Kungsbacken

I hjärtat av Tiveden, 55 ha prod. skogsmark, 12 375 m3sk och 8 ha inägomark.
Areal: 71 ha
Kommun: Laxå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/8 2018
Visning:
12/7 kl 18:00-18:45
Vänligen anmäl ert deltagande.
22/7 kl 17:00-17:45
Vänligen anmäl ert deltagande.
I hjärtat av Tiveden, strax öster om sjön Unden, ligger denna vackra skogsgård med utsikt över den egna inägomarken. Bostadsbyggnaden är omgärdad av äldre fruktträd och buskar. Gårdscentrum består av en äldre bostadsbyggnad som renoverats och byggts till. På gården finns även flertalet sidobyggnader i form av brygghus, gårdssmedja, jordkällare, vedbod, magasin samt en ekonomihusenhet som inhyser förråd, verkstadsutrymme, garage och vagnslider. Gården lämpar sig väl för barnfamiljer eller det äldre paret som är ute efter ett lantligt läge och en stor härlig tomt. Goda möjligheter finns även för olika typer av verksamhet, stora utrymmen i ekonomihusen går att göra om till verkstad och gården är lämplig för den självverksamma jord- och skogsbonden som vill ha någon typ av djurhållning i mindre skala. I försäljningen ingår även ca 55 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 12 375 m3sk. Skogsmarken har en god bonitet och en hög andel barr. Dessutom ingår ca 8 ha inägomark i försäljningen.

Välkommen på visning av gården i Kungsbacken!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (26)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

En uppgrusad gång leder fram till bostadshuset genom den lummiga trädgården. Bostadsbyggnaden är uppförd i slutet på 1800-talet i 1 1/2-plan på torpargrund/ gjuten platta med timmer-/träregelstomme under tak belagt med betongpannor. 1998 om-/tillbyggdes bostadsbyggnadens östra del. Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel. Fönster, 2-glas isoler samt delvis kopplade 2-glas. Ventilation, självdrag. Den ena murstocken används och sotas kontinuerligt (betjänar vedspisen i köket) medans den andra behöver renoveras innan användning. Skorsten till vedpannan sotas och används kontinuerligt. Avlopp till trekammarbrunn med markbädd (godkänd 2012). Vatten från djupborrad brunn tillsammans med grannfastigheten (ny pump 2016). Avtalsservitut är upprättat då brunnen finns på grannfastigheten och pumpen till densamma på den egna fastigheten. Intill ekonomibyggnaden finns även en äldre grävd vattenbrunn. Vattenburen uppvärmning från vedpanna (2000). Boyta enligt taxeringen om 128 kvm, biyta om 10 kvm samt om-/tillbyggnadsyta om 20 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 130 kvm, dessutom en inglasad veranda i västerläge om ca 7 kvm.

Nedre plan består av inglasad huvudentré, hall, matrum, kök (vedspis, spisugn med tillhörande filterfläkt, kyl och mikrovågsugn, tre rum samt tillbyggd del med förråd, pannrum (vedpanna med ackumulatortank, 1,5 m3, och tillhörande elpatron) och badrum (badkar, wc, handfat och tvättmaskin). Badrummet är
mekaniskt frånluftsventilerat.

Övre plan består av hall, sovrum, f.d. kök samt ett oinrett rum. Garderober ut mot snedtak. Golven i huset är belagda med plastmatta/laminat, Väggarna är tapetserade/panelbeklädda och innertak av panel/ skivmaterial.

Energideklaration

Energideklaration har beställts av säljaren.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader det senaste året. En köpare ska vara medveten om att byggnaden det senaste året inte används som permanentboende. Skogsförsäkringen nedan gäller bara halva innehavet, säljaren har inför försäljningen tecknat skogsförsäkring för hela innehavet.

Vid permanentboende kommer kostnaden öka med ca 10 000 kr per år. Värmekostnaden (el) kan minska om man väljer att elda mer med ved från den egna skogen.

EL: 6 800 kr (ca 1 900 kWh, hushållsel och värme).
UPPVÄRMNING: Ved från egen skog, ca 15 kubik per år.
SOTNING: 1 100 kr.
RENHÅLLNING: I dagsläget inget abonnemang.
AVLOPP: 850 kr (en slamtömning per år).
FÖRSÄKRING: 5 600 kr (gårdsförsäkring inklusive skogsförsäkring).
VÄGAR: 1 000 kr.
TOTALT: 15 350 kr/år eller ca 1 280 kr/månad.

Ekonomibyggnader

Brygghuset

Strax norr om bostadshuset finns det gamla brygghuset uppfört (ca 1850) med timmer-/träregelstomme under tegeltak. Golvet är gjutet/brädlagt. I dagsläget används byggnaden som förråd och verkstad. Byggnadsarea på mark om ca 30 kvm.

Smedjan och jordkällaren

Intill inägomarken finns en smedja uppförd (på 1800-talet) med träregelväggar under tak av betongpannor. Byggnadsarea på mark om ca 28 kvm. Strax öster om smedjan finns även en stensatt jordkällare uppförd med träöverbyggnad under betongpannor.

Vedboden och sädesmagasinet

Söder om brygghuset finns två byggnader. Den ena är en vedbod uppförd (i början på 1900-talet) med träregelstomme under tak belagt med aluminium. Byggnaden används som förråd och vedbod. Byggnadsarea på mark om ca 30 kvm.

Sädesmagasinet är uppfört med träregelstomme under tak av aluminium. Byggnaden används som förråd och vedbod. Byggnadsarea på mark om ca 35 kvm.

Ladugården, garage, vagnhall m.m.

Gården största byggnad är ladugården uppförd (1946) med träregelstomme under tak av aluminium. Den f.d. fädelen är gjuten. Intill densamma finns pumpanläggningen med tillhörande vattenfilter (i nuläget urkopplat). Söder om fädelen finns ett stort brädlagt vagnslider som i dagsläget används som förråd. Byggnadsarea på mark för ladugården är ca 380 kvm. Intill ladugården finns även verkstad/garage/traktorgarage uppfört (1993) med gjutet/stenlagt golv. Byggnadsarea på mark om ca 85 kvm. Bakom ladugårdsbyggnaden finns även en vagnhall uppförd (2012) med träregelstomme på plintgrund under plåttak. Byggnadsarea på mark om ca 100 kvm.

Ängslada

Söder om gårdscentrum, på Laxå Kättefallet 1:10 finns en ängslada uppförd med träregelstomme på plintgrund under tegeltak. Delar av byggnaden står på grannfastigheten (ca 1/4-del). Byggnadsarea på mark om ca 75 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är muntligen upplåten utan ersättning. Marken överlåts om så önskas till ny ägare efter brukningssäsongen 2018. Säljaren äger inga stödrätter, därmed medföljer inga stödrätter i överlåtelsen. Jordart, morän/sandig morän.

Skogsmark

Ägarna har upprättat en ny skogsbruksplan inför försäljningen (Mellanskog, augusti 2017). Den produktiva skogsmarken är ca 55 ha med ett virkesförråd om ca 12 375 m3sk vilket ger ett medeltal per ha om ca 225 m3sk. Ca 9 050 m3sk är G2, S1 och S2-skog. Boniteten är 5,4 m3sk/ha och år. Den kommande tioårsperioden är tillväxten 309 m3sk per år på fastigheten. Trädslagsfördelningen består av 59 % tall, 28 % gran och 12 % löv. Avverkningsförslaget den kommande tioårsperioden är ca 5 250 m3sk varav ca 900 m3sk är gallring och ca 4 350 m3sk är föryngringsavverkning.

Planläggaren har rekommenderat röjning på 0,4 ha samt underväxtröjning innan gallring på 0,9 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning. Observera att årets tillväxt inte är uppräknad i skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten 309 m3sk för våren/sommaren 2018 vilket skulle motsvara en totalvolym på fastigheten, efter tillväxtsäsongen, om ca 12 675 m3sk vilket motsvarar ca 230 m3sk/ha produktiv skogsmark.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, nyckelbiotoper. Avdelning 1 berörs av naturvärde i form av ”Övriga lövträd”. Avdelning 15 och 16 berörs av naturvärde i form av ”Barrskog”. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten har bedrivits tillsammans med grannar på större arealer (Kungsbackens jaktlag).

Fiske

Fastigheten har del i Laxå Kungsbacken FS:3 med fiskerätt i Unden. Sjön Unden inhyser vanlig insjöfisk samt kräftor.

Övrigt

Fastigheten har andelar i vägar. Årlig utdebitering sker med ca 1 000 kr. Utdebitering beror på driften och underhållet av vägarna och kan variera över tid.

Rättsförhållande

Fastighet

Laxå Kungsbacken 1:2, Kättefallet 1:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,0 ha
Myr/kärr/mosse 7,3 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Inägomark 8,0 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 71,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 465 000 kr
Skogsimpediment 48 000 kr
Åkermark 173 000 kr
Betesmark 13 000 kr
Tomtmark 75 000 kr
Bostadsbyggnader 343 000 kr
Ekonomibyggnader 57 000 kr
Summa: 4 174 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 65 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för förvärv av fastigheterna enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgiften till Länsstyrelsen i Örebro län är 3 700 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Jag är intresserad av fastigheten Kungsbacken och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning