Korpåsen

Skog med god tillväxt
Areal: 136 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2023
Ett samlat skogsskifte i norra Hälsingland. Yngre och medelålders skog med enskild jakt.

Ett sammanhängande skogsskifte beläget i dalgång mellan fyra berg, ca 25 km nordväst om Hassela. Tillväxten är god med en skattad medelbonitet på 6 m³sk/ha/år. Dryga 119 ha produktiv skogsmark bestående framför allt av yngre och medelålders skog. Ett väl utbyggt vägnät finns över och omkring skiftet. På fastigheten finner du både tall, gran, löv och contorta. Enskild jakt.

Kontakta Areal

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Korpåsen

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

I anslutning till åkermarken finns en lada uppförd i trä med plåttak. Ytterligare två timrade lador med plåttak i sämre skick finns på fastigheten. Vid fastighetens västra gräns, längs vägen som korsar fastigheten i väst-östlig riktning, finns en jordkällare. På flera ställen finns byggnadslämningar.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i september 2023 av Bo Rosén och Christer Larsson, Bellton Konsult. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 119,6 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 11 354 m³sk vilket ger ett medelförråd om 95 m³sk/ha. Skogsmarken domineras av yngre samt medelålders skog. Medelboniteten är skattad till 6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 588 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 10% tall, 53% gran, 31% löv samt 6% contorta.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

På fastigheten finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelningarna 7, 34, 42 och 50 om totalt 10,1 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Västra delen av avdelning 7 är planterad men återväxtkontroll behövs. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen föreligger röjningsbehov snarast på 31,2 ha, utöver det föreslås återväxtkontroll och hjälpplantering på avdelningarna 15, 48, 62 och 66 där planläggarna uppmärksammat osäkra föryngringar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Åker- och betesmark

Inägomarken är enligt skogsbruksplanen totalt 2,5 ha fördelat på två områden.

Registrerade naturvärden

Avdelning 16 i Skogsbruksplanen är av Skogsstyrelsen registrerad som nyckelbiotop/biotopskyddsområde (sekundär lövnaturskog) och är numera inlöst biotopskydd.. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Enskild jakt.

Fiske

Fisket i området administreras av Hassela FVO som är ett delområde av Nordanstigs FVO. Se mer information på https://hasselafo.se.

Forn- och kulturlämningar

I biotopskyddsområdet finns fyra övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, en färdväg samt tre fossila åkrar. Strax väster om biotopskyddsområdet finns en fornlämning i form av en gårdstomt registrerad. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Vägar

Normalt skall trafikavgift utgå efter uttransporterad volym.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Laxbo 1:8

Ägare

Stig Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 134,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 119,6 ha
Myr/kärr/mosse 9,3 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Inägomark 2,5 ha
Övrigmark 3,4 ha
Vatten 0,8 ha
Summa: 136,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 55 000 kr
Betesmark 14 000 kr
Skogsmark 3 562 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 3 643 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad med annan fastighet. Säljaren kommer inför tillträdet att låta döda pantbreven i fastigheten. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se Prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier