Lillefall

I ett skifte med 129 ha produktiv skogsmark, 17 700 m3sk och jakt.
Areal: 141 ha
Kommun: Ödeshög
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 400 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2018
Lillefall är en välarronderad skogsfastighet i södra delen av Ödeshögs kommun, Trehörna socken. Området karakteriseras av ett lätt kuperat landskap med bördiga skogsmarker. Fastighetens 141 ha fördelar sig på 129 ha produktiv skogsmark, 2,3 ha inägomark samt drygt 10 ha impediment och övrig mark. Medelboniteten uppskattas till 8,9 m3sk/ha och det totala virkesförrådet till 17 700 m3sk. Jakt sker främst efter älg, vildsvin och rådjur.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
072-531 70 88

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Gårdens öppna marker uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,3 ha och utgörs av permanenta gräsmarker. Delar av åkermarken har anmälts till Länsstyrelsen för omställning till skogsmark. Markerna nyttjas idag som viltåkrar. Inga stödrättigheter följer med fastigheten.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, ursprungligen upprättad 2015 och justerad med kontrollmätningar utförda av Holmen i fält under september 2018, uppgår den produktiva skogsmarken till 128,6 ha med ett totalt virkesförråd om 17 711 m3sk eller 138 m3sk per ha. Medelboniteten uppskattas till 8,9 m3sk/ha och den årliga tillväxten uppskattas till 876 m3sk/år. Skogsmarken domineras av skogar i åldern 5-45 år med god tillväxt och gran är det klart dominerande trädslaget med 62 % följt av löv och tall med 22 % respektive 16 %. I huggningsklassen G1 finns 11 350 m3sk och i huggningsklasserna G2, S1 och S2 finns 4 325 m3sk.

Fastigheten berörs enligt Skogsstyrelsen av åtta sumpskogar. Ungskogsröjning av avd. 9, 20, 26, 31 och 37 är påbörjad och kommer avslutas i början av november. Genom hela fastigheten går en skogsbilväg i gott skick vilket ger korta drivningsavstånd och god tillgänglighet vid skogsvård.

Nyckelbiotoper

Enligt Skogsstyrelsens inventering berörs fastigheten av två nyckelbiotoper, avd 2 och 51 i skogsbruksplanen.

Jakt

Lillefall erbjuder med sin arrondering och lätt kuperande landskap goda förutsättningar för jakt. Jakten har bedrivits gemensamt med grannfastigheter och kommer bli tillgänglig för ny ägare från och med tillträdesdagen. Jaktbart vilt är älg, vildsvin och rådjur.

Övrigt

Den matjord som ligger uppsamlad i avd 56 tillhör inte säljaren och ingår således inte i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

ÖDESHÖG LILLEFALL 1:1, 1:3

Ägare

Yvonne Öst 1/2
Per Johan Gustafsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 128,6 ha
Impediment 6,7 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 2,3 ha
Övrigmark 3,9 ha
Summa: 141,9 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Fastighetsmäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Jag är intresserad av fastigheten Lillefall och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning