Källarberget

Skog norr om Lingbo
Areal: 36 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024
Skogsfastighet om 29,3 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 450 m³sk i Ockelbo kommun.

Skogsfastighet belägen nordväst om Lingbo vid Källarberget och Brännberget i Ockelbo kommun. Fastigheten består av tre skiften om totalt 32,6 hektar mark varav 29,3 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheten är lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 3 450 m³sk vilket ger medelförråd om 118 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växande ungskogar men även ca 1 150 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Källarberget

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under maj månad 2024.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 29,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 3 451 m³sk vilket ger ett medelförråd om 118 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,4 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 155 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 59 % tall, 30 % gran och 11 % löv. Ca 1 150 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en sprid åldersfördelning med en tyngdpunkt på ungskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Hedens jaktlags marker som omfattar ca 2 500 hektar jaktmark. På markerna jagas främst älg och skogsfågel, kryddat med bra och spännande jakt på björn. Björnjakt har skett gemensamt med omkringliggande jaktlag på totalt drygt 10 000 ha.

Jakten är för närvarande upplåten till jaktlaget men ny ägare har möjlighet att bli medlem. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,1 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn- och kulturlämning registrerad på fastigheten i form av ett vägmärke (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten. Däremot så finns det en nyckelbiotop som berör avdelningarna 17 och 19 i skogsbruksplanen med definition "Hällmarkskog" registrerat på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Röjning av ledningsgaor

Ellevio kommer utföra planerat underhåll av ledningsgator under vår/sommar. Dom kommer röja ledningsgatan och ta bort något enstaka utmärkt kantträd.

Återställning efter bredbandsdragningen

Företaget Open Infra har grävt ner en bredbandsledning på fastigheten i befintlig traktorväg. Arbete med att återställa marken återstår.

Stuga

På fastigheten i avdelning 8 i skogsbruksplanen efter Vrångån finns en enklare stuga/koja med trästomme som utvändigt är klädd med stående träpanel under plåttak. Stugan inrymmer ett pentry och ett allrum. På fastigheten, efter vägen i avdelning 2 i skogsbruksplanen står även en enklare huggarkoja som tillhör en annan markägare så denna byggnad ingår därmed inte i försäljningen.

Samfälligheter

Fastigheten har kända andelar i marksamfälligheterna Ockelbo Fallet S:6, S:7 och S:8 som avser bysamfälld skogsmark om totalt ca 117 hektar. Samfälligheterna förvaltas av Fallet och Lingbo Skifteslags samfälligheter. Fastighetens andel i samfälligheterna är 0,4118 procent.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg, Ockelbo Lingbo Ga:3, Vrångavägen m.fl. som förvaltas av Vrångavägens samfällighetsförening. Fastigheten har även del i Långbovägen som inte omfattas av någon gemensamhetsanläggning, denna vägsträckning förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av tre penninginteckningar om totalt 200 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad på tillträdesdagen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Lingbo 3:49

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,3 ha
Berg/hällmark 1,9 ha
Inägomark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 32,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 1 209 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Summa: 1 218 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-06-24
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier