Körlinge

Skog och jakt i Vallentuna
Areal: 41 ha
Kommun: Vallentuna
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 14/2 2023
Endast några mil norr om Stockholms innerstad ligger denna välarronderade fastighet. Växande skogar som domineras av tall och fina möjligheter till jakt och övrig rekreation!

Via Areal i Stockholm erbjuds en mycket trevlig skogsfastighet i Vallentuna med fina skogsbestånd och trevlig jakt, som har närhet till det mesta. Marken har en mycket god arrondering och omfattar 41,6 hektar varav 36,1 hektar består av välväxande skogar med jämn åldersfördelning. Utöver produktiv skogsmark tillkommer även 2,7 hektar inägomark. Möjligheten till fina jaktuppleveser är stor i den kuperade och variationsrika terrängen. Välkommen att kontakta ansvarig mäklare vid intresse.

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Körlinge

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Victor Vretlund & August Häger

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 36,1 ha produktiv skogsmark, vidare finns även 2,5 ha impediment, enligt skogsbruksplanen som upprättats i december 2022. Totala virkesförrådet uppgår till 6 743 m³sk vilket ger ett medeltal om 187 m³sk per ha. Medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen består av tall 44 %, gran 39 %, björk 15 % och löv 2%.

Tillväxten uppgår till 167 m³sk per år givet att de förslagna åtgärderna utförs enligt plan. Under planperioden finns avverkningsförslag om 2 106 m³sk, varav 1
786 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 320 m³sk av gallring. Åldersfördelningen på fastigheten är relativt jämn men har en tyngdpunkt mot äldre skog.

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 90,9 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 9,1 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark

Enligt upprättad skogsbruksplan uppgår arealen inägomark till 2,7 ha, som är belägen i fastighetens mitt. Marken består av ängsmark som inte brukas i dagsläget till annat än viltbete.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs enligt skogsbruksplan av en nyckelbiotop i avdelning 14 och 15. Området präglas av inslag av lodytor och branter som på grund av svåråtkomlighet påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet, varför mycket döda och nedfallna träd finns i avdelningen.

Jakt

För den jaktintresserade är denna fastighet mycket intressant. Det varierande landskapet ger förutsättning för många olika jaktupplevser, de viltslag som är allmänt förekommande är framför allt rådjur och vildsvin. Jakten har bedrivits i samarbete med grannar som gemensamt anordnat 3–4 drevjakter per år. Jakten kommer vara tillgänglig för en köpare från och med tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vallentuna Körlinge 1:6

Ägare

Tomas Bergström 1/2
Anders Bergström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 41,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,1 ha
Berg/hällmark 2,5 ha
Inägomark 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 41,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 56 000 kr
Skogsmark 2 189 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 2 252 000 kr

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

August Häger
August Häger
Ekonomagronom
070-492 34 44

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Körlinge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Körlinge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier