Kårestad Lillegård

Kårestad Lillegård
Areal: 100 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2022
Bördig och byggnadsfri skogsfastighet med Växjö stad på bekvämt avstånd.

Byggnadsfri skogsfastighet med bördig och kuperad skogsmark. Skogen kännetecknas av röjda ungskogar samt välgallrade bestånd med bra medelstammar och hög volymförräntning. Mycket god tillgänglighet från bra skogsbilvägar med dokumenterade rättigheter. Till fastigheten följer samfällt fiske med signalkräftor i Årydsjön och Kårestadån.

Kårestad Lillegård är belägen ca 13 km öster om Växjö.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se nedan ”Prospekt & Dokument”.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Kårestad Lillegård

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på Kårestad utgörs till stor del av kuperad mark där rörligt markvatten ger goda tillväxtbetingelser. Nuvarande ägare har drivit skogsbruket med stort engagemang vilket resulterat i en välskött produktionsfastighet. Som intressent möter du här röjda ungskogar samt välgallrade bestånd med bra medelstammar och hög volymförräntning.

Ägorna är utgörs av ett huvudskifte med mycket god åtkomst från den skogsväg som sträcker sig genom skiftet. Därtill finns ett mindre utskifte i sydost, även detta i anslutning till bra väg.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra september 2021 och har inför denna försäljning framskrivits med tillväxt för säsongen 2022. Befintlig skogsbruksplan omfattar även en annan av säljaren ägd fastighet och bilagt utdrag utgör en selektering av de avdelningar (73-131) som tillhör Kårestad 18:1. En mindre avvikelse finns mellan fastighetsgräns och avdelningsgräns i norr vid avdelning 73, se skogskarta.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 99,5 ha och virkesförrådet anges till ca 13 200 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 9% tall, 83% gran, 7% löv. Medelboniteten anges till ca 8,7 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 865 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 678 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,1 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 12,4 ha med ett virkesförråd om ca 2 960 m3sk.

I skogsbruksplanen grundförslag föreslås en avverkning under planperioden om ca 2 170 m3sk fördelat mellan föryngringsavverkning ca 650 m3sk samt gallring ca 1 520 m3sk. Om grundförslaget följs beräknas fastighetens virkesförråd vid planperiodens slut uppgå till ca 17 300 m3sk.

Röjning föreslås under planperioden på totalt 15,6 ha.

Näringsåterföring genom askspridning kommer att utföras på ca 19 ha enligt kontrakt med Södra. Arbetet bedöms ske hösten 2022. Säljaren svarar för alla kostnader för spridningen.

Under september 2022 kommer säljaren att avverka några små skogsskador med en bedömd volym om ca 10 m3fub.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns 0,2 ha jordbruksmark i fastighetens norra del. Ingen arrendeupplåtelse föreligger. Det följer ej några stödrätter för gårdsstöd i försäljningen.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller områden med naturvärde.

Jakt

Jakten är upplåten till Kårestads jaktklubb till 2023-06-30. Arrendeintäkt för innevarande arrendeår tillfaller säljaren.

Fastigheten ingår i Herråkra älgskötselområde och all jakt bedrivs idag gemensamt i klubben som förfogar över ca 1 550 ha. Ny ägare kan bedriva jakten enskilt, fritt arrendera ut jakten eller ansöka om medlemskap i jaktklubben.

Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin.

Jaktutrustning som jakttorn mm tillhör klubben och följer ej fastigheten.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i Risingebäck, Årydsjön och Kårestadån. I vattnen finns signalkräftor. De olika vattnen ingår i var sitt fiskevårdsområde, dessa fastställer regler för fisket.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ KÅRESTAD 18:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 97,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,5 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Summa: 100,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 6 458 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 6 464 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 2 532 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kårestad Lillegård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kårestad Lillegård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier