Karlsrud

8 600 m³sk och 22 ha åkermark
Areal: 54 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 900 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024

Genom Areal i Vänersborg ges nu möjligheten att förvärva ett stycke mark med virkesrik och bördig skogsmark samt 22 ha åkermark. Markområdet är beläget ca 2 km öster om Frändefors, i den norra delen av Vänersborgs kommun.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Karlsrud

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, bedöms enligt skogsbruksplanen uppgå till ca 23 ha. 22 ha av inägomarken bedöms vara åkermark och är, bortsett från ett mindre skifte inne i skogen, samlad i en rationell enhet vilket medför ett praktiskt och rationellt brukande. Åkermarken täckdikades under 1970-talet och har under den senaste 10-årsperioden odlats med vall.

Skogsmark

För fastigheten finns det en nyupprättad skogsbruksplan. Enligt denna bedöms arealen produktiv skogsmark uppgå till 30,3 ha med ett totalt virkesförråd om 8 682 m3sk vilket ger ett medeltal om 287 m3sk/ha. Tradslagsfördelning med 16 % tall, 66 % gran och resterande andel löv. Boniteten bedöms uppgå till 8,6 m3sk/ha. Enligt skogsbruksplanen finns det avverkningsförslag om 7 708 m3sk varav 7 507 m3sk föryngringsavverkning och 201 m3sk gallring.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Inom försäljningsobjektet och i dess närområde förekommer i varierande omfattning älg, rådjur och vildsvin. Detta utöver vanligt småvilt. Fastigheten Vänersborg Kalsrud 1:25 ingår i Melleruds Östra Älgskötselområde medan fastigheten Vänersborg Kalsrud 1:34 är oregistrerad.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Vänersborg Karlsrud 1:34 och 1:25

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,3 ha
Impediment 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 23,0 ha
Summa: 54,7 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av två fastigheter varpå taxeringsvärdet ej går att fastställa. Den blivande fastigheten kommer sannolikt få typkod 110 (lantbruksenhet, obebyggd) efter avslutad lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Det finns inga penninginteckningar uttagna i fastigheten Vänersborg Kalsrud 1:25. Det finns totalt fem (5) stycken penninginteckningar om 500 000 kr uttagna i fastigheten Vänersborg Kalsrud 1:34. Dessa kommer ej följa med försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier