Långhed

50 hektar jord- och skog norr om Alfta i Ovanåkers kommun.
Areal: 50 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 150 000 SEK
Anbudsdag: 13/6 2022
Obebyggd lantbruksfastighet fördelad på tre markområden om totalt ca 49,9 hektar mark, varav 36,1 hektar produktiv skogsmark och 7,3 hektar åkermark. Skifte 1 är beläget mellan Lång-Rösten och Stavssjön, skifte 2 väster om Enstabosjön och skifte 3 i Långhed. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 100 m³sk vilket ger medelförråd om 142 m³sk/ha. Medelbonitet beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 1 600 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under oktober månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 36,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 132 m³sk vilket ger medelförråd om 142 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 51 %, gran 34 % samt löv 15 %. Ca 1 600 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i 5 jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson är Lars Wälås, ordförande, mobilnummer: 070-688 68 06. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,3 hektar. Inägomarken ligger väl samlad på skiftet i Långhed. Marken är för närvarande upplåten genom muntlig överenskommelse. Ny ägare kan tillträda marken våren 2023. Inga EU-stödrätter ingår i försäljningen.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Långhed Ga:2, vägar som förvaltas av Enstabovägarnas vägsamfällighet. Stickvägen från vägbommen vid Mossbovallsvägen till skifte 2 ingår ej i gemensamhetsanläggningen, denna vägsträcka förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Lada

På fastigheten finns en äldre hölada under plåttak.

Städning

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Långhed 4:20

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,1 ha
Myr/kärr/mosse 6,3 ha
Inägomark 7,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 49,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 70 000 kr
Betesmark 5 000 kr
Skogsmark 1 764 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Summa: 1 855 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-13
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning