Karshult

Välhävdad åker och omväxlande skog i Hallandsterräng.
Areal: 30 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2020
Obebyggd skogs- och jordbruksfastighet strax norr om Löftadalen, knappt en mil öster om Åsa. Fastigheten består av åkermark och skog som ligger väl samlat efter samma väg samt ett moss-skifte som ligger en bit ifrån. Totalt på fastigheten finns 29,8 ha varav drygt 8 ha jordbruksmark och 17,6 ha virkesrik och produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 000 m³sk. Skogen innefattar både ungskogar, växtliga gallringsskogar samt äldre slutavverkningsskog.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (13)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken ligger till största delen på skiftet närmast vägen och lättåtkomligt. En mindre del ligger längre in på skogsskiftet. Åkermarken är idag upplåten på arrende med en årlig intäkt på 17 000 kr ex moms. Arrendet är på femårsavtal och nuvarande arrendeperiod löper ut 2025-01-01.

Skogsmark

Fastigheten erbjuder omväxlande halländsk skogsmark med växtliga granskogar och ståtliga furor men även lärk och ädelgran växer på fastigheten. Över fastighetens skogsinnehav finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Olle Linder Skogstjänster. Fastigheten är fördelad på tre skiften av varierande karaktär och den mesta skogen ligger samlad på det största av skiftena. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 17,6 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 2 998 m³sk, motsvarande 170 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 29 %, gran 46 % och löv 24 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 97 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 2116 m³sk. Det finns även en del yngre och medelålders skog med bra volyms- och värdetillväxt.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden på fastigheten vid upprättande av denna fastighetsbeskrivnings.

Jakt

Jakträtten är upplåten.

Övrigt

Köparen svarar för lagfarts- och stämpelkostnad. I det fall köp genomförs via fastighetsreglering svarar köparen för Lantmäteriets kostnader.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Karshult 1:12

Ägare

Christina Hjalmarsson Myrianthous 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,6 ha
Impediment 3,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 8,6 ha
Summa: 29,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Skogsmark 1 542 000 kr, Skogsimpediment 0 kr, Jordbruksmark 671 000 kr, Summa 2 213 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas enligt fastighetsregistret av penninginteckning i form av ett datapantbrev inom 441 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Karshult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning