Lilla Skattegården 9

31 ha bördig och sammanhållen åkermark, 2 ha naturbetesmark samt 2,6 ha skogsmark.
Areal: 36,5 ha
Kommun: Skara
Objektstyp: Åker
Prisidé: 5 950 000 SEK
Anbudsdag: 21/2 2020
Mellan Skara och Kvänum utbjudes nu ett rationellt jordbruk med 31 ha åkermark på bördig mellanlera med ekologisk brukning. Därtill följer ett par mindre skogsskiften som kan säljas med åkermarken, alternativt separat.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (22)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Försäljningsobjektet omfattar ca 31 ha stödberättigad åkermark på jordar av mellanlera som övergår i lite lättare lera i väster. Det finns även inslag av styvare lera på ett mindre område nordväst om gårdens byggnation. Dräneringen är äldre och utgörs av tegelrör. Åkermarken har brukats ekologiskt sedan år 1995. Idag är ca 10 ha av åkermarken i vall och resterande areal är höstplöjd. Försäljningsobjektet skall fastighetsombildas genom en lantmäteriförrättning varför tillträde kan ske först sedan förrättningen vunnit laga kraft. Möjligheten finns dock för köparen att överta brukningen redan inför 2020-års säsong, då genom ett arrendeavtal avseende detta år. Om köpare önskar kan säljaren åta sig att plöja ytterligare ca 6 ha som idag ligger som vall.

Fastigheten har andelar i ett kanalföretag avseende den öppna kanal som går genom fastigheten. Fördelning av fastighetens andelar kommer ske i samband med fastighetsombildningen.

Betesmark

Till fastigheten följer ca 2 ha naturbetesmark, beläget i den västra delen. Betesmarken består av lövträdsbevuxna kullar.

Eu-stöd

Stödrätter motsvarande den stöberättigade arealen för åker- och betesmark följer verderlagsfritt med vid försäljningen.

Skogsmark

Samtliga fyra registerfastigheter som ingår i försäljningen omfattar även var sitt mindre skogsskifte. Tre av dessa ligger samlade och består av ca 1,1 ha där skogen avverkades för ca 25 år sedan och har därefter självföryngrat sig med björk, al och en mindre del tall och gran. I den västra delen är marken fuktigare och består av alskog med underväxande lövskikt. Virkesvolymen för hela detta område är okulärt uppskattat till 60 m3sk. Utöver detta finns ett separat beläget skogsskifte om ca 1,5 ha. Detta skifte utgörs till hälften av äldre granskog samt i övrigt av planterad tall och gran, ca 25 år och ett mindre område med självföryngrad björk på fuktig mark. Virkesförrådet på detta skifte är okulärt uppskattat till ca 300 m3sk.

Skogsmarken säljes i första hand tillsammans med åkermarken, men kan även säljas separat under förutsättning att fastighetsbildning kan ske och att säljaren finner det ekonomiskt fördelaktigt med en delning.

Jakträtt

Jakträtten är idag muntligen upplåten men övergår till köparen på tillträdesdagen, alternativt vid annat datum efter överenskommelse.

Del av fastighet

Försäljningen utgörs av fyra registerfastigheter, varav säljaren avser att behålla gårdscentrum samt ca 2,5 ha mark som berör två av dessa fastigheter. Därmed kommer en lantmäteriförrättning att krävas för att köparen skall erhålla äganderätten. Om köparen kan fastighetsreglera förvärvet till egen fastighet, skall detta ske i första hand. Köparen bekostar då lantmäteriförrättningen och undviker därmed kostnad för lagfartsansökan. Alternativt kan köparen söka lagfart på en av de redan befintliga registerfastigheterna för att sedan fastighetsreglera det övriga förvärvet. Även i detta fall åligger det köparen att bekosta lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skara Vinköl 2:7 del av, m.fl

Ägare

Åshild Björk 1/1

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av registerfastighet, saknas fastställt taxeringsvärde. Det beräknade taxeringsvärdet för försäljningsobjektet uppgår till ca 2 460 000 SEK.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer i köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Lilla Skattegården 9 och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning