rundbalar. Det mesta av maskinarbetet sker med gårdens egna maskiner. Utfodring av korna sker med en fullfodermix som i huvudsak består av ensilage och kraftfoder. Årsleveransen av mjölk låg för perioden 2020-05 till 2021-04 på sammanlagt ca 1 253 000 kg.

Maskiner, djur och lager

Maskinpark, djurbesättning samt foderlager eller del därav kan förvärvas av köparen. Inget krav om förvärv av inkråm föreligger med undantag för de inventarier som följer med byggnaderna. För specifikation över driftstillgångar samt prisidé – vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Byggnadsinventarier

Enligt den ekonomiska redovisningen 2021 finns ett oavskrivet restvärde på byggnadsinventarier om sammanlagt 47 000 kr i enskilda firman och 42 000 kr i aktiebolaget.

Området och omgivningarna

Fastigheten är belägen i en jordbrukarbygd med många aktiva lantbrukare i kommunen vilket öppnar för samarbeten och möjligheter till köp av maskintjänster. I Ånäsets samhälle ca 14 km bort finns veterinärstation, verkstad, skola och matvarubutik m.m.

Förvärvstillstånd m.m.

Förvärvstillstånd kan erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är detta ett krav. Kostnaden för ansökan om förvärvstillstånd för fysisk person i de fall det krävs uppgår till 4600 kr. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Kålaboda 8:28, 15:1, 20:1

Ägare

Carina Linder 1/2
Nils Jakobsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 149,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Åkermark 100,2 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 8,8 ha
Summa: 150,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Kålaboda 8:28 och Kålaboda 20:1 är samtaxerade som en bebyggd lantbruksenhet, typkod 120. Taxeringsår 2020. Bostadshus 234 000 kr, Tomt 30 000 kr, Ekonomibyggnader 280 000 kr, Åkermark 1 378 000 kr, Skog 667 000 kr, Impediment 9 000 kr. Summa 2 598 000 kr. Kålaboda 15:1 är taxerad som industrienhet tomtmark, typkod 411. Taxeringsår 2019. Industrimark 37 000 kr.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 6 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Kålaboda och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning