Lassekrog

Medelålders tallskogar
Areal: 231 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 400 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024
Samlat skogsinnehav vid Lassekrog i nordvästra Hälsingland, med stuga för jakt och rekreation.

Här erbjuds tre med varandra närliggande fastigheter intill Laforsen och Lassekrog, nordväst om Ljusdal. Riksväg 84 korsar i norr och tillsammans med ett i övrigt etablerat skogsbilvägnät är åtkomsten god. Skogarna utgörs huvudsakligen av växtliga gallringsskogar av tall där över halva skogsmarksarealen har skog i åldersklasserna 40–59 år. Fastigheterna omfattar ca 179 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet har beräknats till ca 21 100 m³sk. I närhet till Ljusnans brusande vatten finns en enkel stuga och friggebod med kojplatser för övernattning och en härlig känsla att nyttja för rekreation och som jaktstuga. Jaktmöjligheter erbjuds i Lassekrogs VVO.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Lassekrog

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

På småhusfastigheten Yg 3:42 finns en äldre timmerstuga med yttertak av plåt och en byggnadsarea om drygt 20 m² plus veranda. Stugan har ett hänförande läge vid kanten av den branta sluttning som leder ned till älven Ljusnan. Sittande på verandan kan man genom naturreservatets skog skönja och höra älvens brusande vatten.

Stugan är i ett rum, möblerad med soffa, bord, stolar, hörnskåp, en våningssäng och en enkelsäng. Där finns även pentrybänk med gasolspis och diskho samt kylskåp. Uppvärmning sker med gasolkamin och den öppna spisen. El och vatten saknas.

Friggebod

Invid timmerstugan finns en friggebod uppförd i planktimmer och med takbeklädnad av tjärpapp. I stugan finns en våningssäng, uppvärmning saknas. Byggnadsarea ca 8 m² plus veranda.

Invid timmerstugan finns en friggebod uppförd i planktimmer och med takbeklädnad av tjärpapp. I stugan finns en våningssäng, uppvärmning saknas. Byggnadsarea ca 8 m² plus veranda.

Uthus

Byggnad som rymmer en vedbod och torrdass.

Skog och mark

Skogsmark

Bifogade skogsbruksplaner för fastigheterna Yg 3:46 och Stocksbo 8:12 är upprättad i september 2023 av Emma Ärfström. Fastigheterna omfattar enligt skogsbruksplanerna tillsammans 179,8 ha skogsmark och det beräknade virkesförrådet är 21 151 m³sk, 118 m³sk/ha. Av virkesförrådet återfinns 16 244 m³sk i huggningsklass G1 och 3 667 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Tall är det dominerande trädslaget som utgör hela 88% av virkesförrådet, gran 9% och löv 3%. Markerna har huvudsakligen god bärighet och det etablerade vägnätet skapar god åtkomst.

Ljusdal Yg 3:46:
Fastigheten består av två skiften varav det östra gränsar till fastigheten Ljusdal Stocksbo 8:12. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 168,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om 20 518 m³sk vilket innebär 122 m³sk/ha.
Se vidare information i den bifogade skogsbruksplanen.

Ljusdal Stocksbo 8:12:
Fastigheten är i ett skifte, gränsande mot fastigheten Yg 3:46. Dess totala areal är 12,3 hektar varav 11,6 hektar produktiv skogsmark med unga till medelålders skogar. Virkesförrådet har beräknats till 633 m³sk vilket motsvarar 55 m³sk/ha.
Se vidare information i den bifogade skogsbruksplanen.

Ljusdal Yg 3:42
En enkel väg leder från riksväg 84 över den plana skogsmarken fram till den avstyckade småhusfastigheten Ljusdal Yg 2:42, som enligt fastighetsdatautdrag omfattar 1 557 kvm. Fastigheten gränsar mot brinken som leder till älven Ljusnan, en brink som ingår i Mellanljusnans Naturreservat.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Lassekrogs viltvårdsområde som omfattar ca 1 200 ha. Kontaktman är Jonny Bohlin, tel. nr. 076-838 50 05. Älgjakten bedrivs i ett jaktlag, ny ägare har själv att undersöka möjligheten att ingå i jaktlaget. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området.

Fiske

Fisket i området administreras av Färilas fiskevårdsområde. Se mer information på www.farilafiske.se

Registrerade natur- och kulturvärden

På fastigheten Yg 3:46 finns i den norra delen av avdelning 1 i skogsbruksplanen en registrerad nyckelbiotop om ca 3,5 ha, som anges ha en värdefull kryptogamflora (Kryptoga).

De norra delarna av fastigheterna Yg 3:46 och Stocksbo 8:12 ingår i Mellanljusnans Naturreservat som löper längs med Ljusnan.

Inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller kulturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa: Skogens pärlor (Skogsstyrelsen) och fornsok.se.

Över fastigheterna Yg 3:46, avdelning. 42, och Yg 8:12, avdelning 9, passerar Lillskogsleden, som är en vandringsled.

Vägar

Skogsbilvägarna finansieras genom trafikavgifter i samband med avverkning.

På det stora skiftet tillhörande fastigheten Yg 3:46, strax nordväst om Stugusjön, är en kortare väg som sträcker sig under och öster om kraftledningen. Den förvaltas gemensamt av de tre fastigheter den tjänar, servitut finns upprättat.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Visning

Visning av Fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med mäklare. Ingen visning av skogsmarken kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Yg 3:46, Yg 3:42 och Stocksbo 8:12

Ägare

Fredrik Stark 1/3
Lennart Stark 1/3
Erik Stark 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret:
Ljusdal Stocksbo 8:12 - 12,39 ha
Ljusdal Yg 3:42 - 0,1557 ha
Ljusdal Yg 3:46 - 217,91 ha
Totalt 230,46 ha

Areal enligt skogsbruksplan:
Produktiv skogsmark - 179,8 ha
Impediment skog - 24,5 ha
Väg och kraftledning - 1,0 ha
Annat - 26,4 ha
Summa landareal 231,7 ha
Därtill kommer vatten om 2,4 ha

Taxeringsvärde

Ljusdal Yg 3:46:
Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark, 5 729 000 kr
Skogsimpediment, 57 000 kr
Skog med restriktion, 24 000 kr
Summa 5 810 000 kr

Ljusdal Stocksbo 8:12:
Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark, 395 000 kr
Summa 395 000 kr

Ljusdal Yg 3:42:
Typkod 213 (Småhusenhet, tomtmark med byggnad Byggnadsvärde mindre än 50 000 kr), taxeringsvärde år 2021
Tomtmarksvärde, 20 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde, - kr
Summa 20 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-24. För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-24. För mer information, se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier