Långberget

Två obebyggda fastigheter om ca 82 hektar mark i Holmsveden.
Areal: 82 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Två obebyggda fastigheter i Holmsveden i Söderhamns kommun. Fastigheterna består av tre markområden fördelade på två skiften om totalt ca 81,8 hektar mark varav 60,5 hektar produktiv skogsmark och 5 ha åkermark. Skifte 1 är beläget vid Långberget i Holmsveden och skifte 2 vid Galatippen. Virkesförrådet uppskattas till ca 11 200 m³sk vilket ger medelförråd om 186 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 6,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre gallringsskogar med ca 8 200 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ligger inom Hernebo jaktlags jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (29)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under januari månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 60,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 11 231 m³sk vilket ger medelförråd om 186 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 40 %, gran 46 % samt löv 14 %. Ca 8 200 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvårdslagen

Köparen bör vara medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 21.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar i skrivande stund registrerad på fastigheterna(Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden i skrivande stund registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,5 hektar och består av ett sammanhängande område. Det finns idag inget arrende men marken är i skrivande stund plöjd.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Hernebo jaktlags jaktmarker som omfattar ca 1 237 hektar. Kontaktperson är jaktledare Hans-Olof Ekengren tfn 070-2198488. Jakträtten är för närvarande utarrenderad med 6 månaders uppsägning.

Lador

På fastigheterna finns två enklare brädlador under plåttak. Ladan i sydöstra hörnet kommer tas bort under sommaren och ingår därmed inte i köpet.

Vägar

Vägen till skifte 2, Långtjärnsvägen, förvaltas gemensamt på, frivillig basis, av berörda markägare.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med annan fastighet, separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet saknas därmed.

Inteckningar/Lån

Fastigheterna överlåtes obelånade samt fria från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets
beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Servitut

Ett servitut för väg till förmån för fastigheten Söderhamn Härnebo 1:17 kommer upprättas till tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Härnebo 1:16 & 11:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,5 ha
Myr/kärr/mosse 5,8 ha
Berg/hällmark 9,6 ha
Inägomark 5,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 81,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med annan fastighet, separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet saknas därmed.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-05-20
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning