Kölberget

Obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om ca 78 hektar produktiv skogsmark i Bollnäs sydöstra kommundel.
Areal: 82 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 800 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2021
Fastigheten består av ett markområde om totalt 81,8 hektar varav 78,2 hektar produktiv skogsmark beläget vid Kölberget södra sida. Virkesförrådet uppskattas till ca 14 400 m³sk vilket ger medelförråd om 184 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 4 000 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Jaktmöjligheter i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (33)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under oktober månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 78,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 14 423 m³sk vilket ger medelförråd om 184 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 63 %, gran 24 % samt löv 13 %. Ca 4 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvårdslagen

Köparen bör vara medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 4 och 20, totalt 4,2 hektar.

Skogsvård

Säljaren har tecknat avtal med BillerudKorsnäs om återbeskogning av avdelning 4, ca 0,7 hektar som är tänkt att planteras och avdelning 20, ca 3,5 hektar som är tänkt att både markberedas och planteras. Ny ägare har möjlighet att överta avtalet i säljarens ställe.

Jakt

Fastigheten ingår i Utibygdens viltvårdsområde som omfattar ca 4 500 hektar jaktmark. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Fastigheten gränsar i den nordvästra delarna mot ett område med höga naturvärden med benämning, Naturskogsartad barrskog. Fastigheten gränsar även mot Kölbergets Naturreservat i det nordöstra hörnet.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn- och kulturlämning registrerad på fastigheten i form av ett område med skogsbrukslämningar bestående av en kolbotten efter resmila och en grund efter kolarkoja (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Lilltjära Ga:5, vägar som förvaltas av Utibygdens samfällighetsförening.

Hälsingeleden

En del av Hälsingeleden sträcker sig genom fastigheten på toppen av Kölberget i den norra delen av fastigheten.

Gränser

Lantmäteriets kartgräns är förskjuten/vriden i norr jämfört med den hävdade rågången vilket framgår av skogskartan. Bifogad skogsbruksplan har digitaliserats efter den hävdade rågången.

Fastighetens totala areal i skogsbruksplanen har uppmätts till 81,8 ha. Enligt Lantmäteriets kartprogram SeSverige uppgår fastighetens areal till 84,3 ha.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Hanebo Kyrkby 12:24

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 83,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,0 ha
Berg/hällmark 2,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 81,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 988 000 kr
Skogsimpediment 8 000 kr
Summa: 2 996 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-12-09
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning