Kvarnberg

Skogsfastighet i Kvarnberg
Areal: 88 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2023
Obebyggd skogsfastighet om 88 hektar belägen i Kvarnberg, söder om Los i Ljusdals kommun.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 88 hektar mark varav 74,7 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av två skiften belägna i Kvarnberg, ca 20 km söder om Los i Ljusdals kommun. Fastigheten är lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 6 800 m³sk vilket ger ett medelförråd om 91 m³sk/ha och medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Talldominerade marker där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar i åldrarna 10-30 år men har även ca 1 400 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kvarnberg

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en skogsbruksplan som ursprungligen är upprättad 2015. Planen är sedan ajourhållen och uppdaterad i fält av Holmen Skog under april månad 2022. Därefter har skogsbruksplanen räknats upp med 2 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 74,7 hektar med ett beräknat virkesförråd om 6 834 m³sk vilket ger ett medelförråd om 91 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,3 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 362 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 60 %, gran 28 % och löv 12 %. Ca 1 400 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tydlig tyngdpunkt på ungskogar i åldrarna 10-30 år.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ligger inom Kvarnbergs jaktlags jaktmarker som omfattar ca 1 200 hektar. Jakträtten är för närvarande muntligt upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten med benämningen "Vattendrag med slingrande lopp, Blandsumpskog och Naturlig skogsbäck" i avdelning 5 och 6 i skogsbruksplanen. Det finns även två områden men höga naturvärden registrerade på fastigheten med benämning "Bladsumpskog och Barrsumpskog" som berör avdelningarna 13 och 14 samt 30 och 31 enligt skogsbruksplanen. En mindre del av fastigheten längs med Voxans strandlinje, om ca 0,3 hektar är även belägen inom Voxna naturreservat och natura 2000-område (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ljusdal Kvarnberg Ga:3, väg som förvaltas av Kvarnberg-Tenskogs Vägsamfällighet.

Stickvägen som går från från Klöverhällsvägen upp till Hästberget är enskild och delas med rågrannen .

Fastigheten har ej del i "stickare Klöverhällsvägen" som går parallellt med det västra skiftet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kvarnberg 1:34

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 87,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 74,7 ha
Skog med restriktion 0,3 ha
Myr/kärr/mosse 12,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 88,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 1 627 000 kr
Skogsimpediment 44 000 kr
Summa: 1 671 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-29
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier