Laxå Barrud

Skogsfastighet med två skiften i Lilla Barrud, söder om Finnerödja. Ca 10 ha produktiv skogsmark med en volym stående skog om ca 2 770 m³sk.
Areal: 10 ha
Kommun: Laxå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Anbudsdag: 1/3 2021
I Tivedens djupa skogar finns nu möjligheten att förvärva en obebyggd skogsfastighet i två skiften. Fastigheten utgörs av ca 10 ha mark varav 9,7 ha är produktiv skogsmark enligt en nyupprättad skogsbruksplan. Volym stående skog är bedömd till 2 767 m3sk. Boniteten på fastigheten är mycket god för området och är bedömd till 8 m3sk per ha och år. Storleken på fastigheten lämpar sig väl för en förstagångsköpare men är även en lämplig fastighet att köpa till för den som vill utöka sitt skogliga markinnehav.

Välkommen att besöka skogen i Barrud!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (22)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastighetn uppgår till 9,7 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2020-12-02 (AB Stenmark & Jansson).

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 2 767 m3sk. Detta ger ett medeltal om 285 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 8 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 22 %, gran 70 %, löv 7 % samt contortatall 1 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 52 m3sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 84 m3sk. Avverkningsförslaget under planperioden är ca 1 925 m3sk. Av denna volym består ca 1 700 m3sk av föryngringsavverkning och ca 225 m3sk av gallringsuttag. Skogsmarken domineras av medelålders gallringsskog i 45–65-årsåldern men har även slutavverkningsbar skog i 85- och 115-årsåldern.

Försäljningsobjektet har de senaste åren endast nyttjats för uttag av ved och uttag har skett genom manuellhuggning. En stor del av skogen är därför tätvuxen där viss självgallring pågår till följd av slutenheten. Planläggaren har för den kommande 10-årsperioden lämnat som förslag att 2,7 ha ska markberedas och planteras (följdåtgärder), återväxtkontroll bör genomföras på 1,9 ha (följdåtgärd) samt 0,1 ha bör lövröjas (följdåtgärd).

Det södra skiftet har genom servitut tillgång till skogliga transporter till väg. Skogliga transporter från det norra skiftet har skett genom muntliga överenskommelser i samband med avverkning.

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Driftskostnader

Fastighetsägarna har ej haft kostnader kopplat till fastigheten. Vid enstaka tillfällen har fastighetsägarna bidragit till gemensam grusning av grusvägen mellan skogsskiftena. Över tid bedöms den årliga kostnaden för detta uppgå till ca 200 kr/år.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten är för närvarande muntligen upplåten. Intäkten för upplåten jakträtt är för närvarande 550 kr/år. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Fastigheten ingår i Tiveden älgförvaltningsområde samt Karamossens älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten saknar registrerad fiskerätt.

Övrigt

På fastigheten finns lösöre i form av en äldre bil, kaross till en husvagn (som nyttjats som rastkoja) samt ett chassi till en manskapsvagn (som nyttjats som sommarstuga/rastkoja). Detta medföljer i köpet. Säljaren kommer inte att avstäda skogsmarken från ovan nämnt eller eventuellt ytterligare lösöre.

Rättsförhållande

Fastighet

Laxå Barrud 1:58

Ägare

Christina Malm 1/2
Jan Olof Malm 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Summa: 9,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 833 000 kr
Summa: 833 000 kr

Inteckningar

Fastigheten berörs av en penninginteckning om totalt 10 000 SEK. Pantbrevet (skriftligt) är förkommet och ansökan om dödning av detsamma är inlämnat till Lantmäteriet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd sedan minst ett år inom glesbygdsområde i Laxå kommun. Ansökan inges till Länsstyrelsen i Örebro län och avgiften är för närvarande 4 600 kr för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver även det förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Laxå Barrud och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning