Kvarnbergstorp

Obebyggd skogsfastighet om 68 hektar produktiv skogsmark belägen i Kvarnbergstorp på gränsen mellan Ljusdal och Ovanåkers kommun.
Areal: 81 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2021
Skogsfastighet i Ljusdals kommun. Fastigheten består av totalt 81 hektar mark varav 67,8 hektar produktiv skogsmark belägen i Kvarnberg ca 20 km söder om Los och ca 25 km norr Voxna. Talldominerade marker med ett virkesförråd uppskattat till ca 5 950 m³sk, vilket ger medelförråd om 88 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ung och gallringsskogar men har även ca 1 400 m³sk i slutavverkningsbar ålder.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Skog & Fritid i Bollnäs AB under maj månad 2019. Planen är sedan tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 67,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 966 m³sk vilket ger ett medelförråd om 88 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 87 %, gran 10 % samt löv 3 %. Ca 1 400 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet utgörs av talldominerade marker med en tyngdpunkt på ungskogar i åldern 5-9 år samt växtkraftiga gallringsskogar i åldrarna 40-49 år.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ligger inom Öhmans jaktlags jaktmarker som omfattar ca 850 hektar. Jakträtten är för närvarande muntligt upplåten.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,7 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden registrerade på fastigheten. En mindre del av fastigheten, ca 0,3 hektar är belägen inom Voxna naturreservat och natura 2000-område som omfattar avdelning 57 i skogsbruksplanen (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Ovanåker Njupan Ga:5, som förvaltas av Voxnabruk-Noppikoski Samfällighetsförening berör det södra skiftet. Ljusdal Kvarnberg Ga:3, som förvaltas av Kvarnberg-Tenskogs Vägsamfällighet berör resterande skiften.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kvarnberg 1:23

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,8 ha
Myr/kärr/mosse 8,9 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 2,8 ha
Summa: 81,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 873 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 2 888 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-12-10
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning