Lånsta

Produktionslantbruk och skog
Areal: 337 ha
Kommun: Sala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 45 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/10 2023
Tillfälle att förvärva större välskött produktionsgård med närhet till stan!

Ytterst sällan ges möjligheten att ta över en välfungerade produktionsgård. Nu finns möjligheten i Sala. Lånsta är en större egendom i Kila socken, drygt en mil söder om Sala. Egendomen är en produktionsgård med välavkastande åkermark om ca 190 ha och välskött skogsmark om 125 ha, samt gårdscentrum med bostadshus i gott skick, uthyrningsbyggnader eller möjlighet till generationsboende och ekonomibyggnader inriktade för rationell nötköttsproduktion. I dagsläget bedrivs köttdjursproduktion med tjurar med plats för cirka 500 djur. Med endast 15 minuters bilfärd nås både Sala och Västerås. Är du intresserad att veta mer eller boka en visning kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lånsta

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin, August Häger och Kim Lill Husfoto

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden är högt belägen vid gårdscentrum i ett soligt och öppet läge omgiven av trädgård och lövträd. Mangårdsbyggnaden är uppförd i två plan på torpargrund med stomme av trä. Fasaden är klädd i stående träpanel och tak belagt med betongpannor. Uppvärmning genom kulvert från panncentralen samt två eldstäder som går att elda. Vatten tas från egen brunn som är gemensam för alla bostadshusen. Avloppet är även det gemensamt för alla bostadshusen med trekammarbrunn och infiltrationsbädd. Fiber finns anslutet. Boarean enligt taxeringen är 177 kvm med 60 kvm biarea.

På markplan kommer man in genom entrédörren vid verandan och möts av en hall med klinker. Direkt till vänster finns ett badrum med wc och dusch. Till vänster efter badrummet finns en hall med förvaringsutrymmen, samt en groventré med tvättstuga. Från groventrén kan man nå den östra delen av mangårdsbyggnaden som utgörs av ett stort garage som idag används till förvaring. Till höger från hallen finns ett väl tilltaget kök med en köksö, här finns även en äldre vedspis bevarad. I bortre delen av köket finns matbord. Från köket finns även en dörr som leder ut till en altan med överbyggt tak. Rakt fram från hallentrén passerar man en braskamin innan man når trappen som leder till övervåningen och till vänster om trappen på markplan finns ett sovrum.

Den svängda trappen leder upp på övervåningen där man möts av en hall. Till höger finns ett stort allrum. På vänster sida av hallen finns ett sovrum med garderob följt av ett badrum med wc och badkar. Rakt fram från hallen når man balkongen som blickar ut över gården.

Tegelvillan

Väster om mangårdsbyggnaden finns en bostadsbyggnad i 1,5 plan. Uppförd på källargrund med trästomme klädd med tegelfasad och tak belagt med betongpannor. Byggnaden är ett Mockfjärdshus från 1965. Uppvärmning genom vattenburet system med radiatorer och kulvert från panncentralen. Vatten och avlopp är gemensamt med de andra bostadshusen. Boarean enligt taxeringen är 184 kvm med 166 kvm biarea. Fiber är gemensamt med gårdskontoret. Fönstren är isolerglas. I nuläget pågår renovering av de två toaletterna i huset. Bostaden är uthyrd i dagsläget.

Nedrebotten består av entré, toalett med wc, (under renovering) , kök, vardagsrum och matsal med parkettgolv och stor uteplats med tak på baksidan. Från entrén går en korridor genom huset där man når källartrappen, badrum med wc, komod med handfat, dusch och golvvärme. Vidare finns det ytterligare en entré med garderober och längst bort i korridoren når man två sovrum med garderober.

Övervåningen som nås från entrén och består av möblerbarhall med gott om förvaring i garderober samt förråd och balkong som vetter mot baksidan. Badrum som håller på att renoveras. Vidare finns det två sovrum med garderober på vardera sida om hallen.

Huset är för närvarade uthyrt.

Lillabostadshuset

Mitt emot mangårdsbyggnaden finns ett mindre bostadshus uppförd i 1,5 plan på torpargrund med timmerstomme. Utvändigt har byggnaden klätts i stående träpanel med lockläkt och tak belagt med tegel. Uppvärmning genom kulvert från panncentralen och eldstäder. Vatten och avlopp är gemensamt med de andra husen. Fiber finns anslutet. Boarean enligt taxering är 88 kvm.

I entrén finns ett mindre kapprum som sedan leder in till ett stort kök, här finns en vacker bakugn och vedspis bevarad, bakugnen går ej att elda i. Går du igenom köket till norra sidan av byggnaden så finns en hall där ena sidan har en groventré, följt av badrum med dusch och wc och längst ner från hallen, en rejäl tvättstuga med förvaring. Till vänster efter kapprummet vid entrén kommer man in i ett vardagsrum med kakelugn, här finns även trappen som leder upp till ovanvåning som rymmer två sovrum och ett mindre badrum med wc och dusch.

Huset är för närvarande uthyrt.

Energideklaration och byggnadsbesiktning

Energideklaration eller byggnadsbesiktning är ej upprättade och kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen.

I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul som gör att köparen ej kan upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad efter fastighetsköpet.

Ekonomibyggnader

Festlokal

Intill mangårdsbyggnaden finns ett magasin med stomme av trä och tak av tegel stående på grundstenar. I byggnaden finns ett stort garage med betonggolv och plåtklädda väggar. Utrymmet kan även används som slakteri och är isolerat. I nästa del finns en inredd festlokal med bardisk, festlokalen är isolerad. Bredvid festlokalen finns ett utrymme inrett med matbord, grusat golv och panelklädda väggar perfekt för afterwork eller fest med plats för 50 sittande gäster. Resterande del av nedre plan utgörs av vagnslider. På övervåningen finns ett äldre magasin som är inrett som dansloge. Byggnaden mäter cirka 8 * 30 meter i byggnadsyta.

Verkstad

Nordväst om mangårdsbyggnaden finns en verkstad och maskinhall uppförd på gjutna plintar och trästomme, Utvändigt klädd i plåt. Invändigt är golvet gjutet. Byggnaden mäter cirka 12 * 35 meter i byggnadsyta. Ena delen består av verkstad med skjutportar och H-balk i taket för travers. Resterande del utgörs av maskinhall.

Panncentral

Panncentralen ligger bredvid tegelvillan och har en byggnadsyta på cirka 5 * 10 meter. Byggnaden har en stomme av trä och i pannrummet är det gjutet betonggolv. Pannan är Twin Heat flispanna från 2008 med två ackumulatortankar. Kulvert finns draget till alla tre bostadshusen där pannan värmer alla husen genom vattenburet system.

Ladugård / loge

Ladugård och loge i vinkel. Uppförd på stensatt grund med stomme av trä. Klädd i panel av trä och tak av plåt. Öst-väst gående delen av byggnaden utgörs av kontor, personalrum med kök, tvättstuga och omklädningsrum samt en kalvavdelning med plats för max 96 kalvar. Nord-söder gående delen utgörs söderifrån av maskin och utsädesförvaring, följt av mottagningsboxar med plats för 34 kalvar, mjölkrum, BB-avdelning och norra delen av en lösdriftsavdelning på spalt med max djurantal på 70 stycken. Gjutet golv genomgående i byggnaden. Vattnet till djurstallarna tas från en separat grävdbrunn.

Nya lösdriftsstallet

Nya lösdriftsstallet är beläget i östra delen av gårdscentrum. Uppförd på gjuten platta med stomme i stål. Klädd i stående träpanel och tak beklädd i plåt med ventilerad nock. Byggnaden har en LR-stomme i stål. Byggnadsytan på mark är cirka 24 * 40 meter. Byggnaden är delad på mitten med betongvägg och på varje sida finns 5 grupper i lösdrift med skarpgång och foderbord på långsidorna.

Lösdriftsstall 2

Norr om nya lösdriftsstallet finns ytterligare ett lösdriftsstall. Uppförd på plintgrund med delvis trästomme och delvis murad stomme. Byggnaden är uppförd i två delar varav den delen närmast nya stallet har en byggnadsyta på cirka 16 * 40 meter och den påbyggda snedbyggnaden mäter cirka 20 * 40 meter. Utvändigt klädd i stående träpanel och tak av plåt. I byggnaden finns plats för 6 grupper i lösdrift samt 3 sjukboxar. Snedbygganden har skrapgång och foderbord under tak. I den andra delen är skrapgången och foderbordet ej under tak.

Övriga byggnader

På gårdscentrum finns en äldre smedja samt ett mindre garage.

Två ängslador finns beläget på åkermarkerna.

I grusgropen finns en trälada som används som flislager.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken ligger lättillgänglig med rationella skiften med god avkastning och välskötta bördiga marker för området. Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplan till 177,7 ha och enligt samansökan är 174 ha åkermark och 5,63 ha betesmark. Marken brukas i dagsläget konventionellt. Jordarten enligt SGUs jordartskartering varierar, i huvudsak utgörs den av lerjord, men det finns inslag av både sandigare jordar och jordar med inslag av slit och mulljordar. I dagsläget odlas vete, korn, rågvete, havre, vall och majs. Åkermarken är lättillgänglig med bra vägnät till alla skiften. Säljaren brukar all mark själv och söker EU-stöd för hela arealen. I den lantmäteriförrättning som pågår kommer cirka 15 ha åkermark utöver ovanangiven areal regleras till försäljningsobjektet.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på försäljningsobjektet uppgår till 118 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad i augusti 2023 av Foran Forest. Cirka 5 ha skogsmark håller på att regleras till försäljningsobjektet.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 14 421 m3sk. Detta ger ett medeltal om 122 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 7,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 38,8 %, gran 44,7 % samt löv 27,9 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 714 m³sk per år. Avverkningsförslaget under planperioden är 3 864 m³sk. Av denna volym består 1 186 m³sk av föryngringsavverkning, 2 512 m³sk av gallringsuttag samt resterande 166 m3sk av uttag från naturvårdande skötselåtgärder. Skogsmarkens åldersfördelning är främst skogar i tillväxtfas med en tyngdpunkt i åldern 20 – 40 år. Andelen skog i huggningsklasserna G2 - S2 är 8 % av volymen.

Försäljningsobjektet är mycket välskött och tillgången till väg är god med grusade underhållna vägar. Inga nämnvärda, naturliga, drivningshinder föreligger på innehavet. Under hösten kommer några enstaka granar och vindfällen plockas bort.

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheterna berörs ej av nyckelbiotoper som finns registrerade i myndigheternas öppna arkiv.
Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten på fastigheterna är upplåten utan något vederlag. Jakten ingår i Grällsta jaktlag. Fastigheterna ingår i Toppenbergs och Kila Norra ÄSO. Vanligt förekommande viltslag förutom sedvanliga småvilt för området är älg, vildsvin och kronhjort. Jaktredskap såsom jakttorn och åtlar med mera, ägs ej av säljaren och tillfaller ej köparen. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Bergsstaten

Inom fastigheten har företagen som heter Ragnar Metals Limited (till och med 2024-11-02), Rolling Road Exploration Sweden AB (till och med 2025-06-15) och Boliden Mineral AB (till och med 2023-12-16) mineralrättigheterna vilket innebär att företagen har rätt att prospektera d.v.s. undersöka berggrunden för att finna utvinningsbara mineraler och metaller. Mera information finns på Bergsstatens hemsida.

Grustäkt

Fastigheten Lånsta 2:15 består av en grustäkt. I grustäkten har man rätt att ta grus för eget behov. Täkttillstånd för brytning avslutades 2010. Säljaren förbehåller sig rätten att ta bort det grus som finns krossat i grustäkten för eget behov.

Lantmäteriförrättning

På Sala Lånsta 2:14 pågår en lantmäteriförrättning där en del väster om gårdscentrum håller på att styckas av. Området är cirka 8 hektar och består av betes- och åkermark samt ett ytterligare hyreshus som finns på fastigheten. Säljaren kommer förbehålla sig äganderätten till denna del. Detta området är bortritat från fastigheterna i fastighetskartan och skogsbruksplanen.

Till Sala Lånsta 2:14 pågår även fastighetsreglering av totalt cirka 20 hektar varav cirka 15 hektar åkermark och 5 hektar skogsmark som säljaren har köpt. Denna mark kommer tillfalla Köparen efter att lantmäteriförrättning är avklarade. Marken angränsar mot skifte 6 och 7 av Sala Lånsta 2:14 vid Solbacken. Denna marken är ej inritad i kartan och är ej med i skogsbruksplanen.

Rättsförhållande

Fastighet

DEL AV SALA LÅNSTA 2:14, 2:15

Ägare

Henrik Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 317,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 118,0 ha
Myr/kärr/mosse 3,3 ha
Inägomark 177,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 18,8 ha
Summa: 318,1 ha

Taxeringsvärde

Sala Lånsta 2:14 och Lånsta 2:15 är samtaxerad som bebyggd lantbruksenhet (typkod 120), hel registerfastighet. Taxeringsår 2021. Taxeringsvärden enligt nedan. Småhusmark: 280 000 kr. Småhusbyggnad: 3 542 000 kr. Skogsmark: 5 318 000 kr. Skogsimpedimentmark: 32 000 kr. Åkermark: 8 808 000 kr. Betesmark: 112 000 kr. Ekonomibyggnad: 1 630 000 kr. Summa: 19 722 000 kr.

Inteckningar

Lånsta 2:14 är intecknad med 15 pantbrev om totalt 29 000 000 kr. Lånsta 2:15 är intecknad med 1 pantbrev om totalt 100 000 kr. Samtliga av dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Agronom

August Häger
August Häger
Ekonomagronom
070-492 34 44

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lånsta & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lånsta kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier