Kärr

Bördig skogsmark och bra jakt, ca 20 km väster om Tranås. Trevlig timrad stuga.
Areal: 167 ha
Kommun: Tranås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 24 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/5 2019
Visning:
8/5 2019
Vänligen anmäl ert deltagande.
I ett kvadratiskt skifte beläget 20 km väster om Tranås ligger skogsfastigheten Adelövs-Kärr. Samlad ägofigur med en areal om 167 ha varav 159 ha bördig skogsmark med virkesrika bestånd.
Trevliga jaktmarker med bra biotoper för älg- och småvilt. På fastigheten finns en timrad byggnad uppförd 2010 som lämpar sig väl till jaktstuga eller för annat rekreationsboende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Byggnader

Timmerbyggnad uppförd 2010 i trevlig stil med planlösning i form av en inbjudande storstuga/samvarodel, sovrum samt toalett med duschutrymme. Trappa upp till rymligt sovloft.

Storstugan är inredd med köksdel samt vedkamin, boyta om c:a 50 m2 + sovloft. Uppvärmning med luftvärmepump, vatten från grävd brunn samt avlopp i trekammarbrunn med infiltrationsbädd.

Murad grund med en mindre källardel där vattenpump och hydrofor är placerad.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Torpet Sundet ligger i fastighetens nordvästra del och utgörs av en äldre torpstuga med tillhörande uthus/vedbod. Byggnaden har en enkel standard och stått obebodd under längre tid. Tidigare har byggnaden nyttjats som fritidsboende men saknar idag indraget vatten och avlopp.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan från 2014 vilken uppdaterats under hösten 2018 av Linköpings Skogstjänst. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 159,5 ha med ett beräknat virkesförråd om 39 609 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 9,2 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 65 %, tall 11 % samt löv 24 %.

Virkesförrådet domineras idag av äldre slutavverkningsskog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Efter det att skogsbruksplanen uppdaterades har avverkning skett av ca 960 m3sk. Aktuellt virkesförråd vid försäljningstidpunkten kan därför bedömas till
c:a 38 600 m3sk.

Växtliga marker med god bonitet och bra drivningsförhållanden.

Fastighetens fina arrondering ger mycket bra jaktförhållanden utan störande större vägar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop belägen i bestånd nr 14.

Jordbruksmark

Den öppna marken brukas extensivt och har under senare slagits av en gång per år.

Jakt

Fastighetens älgjakt är utarrenderad t o m
2020-06-30. Övrig jakt står till köpareans förfogande fr o m tillträdesdagen. Jaktmarken ingår i älgjaktlag inom älgskötselområde.

Övrigt

Fastigheten har servitutsrätt att använda vägar över avstyckat gårdscentrum som är beläget mitt i fastigheten. Den avstyckade fastigheten har tillika rätt att använda utfartsväg ut till allmän väg.

Fastigheten har andel i Norra Vedbo häradsallmänning.

Rättsförhållande

Fastighet

TRANÅS ADELÖVS-KÄRR 1:1

Ägare

Dick Yxne 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 169,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 159,5 ha
Impediment 0,9 ha
Inägomark 4,1 ha
Väg och kraftledning 2,4 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 167,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 13 967 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 134 000 kr
Betesmark 35 000 kr
Tomtmark 180 000 kr
Bostadsbyggnader 501 000 kr
Summa: 14 823 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två st uttagna penninginteckningar om totalt 5 500 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Kärr och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning