Kvarnäng

Härligt läge, praktiska hus, virkesrik skog och bra jakt. 45 min från Stockholm.
Areal: 54 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 800 000 SEK
Anbudsdag: 9/6 2020
Visning:
24/5 kl 11:00
2/6 kl 15:00
Torsåkers socken representerar ett stycke inbjudande sörmländskt landskap. Här finns Kvarnäng fritt och vackert placerad på en höjdsträckning med härlig utsikt över omgivningarna. Från gården är det praktisk närhet till tätorter och städer med Gnesta och Stockholm inom 14 respektive 70 km avstånd. Kvarnäng omfattar 54 ha i en rationell ägofigur, som i huvudsak fördelar sig över 37 ha välskött skogsmark samt 12 ha åker- och betesmark. Gårdscentrum finns i den södra delen av fastigheten med ett charmigt bostadshus samt praktiska ekonomibyggnader för såväl gårdens förvaltning som möjligheter till mindre djurhållning.
Samtliga klövvilt finns inom markerna och framför allt dovhjortsstammen genererar många spännande jakttillfällen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (50)

Foto: Jens Agensjö, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är uppfört i 1 1/2 plan med stomme i timmer under ett brutet tak beklätt med profilerad plåt. Fasad beklädd med stående träpanel, 2 glasfönster kopplade i bågar. Byggnadens grundläggning utgörs av källargrund och kryp-/torpargrund, efter att källaren grävts ur i början på 1990-talet. Tillbyggnad med farstu, hall och våtrum med träregelkonstruktion på krypgrund. Uppvärmning genom vattenburet system kopplat till bergvärmeanläggning (Nibe) som är cirka sex år gammal. Byggnadens murstock används inte för närvarande då inga eldstäder finns anslutna. Avloppsanläggning genom trekammarbrunn och markinfiltration, cirka tre år gammal. Vatten tas från en grundvattentäkt som är gemensam med stugområdet öster om fastigheten. Fiberanslutning är på gång i området, anslutningsavgift är ej erlagd. Bo- och tillbyggnadsarea uppgår enligt taxeringsuppgifter till 92 m2 respektive 27 m2.

Via den tillbyggda farstun på bostadshusets södra långsida sker entré till en välkomnande hall. Till höger om hallen finns våtrum med dusch, handfat och WC. Våtrummet är i behov av renovering. Rakt fram från hallen nås vardagsrum och matsal som också ansluter till den vidbyggda glasade verandan på husets norra långsida. Till vänster om hallen finns ett rymligt kök med matplats och komplett uppsättning vitvaror.

En trappa i hallen leder upp till övre plan som inrymmer hall/allrum, två sovrum och förrådsutrymmen.

Från hallen finns även en trappa ner till källarplanet med tvättstuga, pannrum, hobbyrum samt flera biutrymmen. Entré till källarplanet sker även via en dörr på husets östra gavel.

Dubbelgarage

Cirka 30 meter söder om bostadshuset finns ett dubbelgarage. Byggnaden är uppförd med träkonstruktion under sadeltak beklätt med plåt. Byggnaden har en uppskattad byggnadsarea om cirka 6 x 5 meter.

Energideklaration

Energideklaration finns upprättad för bostadshuset som har en beräknad energiprestanda om 108 kWh/m2 och år.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: Cirka 17 100 kr (10 680 kWh för 2019)
Renhållning: 3 299 kr
Vatten och avlopp: Vattenkostnad, gemensamhetsanläggning, 0 kr, 1 768 kr för avlopp, slamtömning 2 ggr/år
Försäkring: 9 156 kr, varav rörelsedelen 3 728 kr
Fastighetsavgift 8 049 kr (2019)

Ekonomibyggnader

Ladugård

Cirka 50 meter söder om bostadshuset finns ladugården, uppförd i mitten på 1980-talet efter att den gamla ladugården brunnit. Byggnaden är uppförd på en gjuten platta och har en byggnadsarea om cirka 288 m2. Stomme i stål under sadeltak beklätt med plåt. Fasad beklädd med stående träpanel. Byggnadens östra del utgörs av loge/maskinhall och den västra delen av ladugårdsutrymme med kvarvarande inredning samt skulldel. Ladugården har dock aldrig hyst några djur, utan nyttjats som verkstadslokal. Vatten och el finns indraget.

Magasin

Invid bostadshuset finns en timrad magasinsbyggnad i 1 1/2 plan med en uppskattad byggnadsarea om cirka 6,5 x 5 m. Byggnadens södra del är uppförd på plintgrund och den norra delen på en jordkällare. Fasad beklädd med stående träpanel under sadeltak beklätt med profilerad plåt. El finns indraget.

Vedbod

Cirka 40 meter öster om bostadshuset finns en vedbod med en uppskattad byggnadsarea om 5 x 4,5 m. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund under sadeltak beklätt med plåt. Sammanbyggt finns ett enklare växthus med vinrankor.

Vagnslider

Cirka 20 meter söder om ladugården finns ett vagnslider med en uppskattad byggnadsarea om 18 x 5 m. Träkonstruktion på hårdgjord yta under pulpettak beklätt med plåt.

Kolarkojan

Uppe på skogen, invid den norra delen av avdelning 10, finns sedan många år en charmig ”kolarkoja” uppförd av nuvarande ägare. Den är placerad intill gamla tiders kolbottnar, platser där kolmilor varit resta. Kojan är uppförd i trästomme med liggande träpanel under pulpettak klätt med plåt. I bakre delen av kojan finns ett mindre utrymme för exempelvis övernattning. Byggnadsarea om cirka 3 x 2 m. Kojan har nyttjats för såväl utflykter som för trevliga raster under jaktdagar.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken omger gårdscentrum i fastighetens södra del och uppgår enligt skogsbruksplanen till 11,7 ha. Enligt blocksupporten på Jordbruksverket uppgår arealen åkermark till 8,88 ha och resterande areal om 2,82 ha bedöms utgöra betesmark. Stödrätter finns för all åkermark och övergår vederlagsfritt till köparen. Åkermarken har under de senaste åren legat i träda och är fri för en köpare att bruka ekologiskt eller konventionellt från tillträdesdagen.

Skogsmark

Kvarnäng omfattar totalt 36,9 ha virkesrik skogsmark. En ny skogsbruksplan upprättades hösten 2019 av Foran Forest och avser perioden 2020-2029. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till cirka 7 300 m3sk, vilket ger ett snittförråd om 199 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med 59 % tall, 40 % gran och 1 % löv. Åldersklassfördelningen är relativt jämn med skog i de flesta åldrar. Medelboniteten bedöms uppgå till goda 7,2 m3sk/ha och löpande tillväxt anges till 180 m3sk/år. I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om 3 140 m3sk varav föryngringsavverkning om 2 939 m3sk och gallring om 201 m3sk. Tidigare spår av granbarkborreangrepp kan noteras inom exempelvis avdelning 2. För mer information om skogen, se bilagda skogsbruksplan samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Kvarnäng är belägen i en del av Södermanland med fantastiskt goda viltstammar, vilket skapar många fina jakttillfällen. Vilttillgången utgörs främst av älg, kron- och dovvilt, rådjur och vildsvin, där dovviltet får anses vara i störst numerär på markerna.

Fastigheten ingår i Lästringe älg- och kronskötselområde vilket omfattar en areal om cirka 6 000 ha. Jakten på Kvarnäng har hittills bedrivits utan att ha ett angränsande samarbete med näraliggande fastigheter. Älgskötselområdet stadgar att det måste finnas ett angränsande samarbete över 100 ha för att ha rätt att jaga vuxen kronhjort (handjur). För att ha rätt att jaga vuxen älg (tjur och ko/kviga) måste det angränsande samarbetet vara över 250 ha. För de fastigheter som inte når upp till dessa arealer gäller istället att man under ordinarie licensperiod har rätt att jaga kronhind, kron- och älgkalv enligt avlysningsjakt. För en enskild fastighet inom älgskötselområdet innebär det en obegränsad avskjutning tills en gemensam kvot för hela älgskötselområdet är uppnådd, därefter stopp.

För en ny ägare av Kvarnäng kan, om så önskas, sannolikt möjligheter finnas till jaktsamverkan med något av de jaktlag som finns kring fastigheten.

Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Övrigt

Avseende skolor är Lästringe skola närmast tillgänglig, med stadierna F – 6, inom tre km från Kvarnäng. Högstadium finns att tillgå i Gnesta och Nyköping. Närmaste gymnasium finns i Nyköping och Södertälje.

Välsorterade mataffärer, vårdcentral, apotek, systembolag, pendel- och fjärrtågstation med flera servicefunktioner finns exempelvis i Gnesta, 12 min bilfärd norrut från Kvarnäng.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Kvarnäng 2:1

Ägare

Ernst Gustavsson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,9 ha
Skogsimpediment 3,6 ha
Inägomark 11,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 53,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 078 000 kr
Skogsimpediment 14 000 kr
Åkermark 421 000 kr
Betesmark 14 000 kr
Tomtmark 437 000 kr
Ekonomibyggnader 169 000 kr
Bostadsbyggnader 819 000 kr
Summa: 4 952 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 80 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Kvarnäng och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning