Liholen

Äldre gård belägen i vackert landskap. Närhet till Bjursås skicenter. 17 ha skog.
Areal: 18 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 10/8 2018
Visning:
20/7 kl 16:00-17:00
Samt 27/7 16:00-17:00. Anmälan om visning till undertecknad mäklare.
Liholen, en bebyggd lantbruksenhet, belägen i vackra Bjursås med ett böljande landskap av ängar och skog. På gården finns den gamla mangårdsbyggnaden med tillhörande lador, uthus och ett gemytligt gårdstun. Här finns plats för många gäster i separata byggnader. Belägen endast ett par kilometer från Bjursås Skicenter. Skogsarealen uppgår till ca 17 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rödfärgad stuga med vita knutar och en vackert stensatt källare. Byggnaden är uppförd runt förra sekelskiftet och har en stomme av timmer, fasad av liggande träpanel och bjälklag av trä. Takbeklädnad av betongpannor och fönster av typen tvåglas från ca 1970-tal. Uppvärmning via direktverkande el-radiatorer samt olika eldstäder. Murstocken är delvis renoverad och används idag för eldning i kök och två av rummen. Endast järnhaltigt sommarvatten från egen källa ca 100 m från bostadshuset. Ledningen utgörs av järnrör därav det järnhaltiga vattnet. Ledningen ligger delvis i eller under betonggolv. Avloppsanordning av en icke godtagbar konstruktion. Byggnaden är idag att betrakta såsom ett sommarhus/fritidsboende. Bostadsarea enligt taxering är 54 kvm. El finns indraget i byggnaden men är av äldre standard.

På entré plan finns en härligt gammeldags inglasad farstu, hall, kök med låga köksbänkar och en vedspis, två rum med kakelugnar. På övre plan finns ett större och oinrett utrymme samt ett sovrum. I källaren finns före detta bagarstuga, grovkök och enkelt badrum med wc och dusch.

Kammaren

Lillstuga uppförd i timmer, isolerad, på en plintgrund. Takbeklädnad av tegel. El finns indraget, uppvärmning genom direktverkande elradiatorer och en vedkamin. Enklare köksutrustning. Ledningar som inte är inkopplade finns för ett separat ledningssystem av sommarvatten till kammaren.

Snickarstugan

Före detta snickarstuga som omvandlats till sommarstuga. Uppförd i timmer på en plintgrund av sten. Takbeklädnad av plåt. Vedspis och öppen spis finns men är ej godkänd. Ledningar som inte är inkopplade finns för ett separat ledningssystem av sommarvatten till snickarstugan.

Energideklaration kommer inte att upprättas, bostadsbyggnaden är att betrakta såsom ett fritidshus.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård med murad djurdel och gjutet valv. Resterande del i trä med takbeklädnad av tegel. Här finns förråd, höskulle mm.

Uthus

Äldre ihopsatt byggnad i timmer med takbeklädnad av tegel.

Timmerlada

Lada i timmer med takbeklädnad av tegel.

Härbre

Klassiskt mindre härbre i timmer. Takbeklädnad av tegel.

Övriga byggnader

Mindre härbre i timmer med takbeklädnad av plåt. Barack på hjul i sämre skick, lämnas kvar på fastigheten. Ett härbre i timmer beläget bakom ladugården, delvis på fastigheten, ägs inte av säljarna och ingår ej i köpet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

I anslutning till gårdscentrum finns en mindre betesmark.

Skogsmark

Över skogsmarken finns en skogsbruksplan upprättad. Planen är upprättad av DSK Skog AB i Falun i december år 2015. Skogsbruksplanen har därefter teoretiskt tillväxtberäknats av DSK Skog AB till och med år 2018.

Skogsmarken fördelar sig på tre skiften, varav det största är en del av brukningscentrumet. Övriga två skiften är belägna dels öster om Bjursen samt ett öster om Fjällgrycken.

Enligt den uppräknade planen finns 16,7 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 3 543 m³sk. Medelförrådet är höga 212 m³sk/ha. Av den produktiva skogsmarksarealen är 70% äldre än 70 år. Medelboniteten är beräknad till 5,3 m³sk per hektar och år, tillväxten är bedömd till 92 m³sk per år.

Nyckelbiotoper

Avdelning 9 i skogsbruksplanen motsvarar ungefärligen en av Skogsstyrelsen klassad nyckelbiotop och fornminne, den så kallade Trollgatan.

Jakt

Fastigheten ingår i Bjursås Östra vvo om ca 6 300 ha. Kontaktperson är Rolf Brittas, Fjällgrycksbo

Fiske

Fastigheten har samfällt fiske. Belägen inom Bjursås-Leksands fvof.

Elvy och Sven Näs Miljö- och Naturvårdsfond

Ägaren/ägarna till fastigheten Liholen 2:3 skall, enligt två testamenten från Elvy och Sven Näs, erhålla 16,67 % av den årliga avkastningen från Elvy och Sven Näs Miljö- och Naturvårdsfond. Avkastningen skall användas för att underhålla byggnader och att hålla landskapet öppet. Fonden förvaltas sedan ca år 2009 av Bjursås Hembygdsförening. Fondens tillgångar var vid årsskiftet 2017/2018 drygt 12 miljoner kr och bestod av värdepappersfonder, aktier och likvida medel. Totalt har ägarna sedan inkomståret 2011 erhållit drygt 400 000 kr före skatt.

Äldre utbetalningar:
Inkomstår 2017 64 414 kr
Inkomstår 2016 48 294 kr
Inkomstår 2015 134 708 kr
Inkomstår 2014 18 782 kr
Inkomstår 2013 57 082 kr
Inkomstår 2012 44 186 kr
Inkomstår 2011 35 506 kr

Anbudsgivare kommer att ges tillfälle att granska tidigare testamenten samt boutredningsmannens (Fonus) beslut angående tolkningen av testamentena. Mer information om fondens förvaltning kan även fås av Bjursås Hembygdsförening: www.bjursashembygdsforening.com

Det skall av anbudsgivare och slutlig köpare inte uppfattas som någon garanti eller utfästelse från säljaren om kommande utbetalningar eller fondens fortlevnad. Säljarna förbehåller sig rätten till eventuell utbetalning/avkastning för inkomståret 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Liholen 2:3

Ägare

Sven-Gunnar Sjöberg 1/2
Patrik Hedh 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 19,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 886 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Betesmark 6 000 kr
Tomtmark 182 000 kr
Bostadsbyggnader 214 000 kr
Ekonomibyggnader 63 000 kr
Summa: 1 358 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan görs först efter att köpekontrakt tecknats.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Liholen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning