Långbo

Skogsfastighet i Långbo
Areal: 82 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 9/2 2024
Skogsfastighet om 70 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 11 300 m³sk i Söderhamns kommun.

Obebyggd skogsfastighet belägen i Långbo i Söderhamns kommun. Fastigheten består av tre skiften om totalt 81,9 hektar mark varav 69,8 hektar är produktiv skogsmark. Skiftena är belägna i tre väderstäck kring Långbo, ca 35 km sydväst om Söderhamn. Fastigheten är lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 11 300 m³sk vilket ger medelförråd om 162 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,3 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 3 500 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Långbo

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Björn Karlsson, Skog & Fritid i Bollnäs under juli månad 2021. Planen är sedan ajourhållen och tillväxtberäknad med 2023 års tillväxt av Mellanskog.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksarealen till 69,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 11 335 m³sk vilket ger ett medelförråd om 162 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,3 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 406 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelning: tall 59 %, gran 31 % och löv 10 %. Ca 3 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en sprid åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Långbo jaktlags marker om ca 1 500 hektar jaktmark. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det en noteringar om en kolbotten på fastigheten.

Registrerade naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten som i princip berör hela avdelning 3 i skogsbruksplanen med definition "Barrnaturskog". Det finns även ett område med höga naturvärden registrerat på fastigheten som berör delar av avdelning 29 i skogsbruksplanen med definition "Barrsumpkog" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg som berör skifte 3 enligt skogsbruksplanen. Söderhamn Långbo Ga:1, väg (SJ vägen) som förvaltas av Nyängsvägens samfällighetsförening och Söderhamn Älgnäs Ga:1, väg (Västbyvägen) som förvaltas av Skogs Södra samfällighetsförening.

Fastigheten har även del i vägar som berör skifte 1 och skifte 2 som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Skifte 1 Långberget, vägsträckningen fram till skiftet förvaltas gemensamt av berörda markägare. Skifte 2 Långbo fäbodväg, vägsträckningen förvaltas gemensamt av berörda markägare.

SJ vägen genom skifte 3 plogas vintertid samt även Hemstanäsvägen som går i södra änden av skifte 1. Långbo fäbodväg som går till skifte 2 kommer att plogas upp under försäljningsprocessen. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för aktuell status.

Led

En del av Sagbergsleden passerar genom fastigheten på skifte 2.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad och omfattas av fem penninginteckningar om totalt 3 440 000 kr. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av befintliga penninginteckningar i denna fastighet. Fastigheten överlåtes därmed obelånad och fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Hamnäs 2:36

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,8 ha
Myr/kärr/mosse 3,4 ha
Berg/hällmark 8,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 81,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 3 440 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-02-09
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Bollnäs

Långgatan 7 B
821 43   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier