Gydingstorp

Rejäl skogsfastighet, 104 ha skog, 11 220 m3sk, 59 ha myr, enkel byggnation och jakträtt.
Areal: 166 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Gydingstorp är en skogsfastighet av större mått i ett välarronderat skifte belägen ca 9 km öster om Agunnaryd och ca 30 km sydöst om Ljungby. Total areal ca 166 ha, varav produktiv skogsmark ca 104 ha med bedömt virkesförråd ca 11 220 m3sk (medeltal 108 m3sk/ha), ca 59 ha myrimpediment, ca 2 ha betesmark och ca 1 ha övrig mark. Äldre mangårdsbyggnad i två plan uppförd med timmerstomme samt ekonomibyggnation i behov av omvårdnad. Efter genomförd upprustning erbjuder Gydingstorp ett naturskönt och avkopplande boende med möjligheter till mindre djurhållning och/eller annan verksamhet. Gydingstorp, med dess betydande ägovidd, erbjuder utmärkta jaktmöjligheter efter bl.a. älg och vildsvin.
Bud kan lämnas avseende hela fastigheten (areal ca 166 ha) alt. Ljungby Gydingstorp 1:9 (areal ca 37 ha) alt. Ljungby Gydingstorp 1:11 och Älmhult Moen 1:4 (areal ca 129 ha).
Fastigheten säljs genom öppen budgivning med utgångspris 7,5 milj. SEK för helheten.

Fastigheten är reserverad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Uppskattad byggnadsarea ca 95 kvm. Nybyggnadsår 1910 enligt fastighetstaxering.
Byggnaden innehåller fyra rum och kök plus hall och komplementutrymmen samt stor inredningsbar övervåning. Boyta 90 kvm, biyta 110 kvm och standardpoäng 19 enligt fastighetstaxering.
Byggnadskonstruktion i två plan, timmerstomme, stengrund, sadeltak med tegelpannor, två skorstenar, dubbla 1-glasfönster med spröjs och fasad av rödfärgad locklistpanel med vita detaljer.
Huvudentré via glasveranda på framsidan, groventré via tillbyggnad (med gjuten grund och eternittak) på baksidan.
Byggnaden är föremål för genomgripande renovering/modernisering.

Planlösning bottenvåning
Huvudentré med pardörrar till hall. Genomgångsrum. Rum med eldstad. Sovrum med garderob och kamin. Finrum med kamin. Kök innehållande diskbänk, köksspis, bakugn, murad vedförvaring, kylskåp, spis, nyare kyl och frys samt trappa till övervåning. Badrum med plastmatta, dusch, WC, handfat och varmvattenberedare. Groventré till farstu.
Spegeldörrar. Golv av trä och äldre mattor. Invändig takhöjd ca 1,95 m.

Planlösning övervåning
Fyra oinredda rum, varav ett med eldstad. Trägolv, delvis spångar utlagda på bjälklag.
Invändig takhöjd ca 1,90 m (vissa rum utan innertak).

Övrigt
Uppvärmning genom eldstäder och elvärme. Eldstäderna är inte godkända för eldning då de ej har använts under lång tid, varpå reparationsåtgärder erfordras likaså sotning och godkänd brandskyddskontroll via Skorstensfejarmästare.
Enskilt vatten (kvalitet/kvantitet ej känd). Grävda vattenbrunnar.
Enskilt avlopp. Enligt uppgift från Ljungby kommun utgörs avloppet av 3-kammarbrunn med stenkista. Avloppsanläggningen är inte godkänd för användning enligt Ljungby kommun. Ny enskild avloppsanläggning erfordras vid iståndsättning av mangårdsbyggnaden.
Elektricitet finns indraget (f.n. avstängt).

Tomtmark
Tomtmarksareal 2 500 kvm enligt fastighetstaxering. Tomtplatsen ligger högt och vackert omgiven av ädla lövträd och hagmarker. Läget är naturskönt, privat och fridfullt. Trädgården är ej hävdad under senare tid.

Driftskostnader
Elektricitet* ca 1 460 kr/år
Kommunal fastighetsavgift 3 023 kr/år
Summa ca 4 500 kr/år

*) Avser enbart elabonnemang, f.n. vilande.

Ovanstående driftskostnader per år för mangårdsbyggnaden avser nuvarande förhållanden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan sannolikt komma att skilja sig betydligt.
Mangårdsbyggnaden är obebodd sedan många år, varvid sophämtning, sotning, slamtömning och försäkring ej är beställt.

Energideklaration
Någon energideklaration avseende mangårdsbyggnaden kommer ej att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppskattad byggnadsstorlek ca 180 kvm. Nybyggnadsår 1938 enligt fastighetstaxering. Uppförd i trä, stengrund och plåttak med hängrännor. Äldre stalldel med invändig takhöjd ca 2,3 m och betonggolv. Utrymme med hydrofor och vattenpump (def.). Höloft över stalldel. Loge/traktorgarage med foderutrymmen på vardera sida. Vagnsbod med trappa upp till sädesmagasin.

Övrig

Uthus

Uthus 1
Uppskattad byggnadsstorlek ca 20 kvm. Uppförd i trä, stengrund och plåttak. Timmerväggar och betonggolv.

Uthus 2
Uppskattad byggnadsstorlek ca 15 kvm. Uppförd i trä, stengrund och plåttak.

Uthus 3
Uppskattad byggnadsstorlek ca 30 kvm. Uppförd i trä, stengrund och eternittak. Föremål för avveckling.

Uthus 4
Uppskattad byggnadsstorlek ca 6 kvm. Uppförd i trä, gjuten platta och plåttak. Föremål för avveckling.

Uthus 5
Uppskattad byggnadsstorlek ca 6 kvm. Uppförd i trä, stengrund och plåttak. Föremål för avveckling.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen över fastigheten är upprättad av SÖDRA, planläggare Jörgen Filipsson, inventeringstidpunkt mars 2017. Se vidare bilagt utdrag ur den nyupprättade skogsbruksplanen samt nedanstående punkt ”Undersökningsplikt/besiktning”.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 104,1 ha med totalt virkesförråd ca 10 314 m3sk. Tillkommer gör volym för tillväxtsäsongen 2017 och 2018 med ca 906 m3sk. Således bedöms det totala virkesförrådet uppgå till ca 11 220 m3sk (motsvarar medeltal ca 108 m3sk/ha) vid försäljningstillfället.
Trädslagsfördelning 60 % tall, 27 % gran, 13 % löv och 1 % ädellöv. Medelboniteten anges till 4,7 m3sk/ha och år. Av skogsmarksarealen utgör ca 33 % gallringsskog G1. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 33 % av arealen. Resterande andel (ca 33 %) utgörs av äldre skog S1, S2 och S3. Det finns ingen kalmark K1 inom skogsmarken.

Inägomark

Inägomarken på fastigheten är fri att disponera för ny ägare på tillträdesdagen.
Den öppna jorden (betesmark) omfattar ca 1,9 ha enligt skogsbruksplanen.
Ytterligare hagmarker, som idag utgör skogsmark, bedöms kunna restaureras runt gårdscentrum om så önskas. Stödrätter för gårdsstöd finns ej.

Impediment

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen myrimpediment till ca 59,3 ha (Runneboda myr).
Myrområdet är delvis trädbevuxen med tall.

Torv

Runneboda myr har tidigare varit föremål för projektering av torvskörd (växttorv). Delar av fastigheten bedöms ha en betydande areal med torvfyndigheter och kan därigenom ev. tänkas vara intressant för torvproduktion. Torvbolaget Jiffy Unitorv AB, genom konsultföretaget GeoPro AB, fick i maj 2013 avslag vid Länsstyrelsen på ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till torvtäktsverksamhet, likaså avslag vid mark- och miljödomstolen i januari 2014. Genomförande av torvproduktion är tillståndspliktigt och erfordrar godkänd koncession från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. För vidare information i frågan, kopia av ovanstående dom etc. är Du välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är fri att disponera för ny ägare på tillträdesdagen.
Jaktmarkens arrondering är mycket tilltalande med skiftande fina viltbiotoper som erbjuder synnerligen fina jaktmöjligheter på såväl högvilt som småvilt. Gydingstorp har särskilt goda förutsättningar för jakt efter älg och vildsvin.
Enligt Länsstyrelsen utgör fastigheten oregistrerat kalvområde (fri kalvjakt under begränsad jakttid).
För vidare information om älgjakt, se följande hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/Pages/algjakt.aspx

Fiske

Till Ljungby Gydingstorp 1:9 hör fiskerätt (andel i samfällt fiske) i en bäck. Se punkten ”Samfälligheter m.m.” nedan.

Fastigheten berörs även av Målasjöarna m.fl. sjöars fiskevårdsområde. För vidare information om fiskevårdsområdet, se följande hemsida: http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/236/82645_malasj_ns_m.fl._sj_ars_fiskevardsomrade.pdf

Kort om omgivningarna m.m.

Gydingstorp är lättillgängligt belägen ca 9 km öster om Agunnaryd, ca 28 km norr om Älmhult och ca 30 km sydöst om Ljungby. Fastigheten har även närhet till Helsingborg (ca 150 km) och Malmö (ca 215 km).

För information om Agunnaryd med omnejd, se följande hemsida: http://visitagunnaryd.se/
För vidare samhällsinformation (kommunal service osv.), se Ljungby kommuns resp. Älmhults kommuns hemsida: http://www.ljungby.se/ och http://www.almhult.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljungby Gydingstorp 1:9, 1:11, Älmhult Moen 1:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 166,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 7 088 000 kr
Skogsimpediment 238 000 kr
Betesmark 70 000 kr
Tomtmark 102 000 kr
Ekonomibyggnader 48 000 kr
Bostadsbyggnader 301 000 kr
Summa: 7 847 000 kr

Inteckningar

Ljungby Gydingstorp 1:9 har en penninginteckning om 1 815 000 kr (ett datapantbrev). Ljungby Gydingstorp 1:11 och Älmhult Moen 1:4 är fria från penninginteckningar.
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Gydingstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning