Kramsilberget

Välskött skogsskifte
Areal: 102 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/10 2023
Dryga 85 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 13 000 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.

Lättillgängligt skogsskifte med bra vägnät som omringar skiftet till större del. Belägen drygt en mil öster om Järvsö mitt emellan Stråsjön samt lilla och stora Mörtsjön. Skiftet har en total areal om 102,4 ha varav 85,4 ha produktiv skogsmark. Talldominerat virkesförråd beräknat till 13 225 m3sk varav 5 951 m3sk består av skog i huggningsklass S2. Skiftet är mycket välskött och merparten av bestånden är genomröjda och gallrade. Jakträtt i Järvsö Östra VVO på ca 19 500 ha.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Kramsilberget

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Robert Danhard-Rundquist

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats av Jan Andersson Skogstjänster i juli 2023. Den visar att arealen produktiv skogsmark uppgår till 85,4 ha, myr/kärr/mosse till 14,8 ha och övrig areal 2,2 ha. Boniteten anges till 4,9 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten till 453 m³sk/år under planperioden.

Skogsmarken är mycket välskött och har god tillgänglighet via bilväg och skogsbilvägar som omringar skiftet. Utöver detta inrymmer skogsmarken en bredd av olika huggningsklasser från kalmark som återplanterats till slutavverkningsbar skog i huggningsklass S2, något som erbjuder ett mångfacetterat och aktivt skogsägande.

Huvuddelen av skogsmarken är bevuxen av skog i åldrarna 40–49 samt 120+. Skogen har skötts väl genom utförda röjningar och gallringar under de senaste åren. Nästan en tredjedel av virkesförrådet utgörs av skog i slutavverkningsbar ålder.

Virkesförrådet har beräknats till 13 225 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 155 m³sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 82 % av virkesförrådet medan andelen gran utgör 14 % och löv 4 %.

Se bilagd skogsbruksplan för närmare information.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Registrerade naturvärden

Knärot har observerats på skiftet. Källa: artportalen.se

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 11, 21, 24, 28 i skogsbruksplanen finns möjlig fornlämning i form av bl.a kolningsanläggning och vägmärke (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Östra Viltvårdsområde som omfattar ca 19 500 ha. Kontaktman är Gunnar Olsson, tel. nr. 070-687 43 68. Älgjakten bedrivs i fyra jaktlag. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö FVO. Se mer information på www.jarvsofvo.se

Vägar

Försäljningsobjektet har god tillgänglighet via bra vägnät som omringar större delen av skiftet. Andel i Ljusdal Säljesta GA:5 som avser Digeråsvägen som leder upp till Digeråstjärnen. Denna väg börjar i skiftets sydöstra del (avdelning 21 & 22 i skogsbruksplan) och omringar hela skiftets östra sida. Enligt säljaren sker utdebitering vid behov, dvs när åtgärder på vägen sker.

Länsväg 700 (Kalvstigen) passerar genom södra delen skiftet (intill avdelningarna 20, 21, 24, 26 och 28)

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan antingen fastighetsregleras till annan fastighet som tidigare ägs av köparen eller avstyckas som egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Säljesta 116:1, del av

Ägare

Anna Rosell 1/3
Simon Rosell 2/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret saknas då försäljningsobjektet utgör område av fastighet.

Areal enligt skogsbruksplan:
Produktiv skogsmark, 85,4 ha
Myr/kärr/mosse, 14,8 ha
Väg och kraftledning, 1,6 ha
Övrig landareal, 0,6 ha
Summa landareal 102,4 ha
Därtill kommer vatten om 4,4 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör del av fastighet saknas separat åsatt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Fastighetsmäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier