Kramnästorp

Vackra vyer och gedigna hus. Skog, jord, jakt och fiske i två sjöar.
Areal: 88 ha
Kommun: Flen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2019
Visning:
17/11 kl 10:30
Vänligen anmäl deltagande till visning.
21/11 kl 14:30
Vänligen anmäl deltagande till visning.
Kramnästorp omger sig med ett inbjudande vackert landskap och erbjuder det mesta som en idealisk Sörmlandsgård kan tänkas representera. Här finns, förpackat i en rationell ägofigur, bra boende, praktiska och välskötta ekonomibyggnader, skog, jord, jakt, viltvatten och kräftfiske.

Gården är geografiskt väl belägen mellan Sparreholm och Flen, cirka 2,7 km nordväst om Skebokvarn. Till Stockholm är det drygt 10 mil, eller motsvarande 1 tim 20 min med bil. Till Kramnästorp hör i huvudsak 53 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 10 700 m3sk, åkermark om 20 ha och enskilt vatten med strandlinje i såväl Nedingen som Långsjön.

En gedigen och trivsam mangårdsbyggnad, överlag välskötta ekonomibyggnader samt brygga och sjöbod adderar nytta för den som vill skapa sig en mångsidig vardag i hjärtat av Sörmland.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (44)

Foto: Jens Agensjö, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är vackert placerad i söderläge på en höjd med utsikt över odlingsmarker och skog, där också sjön Nedingen skymtas nordost om byggnaden.

Mangårdsbyggnaden är ursprungligen från 1734 och därefter tillbyggd i ett par omgångar, senast 2012. Byggnaden vilar huvudsakligen på torpargrund med en mindre källardel vid den östra kortsidan. Stomme av murverk och trä med putsad fasad, fönster med 2-glas kopplade i fönsterbågar, under sadeltak beklätt med tvåkupiga betongpannor. Huset har enligt taxeringsuppgifter en boarea om 125 m2 och biarea om 20 m2. Uppvärmning sker vattenburet via bergvärmepump av modellen Nibe F1155 belägen i källardelen samt med vedspis i kök och två kakelugnar, i matsalen respektive arbetsrummet. Eldstäderna är fungerande och godkända för eldning. Enskilt VA, med vatten från borrad brunn och avlopp genom trekammarbrunn.

Vid byggnadens västra kortsida finns en rejäl altan med huvudentré till huset och ingång till en välkomnande hall. Till höger från hallen finns ett helkaklat badrum med duschhörna, toalett, handfat samt tvättmaskin och torktumlare. Till vänster i hallen nås kök, matsal och arbetsrum. Det rymliga och charmiga lantköket har komplett utrustning av vitvaror, vedspis med murad spiskåpa och bänkskivor av svart marmor. Från köket nås trädgården via en groventré som ansluter mot östra gaveln. Matsalen är ljus och inbjudande med fönster i tre väderstreck och gediget furugolv. En vacker kakelugn skänker också värme och känsla till rummet. Arbetsrummet är beläget mellan köket och matsalen och även här finns en värmande kakelugn.

Från entréhallen leder en trappa upp till övervåningen som är disponerad med hall/vardagsrum, tre sovrum, toalett och kattvindar.

Lillstugan

Intill mangårdsbyggnaden finns ett äldre torp med enkel standard och en byggnadsarea om cirka 6 x 9 meter samt farstu med en byggnadsarea om cirka 1,5 x 2 meter. Byggnaden är uppförd i timmer och lösvirke på en torpargrund under sadeltak beklätt med tvåkupigt betongtegel. Fasad i timmer och träpanel. Del av byggnaden är inredd för boende och resterande del används som förrådsutrymme.

Garage och jordkällare

Väster om mangårdsbyggnaden finns ett tvåbilsgarage sammanbyggt med en jordkällare. Byggnadsarea om cirka 7 x 11 meter. Garagedelen är uppförd i betong under pulpettak beklätt med plåt och jordkällare i sten med betonggolv under pulpettak beklätt med plåt.

Bryggor och sjöbod

Cirka 250 meter nordost om mangårdsbyggnaden, vid Nedingens strand, finns gårdens brygga och sjöbod. Sjöboden har en byggnadsarea om 2 x 3 meter och är uppförd i trä på plintgrund under sadeltak beklätt med plåt.

Cirka 200 meter sydost om gårdens bryggplats, längst in i viken, finns en brygga med sjöbod som är uppförda på ofri grund, med stöd av befintligt avtalsservitut för Kramnästorp 2:8 avseende båtplats.

Nere vid Långsjöns strand finns en brygga för vilken fastigheterna Kramnästorp 2:3, 2:4 och 2:5 har officialservitut avseende båtplats.

Energideklaration

Energideklarationer finns inte upprättade för bostadsbyggnaderna på gården och kommer inte heller att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning och el (hela gården): 32 000 kr
Renhållning: 1 900 kr
Slamtömning: 2 900 kr
Sotning: 900 kr
Försäkring för hela gården: 16 400 kr
Väghållning: 1 055 kr
Fastighetsavgift (2019): 9 939 kr

Byggnad 7

Ekonomibyggnader

Ladugård/maskinhall

Denna ekonomibyggnad är belägen på andra sidan vägen, sydväst om mangårdsbyggnaden och är uppförd i timmer och stolpverk av trä. Den östra delen av byggnaden är en äldre stalldel på betonggrund med murade väggar som idag används som verkstad och förvaringsutrymme. Ovan stalldelen finns höskulle som nås via en körbro. Den västra delen av byggnaden utgörs av maskinhall på plintgrund och hårdgjord yta med skjutdörr på den västra kortsidan. Större delen av maskinhallen är öppen upp till taket men ett mindre utrymme nås via en andra körbro. Hela byggnaden är uppförd under sadeltak beklätt med plåt och fasad med träpanel. Byggnaden har en byggnadsarea om cirka 410 m2.

Magasin

Mellan mangårdsbyggnaden och ladugården/maskinhallen finns en magasinsbyggnad. Byggnaden är uppförd med timmer i 1 1/2-plan på plintgrund under tak beklätt med plåt. Byggnaden har en byggnadsarea om cirka 140 m2.

Hönshus

Norr om ladugården/maskinhallen finns ett äldre hönshus uppfört i tegel på betongplatta. Sadeltak beklätt med plåt. Byggnaden har en byggnadsarea om cirka 40 m2.

Garage

Norr om ladugården/maskinhallen finns ett enklare garage med byggnadsarea om cirka 2,5 x 3,5 meter, uppfört i trä på plintgrund under tak beklätt med plåt.

Förråd

Väster om ladugården/maskinhallen finns en enklare förrådsbyggnad uppförd i trä. Tak beklätt med plåt. Byggnadsarea om cirka 4 x 9 meter.

Vattenreservoar

Strax öster om gamla hönshuset finns en äldre karaktärsfull f.d. vattenreservoar uppförd i tegel under tak beklätt med plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till Kramnästorp hör enligt skogsbruksplanen 22,5 ha inägomark. Enligt SAM-ansökan uppgår arealen åkermark som det söks stöd för till 20,6 ha. Resterande inägomark bedöms utgöras av betesmark. Säljaren förfogar över stödrätterna och de kommer att överföras till en ny ägare i anslutning till tillträdesdagen.

Skogsmark

Kramnästorp omfattar totalt 53,3 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplan upprättad av Mellanskog utgör tall och gran de dominerande trädslagen och skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning, men med en viss tyngdpunkt i åldrarna 70 till 90 år. Trädslagsfördelningen anges till 37 % tall, 35 % gran, 20 % löv och 8 % ädellöv.

Det totala virkesförrådet bedöms uppgå till cirka 10 700 m3sk vilket ger ett medeltal om 201 m3sk/ha. Fastighetens medelbonitet uppgår till 6,8 m3sk/ha och löpande tillväxt beräknas till 294 m3sk/år. I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 4 022 m3sk, varav föryngringsavverkning om 3 670 m3sk.

För mer information om skogen, se bilagd skogsbruksplan och skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheten finns fem registrerade nyckelbiotoper som totalt omfattar 4,5 ha. Källa: Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor. För mer information om dessa, se skogsbruksplanens avdelningsbeskrivning.

Våtmark

Inom fastigheten finns det våtmark (viltvatten) om 2,02 ha som det söks stöd för. Säljaren förfogar över stödrätterna och de kommer att överföras till en ny ägare i anslutning till tillträdesdagen.

Jakt

Kramnästorp representerar goda möjligheter till spännande jaktupplevelser och jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen. Muntlig upplåtelse av jakträtten har funnits sedan tidigare och befintliga jakttorn, två foderautomater samt en husvagn tillhör tidigare jakträttsinnehavare och följer därför inte med i fastighetsköpet. Vilttillgången utgörs främst av rådjur, vildsvin och dovhjort vilka finns frekvent på markerna. Älg och kronvilt förekommer sporadiskt. För en ny ägare av Kramnästorp kan, om så önskas, sannolikt möjligheter finnas att ansluta sin mark till något av de jaktlag som är verksamma kring fastigheten.

Fiske

Fiskemöjligheterna är väl tillgodosedda inom Kramnästorp, särskilt i Nedingen, som förutom vanlig insjöfisk även hyser gös. Med sina öar, skär och vikar ger Nedingen såväl ett vackert blickfång som goda fiskebetingelser, vilket även gäller för kräftfisket som är erkänt bra. Nedingens fiskevårdsförening administrerar bestämmelserna för fisket inom sjön.

Övrigt

Öster om viltvattnet på andra sidan vägen vid den södra gränsen finns ett grustag som används för husbehov.

Enligt beslut i Flens kommunfullmäktige i juni 2010 ska reningsverket i Malmköping läggas ner och spillvatten från den anläggningen istället pumpas via överföringsledning till Flens reningsverk. I december 2018 tecknades ett markupplåtelseavtal mellan fastighetsägaren och Flen Vatten och Avfall AB om rätt att få markförlägga överföringsledning för spillvatten, dricksvatten och fiber, vilket kommer att beröra viss del av Kramnästorp. Ledningen kommer att dras på sjöbotten i Nedingen och sedan förläggas i myrmarken kring kanalen söderut på fastigheten samt viss åker- och skogsmark i fastighetens södra del. Enligt skogskartan kommer avdelningarna 24, 23 och 22 att beröras av ledningsdragningen, där arbetet enligt planeringen kan starta tidigast sommaren 2020. Intrånget beräknas beröra cirka 2,3 ha och ersättning kommer att utgå med 34 475 kr exklusive uppräkning med KPI från december 2018 till arbetets igångsättning, preliminärt sommaren 2020.

Köparen till Kramnästorp kommer att överta ansvaret för markupplåtelseavtalet samt rätten till denna intrångsersättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Flen Kramnästorp 2:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 99,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,3 ha
Impediment 7,8 ha
Inägomark 22,5 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 3,3 ha
Vatten 16,1 ha
Summa: 104,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 438 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Åkermark 783 000 kr
Betesmark 73 000 kr
Tomtmark 386 000 kr
Bostadsbyggnader 966 000 kr
Ekonomibyggnader 111 000 kr
Summa: 6 762 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar uttagna i fastigheten om totalt 55 000 kr i form av skriftliga pantbrev, vilka överlämnas till köparen på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Jag är intresserad av fastigheten Kramnästorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning