Kanterås och Bjälledalen

Två skogsfastigheter om 1600 m3sk. Kan köpas av juridisk person.
Areal: 12 ha
Kommun: Lerum
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 12/3 2021
Genom Areal Göteborg erbjuds till försäljning två skogsfastigheter i Lerums kommun, väster om sjön Mjörn. Skogsfastigheten Kanterås 1:1 är belägen på Risveden och omfattar ca 8 hektar och Bjälledalen 1:1 ligger på Bjällåsen, Alefjäll och omfattar drygt 3 hektar. Fastigheterna har ett sammanlagt virkesförråd på ca 1 600 m3sk. Fastigheterna säljs som en enhet men bud kan läggas på vardera fastigheten. Fastigheterna kan köpas av juridisk person.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (9)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den samlade skogsmarksarealen på de två fastigheterna är 12 hektar enligt den skogsinventering som upprättats av Marcus Björsell, Skogsstyrelsen juni 2019. Enligt inventeringen har de båda fastigheterna ett bedömt virkesförråd på 1 530 m3sk i juni 2019. Skogsinventeringarna har teoretiskt räknats upp med ett års tillväxt och idag har fastigheterna ett beräknat virkesförråd på ca 1 600 m3sk. Inga skogliga åtgärder har skett sedan skogsinventeringarna upprättades. Skogsuppgifterna som bifogats denna beskrivning är inlagda i PC-Skog och framskrivna med ett års teoretisk tillväxt.

Skogen domineras av medelålders tall- och granskog med inslag av löv. Skogen är växtlig och har en stor framtida värdetillväxt och erbjuder en kapitalplacering med växtkraft.

Skogsmark Kanterås 1:1

Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om 8,6 hektar med ett bedömt virkesförråd på ca 840 m3sk. Skogen har en åldersklassfördelning med en övervikt på yngre skog. Fastigheten är barrdominerad med ett virkesförråd som fördelar sig på ca 42 % gran, ca 45% tall och ca 13 % löv. Skogsmarken har en medelbonitet på 7,1 m3sk/ha och år vilket är normalt för området. Den årliga tillväxten uppgår till ca 47 m3sk per år och det finns möjligheter att forma den kommande skogen på fastigheten. Skogsmarken är till stor del lättåtkomlig. För ytterligare information om skogen, se bilagda skogsinventering.

Skogsmark Bjälledalen 1:1

Fastigheten har en produktiv skogsmarksareal om 3,4 hektar med ett bedömt virkesförråd på ca 775 m3sk. Skogen har en åldersklassfördelning med en övervikt på medelåldersskog. Fastigheten är barrdominerad med ett virkesförråd som fördelar sig på ca 71 % gran och ca 29 % tall. Skogsmarken har en medelbonitet på 8,7 m3sk/ha och år vilket är normalt för området. Den årliga tillväxten uppgår till ca 35 m3sk per år och det finns möjligheter att forma den växande skogen på fastigheten. För ytterligare information om skogen, se bilagda skogsinventering.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsens register Skogens pärlor finns inga registrerade nyckelbiotoper vid denna fastighetsbeskrivnings upprättande.

Jakt

Fastigheterna ger möjligheter till spännande jaktupplevelser i ett viltrikt område. Vilttillgången utgörs främst av älg, hjort, rådjur, vildsvin och småvilt. Jakträtten på fastigheterna är i dagsläget upplåtna på ett femårigt avtal till Foglaryds Jaktlag till och med 30 juni 2023. Upplåtelsen omfattar all jakt och är i dagsläget inte uppsagd. Avgiften för upplåtelsen är 1 600 kr/år.

Fiske

Fastigheten Lerum Bjälledalen 1:1 har andel i Lerum Dalen FS:1. Fastigheten Lerum Kanterås 1:1 har andel i Lerum Östad FS:1, FS:2 samt Lerum Huvden FS:1. Andelarna ger fiskerätt i ett stort antal sjöar.

Rättsförhållande

Fastighet

Lerum Kanterås 1:1, Bjälledalen 1:1

Ägare

Stora Lundby Östad Pastorat 1/1

Areal

Lerum Bjälledalen 1:1 areal enligt fastighetsregistret: 3,3 ha. Lerum Kanterås 1:1 areal enligt fastighetsregistret: 8,7 ha. Areal enligt skogsinventering: Produktiv skogsmark 12 ha, summa landareal 12 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 317 000 kr
Summa: 317 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ägs idag av juridisk person och kan förvärvas av juridisk person (exempelvis aktiebolag), detta kräver dock förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Kanterås och Bjälledalen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning