Kärrs gård

Stockholmsnära oas
Areal: 148 ha
Kommun: Nykvarn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 22 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/11 2022
Charmfulla hus, skog, jakt och odlarglädje ingår.

På historisk mark nära Mälaren och Taxinge gods ligger Kärrs gård. Vägen fram till gården slingrar sig fram genom det vackra skogs- och odlingslandskapet som på typiskt sörmländskt manér uppvisar en stor variationsrikedom. Framme vid gården möts besökaren av tre charmfulla bostadshus med anor från 1700-talet, belägna som i en liten byklunga och med ekonomibyggnaderna placerade ett stycke nedanför husen. Här finns utrymme för både trädgårdsodling, djurhållning, lant- och skogsbruk. Täta viltstammar och en god arrondering skapar också fina möjligheter för den som är jaktintresserad. Av gårdens totalt 148 hektar utgörs 107 hektar av produktiv skogsmark samt 36 hektar av åker- och betesmark. Närheten till Stockholm som nås under timmen, endast 55 km bort gör även Kärrs gård till en intressant och utvecklingsbar investering för framtiden.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kärrs gård

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Christian Boo, Jens Agensjö, Markus Forsbäck och Lotta Adolfsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens huvudbyggnad är sannolikt ursprungligen uppförd under 1700-talet men 1895 gjordes en större ombyggnad då huset fick sin nuvarande exteriör och utformning. Mangårdsbyggnaden är uppförd på stensatt torpargrund och har stomme av timmer beklädd med träpanel, kopplade tvåglasfönster samt enkelglas med innanfönster, under ett sadeltak med yttertak av plåt. Huset moderniserades under 1990-talet och utbyggt på 2000-talet med ny veranda och entré. Uppvärmning via vattenburet system med radiatorer kopplade till kökspanna med tillhörande ackumulatortank. Bostaden är i gott skick men har äldre standard på kök, badrum och ytskikt. I huset finns trevliga attribut såsom fyra kakelugnar och fina trägolv.

Entréplan har klassisk sexdelad planlösning med en entré och hall samt kök till vänster om entréhallen och innanför köket en pigkammare. Rakt fram i entréhallen finns ett badrum och till höger om hallen finns ytterligare ett allrum och ett sovrum.
På övre plan finns en oinredd vind utan mellanväggar, men som kan inredas till en charmfull övervåning. Vinden har cirka 2,60 i höjd mellan golv och tvärgående balkar och mitt i vindsutrymmet tronar den rejäla och imponerande murstocken. Taxerade boarea är 115 kvm.

Agnetas hus

Äldre trähus på torpargrund ursprungligen uppfört under 1800-talet och senare ombyggt på 1950-talet då huset byggdes ut och fick nya takstolar. För cirka 10 år sedan fick det sin nuvarande exteriör då tillbyggnaden vid västra gaveln gjordes. Den äldre delen av huset har timmerstomme på torpargrund och den nyare delen har stomme med träkonstruktion på murad grund, kopplade tvåglasfönster, under ett sadeltak med yttertak av plåt. Uppvärmning via äldre ved- och oljepanna med elpatron och tillhörande ackumulatortank. Bostaden är i gott skick och har normal standard på kök och badrum samt ytskikt.

Innanför entrén, mitt på husets norra långsida, finns en hall och rakt fram ligger ett sovrum. Till vänster om hallen är den äldre delen av huset med vardagsrum, där den gamla vedspisen finns kvar från den tid då rummet utgjorde kök, samt ett sovrum. Till höger om entréhallen finns det inbjudande köket som även rymmer en matplats. Från köket leder en kort trappa ner till den nyare delen av huset med badrum och vardagsrum. Källaren inrymmer tvättstuga, gästrum, pannrum, matkällare samt utrymmen för kultivering av frö och växter. Taxerad boarea är 66 kvm och biarea 50 kvm, men den verkliga boarean kan dock uppskattas till cirka 85 kvm.

Lilla huset

Äldre hus från 1700-talet uppfört på stensatt torpargrund och med stomme av timmer. Tillbyggnad i vinkel med trästomme och träpanel, allt under sadeltak med yttertak av plåt. Tillbyggnaden gjordes i början på 2000-talet då man även öppnade upp i nock i den äldre delen och gjorde ett loft ovanför köket. Renovering av bostaden pågår och nytt kök är installerat. Rökkanal finns i kök/allrum, men för närvarande är
ingen eldstad installerad. Vidbyggd veranda i trä i söderläge mot trädgården mellan bostadshusen. Uppvärmning via vattenburen golvvärme med elpatron i ackumulatortanken. Bostaden har kopplade tvåglasfönster. Innanför entrédörren finns en hall, från vilken man når samtliga rum som är badrum med dusch samt ett sovrum och även den äldre delen av byggnaden som rymmer ett allrum med kök samt loft. Boarea om cirka 60 kvm.

Carport

Intill Lilla huset finns en carport med förråd byggd runt 2010. Här finns plats för en bil på hårdgjord yta samt ett isolerat förrådsutrymme. Förrådets mått är cirka 15 kvm samt carport om cirka 20 kvm.

Jordkällare

I anslutning till Lilla huset finns en jordkällare som är renoverad för 10 år sedan och som nu används för vinterförvaring av gårdens egenproducerade grönsaker och övriga produkter.

Samtliga byggnader har vattenförsörjning från en gemensam borrad brunn. Avloppet för husen har nyligen fått ett föreläggande och måste åtgärdas inom ca 12 månader. För bevattning av trädgården finns ett pumphus i anslutning till ån som rinner bakom ekonomibyggnaderna.

Ekonomibyggnader

Ladugård/loge

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd på stengrund med stomme i timmer och trä samt sadeltak med plåt. Inrymmer sedvanliga utrymmen och förberett för gårdsbutik och verkstadsutrymmen. Nyttjas i dagsläget mestadels till förvaring. På byggnadens ena gavel sitter en skylt med initialerna AP & AH 1892. Byggnadens mått i vinkel är cirka 20x10 meter samt 30x10 meter. I ena änden av byggnaden huserar gårdens höns.

Magasin och stall

Äldre stall- och magasinsbyggnad uppförd på stengrund och plintar. Timmerstomme samt sadeltak med plåt. Inrymmer sedvanliga utrymmen och nyttjas till förvaring. På baksidan finns en utbyggd maskinhall uppförd på 1990-talet med trästomme på plintar och pulpettak med plåt.
Byggnadens mått är cirka 28x7 meter samt utbyggd maskinhall om cirka 9x20 meter

Ytterligare några ekonomibyggnader finns varav två garage/maskinhallar med plintgrund, trästomme och pulpettak med plåt. Det finns även ett svinhus, med stomme av timmer och sadeltak med enkupigt tegel, som är den äldsta ekonomibyggnaden på gården. Ett äldre hönshus uppfört i trä finns i anslutning till bostadsbyggnaderna. I dagsläget använd byggnaderna främst till förvaring och som vedförråd.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: 90 409 kr
Renhållning: 4559 kr
Sotning: 2778 kr
Slamtömning: 4480 kr
Försäkring: 16 574 kr
Vägavgift: 13 030 kr
Fastighetsavgift: 13 486 kr (2022)

Notera att uppgifterna är baserade på tre hushåll med kostnader och förbrukning under 2021.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken utgörs av 34 hektar god åkermark enligt arrendekontrakt samt ytterligare några hektar betesmark närmst gårdscentrum. Skogsbruksplanen anger att arealen inägomark totalt är 36,2 hektar. Stödrätterna innehas och ägs av arrendatorn. En ny brukare måste anskaffa nya stödrätter för att kunna ansöka om jordbruksstöd. Arronderingen är normal för området och dräneringen är tillfredställande vilket medger goda förutsättningar för rationellt lantbruk. Åkermarken är i dag via arrendekontrakt upplåten på ett år i taget t.o.m. 13 mars 2023. Arrendeavgiften är 40 800 kr/år exklusive moms.

Skogsmark

Kärrs gård omfattar totalt 106,9 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är välarronderad och bra åtkomlig via den väg som går igenom hela fastigheten samt de mindre skogsvägar som finns från genomfartsvägen. Skogen är i huvudsak fördelad på tre områden och huvuddelen av skogen ligger i fastighetens södra del. Skogen har drabbats av barkborrens härjningar under de senaste åren, men samtliga avverkningar har planterats och följts upp. En ny skogsbruksplan upprättades våren 2022 av AB Stenmark & Jansson och avser perioden 2022 och tio år framåt. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till cirka 10 026 m³sk, vilket ger ett snittförråd om 94 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del tallskog. Av virkesförrådet utgör 75 % tall, 16 % gran 9 % löv, samt mindre inslag av ek och lärk. Åldersklassfördelningen är övervägande unga bestånd mellan 0-20 år och utöver detta finns en jämnare spridning på de flesta åldersklasser. Medelboniteten bedöms uppgå till 6,6 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 4,1 m³sk/år och för första växtsäsongen totalt 441 m³sk. Det finns ingen kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 3975 m³sk varav 2980 m³sk utgörs av föryngringsavverkning, 883 m³sk utgörs av gallring samt 112 m³sk är naturvårdande skötsel. Inom huggningsklasserna G2-S3 finns totalt 6937 m³sk.

Nyckelbiotoper

I fastighetens södra del finns ett mindre område med lövsumpskog som är en del av avdelning 38. Det är registrerat som nyckelbiotop och berör två fastigheter. Den del som berör Turinge-Kärr 1:1 är ca 0,34 hektar enligt uppmätning på ortofoto.

Jakt

Markerna hyser god tillgång på klövvilt framförallt dovhjort, vildsvin och älg, men det är även bra möjligheter till småviltsjakt såsom hare och räv. Jaktmarkerna på Kärrs gård, med sitt omväxlande landskap av skogs- och åkermark, lämpar sig både för smyg- och drevjakt i det mindre formatet. Jakten är muntligen upplåten men fri att disponera för en ny köpare från tillträdesdagen. Kärrs gård ingår i Nykvarn-Taxinge älgskötselområde. Älgjakten har bedrivits enskilt med tilldelning ur en pott med älgar på avlysning, vilket även ger mindre jaktlag möjlighet att skjuta vuxen älg. De senaste åren har älgtillgången varit god och har gett bra utdelning för jägarna på Kärr. För den som önskar finns det sannolikt möjligheter att ansluta Kärrs gård till något av de kringliggande jaktlagen i området.

Möjligheter till fastighetsutveckling

Nuvarande ägare har över tid blivit tillfrågad av olika företag om intresse finns att exploatera delar av fastigheten, framför allt i den södra delen. Diskussionerna har dock inte tagits vidare av nuvarande ägare till kommunen. Men, för den intresserade kan fastighetsutveckling på delar av Kärrs gård bli en intressant möjlighet och kontakter bör i så fall tas med både kommunen och lämplig exploatör för att ta ärendet vidare.

Rättsförhållande

Fastighet

Nykvarn Turinge-Kärr 1:1

Ägare

Agneta Lindkvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 147,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 106,9 ha
Skogsimpediment 2,2 ha
Inägomark 36,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 147,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 738 000 kr
Skogsmark 10 306 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Tomtmark 855 000 kr
Bostadsbyggnader 1 624 000 kr
Ekonomibyggnader 291 000 kr
Summa: 14 836 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av fyra penninginteckningar om totalt 3 300 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kärrs gård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kärrs gård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier