Laggarbo/Sala Prästgård

Fastighet med 104 ha produktiv skogsmark och 13 751 m3sk. Möjlighet till jakt.
Areal: 130 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/1 2020
På uppdrag av Prästlönetillgångarna i Västerås stift förmedlas nu 104 hektar produktiv skogsmark och 11 ha vatten norr om Sala. Fastigheterna är obebyggda.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (15)

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som upprättats av Prästlönetillgångar i Västerås stift är framräknad till och med år 2018. Den anger att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 104,4 ha. Det totala virkesförrådet uppgår enligt planen till 13 751 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 132 m3sk/ha. Skogen har brukats över tid och har skog i alla åldersklasser. Den löpande tillväxten uppgår till 5,8 m³sk/ha/år under planperioden eller hela 605 m³sk/år. Medelboniteten uppgår till 5,4 m3sk/ha. För ytterligare information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

På fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper.
Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakten är upplåten på ett ettårigt avtal till Åby Möklinta östra JVO. Jakträttsupplåtelsen löper till och med 2020-06-30, uppsägning skall ske 6 månader innan avtalet löper ut, i annat fall förlängs det med ett år i sänder. Ersättningen uppgår för innevarande jaktår till 9 746 kronor/år inklusive moms.
Förutom de vanliga småviltsarterna för området förekommer älg på fastigheterna. De jaktredskap i form av jakttorn, åtelplatser m.m som kan förekomma på fastigheterna är jakträttsinnehavarens egendom och tillfaller ej en köpare.

Vatten

Vallsjön ligger på fastigheterna där det sulförda objektet har 11 ha av sjön. Vallsjön ingår i Sala Fiskevårdsförening. Ingen ersättning utgår till markägaren för fisket.

Lantmäteriförrättningen

Sala Sala Prästgård 1:4 avser del av fastighet varmed marken företrädelsevis förvärvas genom fastighetsreglering eller genom avstyckning. Köparen svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättning.

Rättsförhållande

Fastighet

Sala Laggarbo 1:2, Sala Sala Prästgård 1:4, del av

Ägare

Svenska Kyrkan Prästlönetillgång 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 104,4 ha
Impediment 14,4 ha
Vatten 11,3 ha
Summa: 130,1 ha

Taxeringsvärde

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Jag är intresserad av fastigheten Laggarbo/Sala Prästgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning