Knutstorp

Obebyggd fastighet i Stora Mellby med 16,5 ha åker och 7,6 ha skog.
Areal: 24 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Åker
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2021
Obebyggd jord- och skogsfastighet med ett stort sammanhängande skifte samt ett mindre utskifte med god åtkomlighet. Enligt en nyupprättad skogsinventering fördelar sig fastigheten på 16,5 hektar jordbruksmark och 7,6 hektar skogsmark. Skogsmarken har ett bedömt virkesförråd på ca 650 m3sk. Fastigheten är belägen öster om Koberg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (11)

Foto: Johan Melin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsinventeringen 16,5 hektar som ligger samlat med en god arrondering samt med bra tillgänglighet genom bra markvägar och anslutningen till allmän väg. Den areal som varit brukad och som utgörs av åkermark uppgår till ca 15 hektar. Åkermarken består till största del av lera med inslag av svartjord. Åkermarken har varit utarrenderad de senaste åren. Arrendatorn innehar EU-stödrätterna. Stödrätterna för åkermarken ska lämnas tillbaka till jordägaren vid arrendets upphörande. Arrendet är uppsagt och åkermarken blir tillgänglig för en ny ägare den 15 mars 2022. Vid avträdet lämnas marken i stubb.

Skogsmark

Till fastigheten hör, enligt en nyupprättad skogsinventering av Jacob Nord, 7,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 642 m³sk, vilket motsvarar 84 m³sk per hektar. Av trädslagen dominerar tall med 44 % av virkesförrådet medan gran har 20 % och löv 36 %. Lövskogen består mestadels av yngre björk, asp och al. Skogsmarken har en medelbonitet på 7,5 m³sk per hektar och en förväntad tillväxt på 26 m³sk den första växtsäsongen. Skogen domineras av växtliga ungskogar med stor framtida värdetillväxt. Av virkesvolymen finns 586 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Större delen av marken består av frisk skogsmark som är drivningsbar åtminstone under torrare barmarksperioder. Någon kompletterande uppmarkering av fastighetsgränser kommer inte att göras av säljaren.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden på fastigheten vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning.

Jakt

Jakten är i dagsläget upplåten till en granne, upplåtelsen är uppsagd och jakten blir tillgänglig för en ny ägare den 1 juli 2022.

Övrigt

På fastigheten finns en mast för radiokommunikation. Masten ägs av 3G Infrastructure Services. Mastägaren betalar ett arrende som är indexreglerat. Ersättningen för 2020 uppgick till 12 487 kr/år exkl. moms. Upplåtelsen för masten ingicks den 15 juli 2002 med en arrendeperiod om 10 år som förlängs med 5 år i taget. När avtalet ingicks var ersättningen 10 000 kr/år exkl. moms.

Rättsförhållande

Fastighet

Alingsås Knutstorp 1:9

Ägare

Marie Holgersson 1/2
Jan-Åke Holgersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,6 ha
Impediment 0,5 ha
Inägomark 16,5 ha
Summa: 24,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 944 000 kr
Skogsmark 496 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 1 443 000 kr

Inteckningar

Fastigheten berörs av en penninginteckning om 120 000 kr i form av ett datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Knutstorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning