Loberget

Budgivning pågår!
Blekingegård med anor från 1500-talet i ett rikt kultur och naturlandskap.
Areal: 21 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 125 000 SEK
Visning:
21/5 kl 16:00-17:00
Visning av byggnader sker enbart genom tidsbokning/överenskommelse med mäklaren. Anmälan krävs.
21/5 kl 17:00-18:00
Visning av byggnader sker enbart genom tidsbokning/överenskommelse med mäklaren. Anmälan krävs.
Gården Loberget 1:5 är ett stycke Blekingskt kulturarv av byggnader och mark i norra delen av Karlshamn kommun. Fastigheten ligger i ett rikt kulturlandskap med stenmurar, stenrösen och en rik naturmiljö av hagmarkskog av ek och övrig lövskog samt inägomark. Gårdscentrat ligger i ett lugnt enskilt läge med egen infart till de kulturhistoriska gårdsbyggnaderna. Fastigheten riktar sig främst till den natur och kulturintresserade intressenten som ser möjligheter att fastigheten ligger i ett naturreservat.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (43)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten. Gunnar Jönsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Naturreservat Loberget 1:5

Fastigheten Loberget 1:5 omfattas av naturreservatföreskrifter för hela markområdet och dess byggnader, vilket är lite unikt. Föreskrifterna inom reservatet är det som avgör vad som man får göra och inte får göra med markerna samt byggnaderna. Syftet är att främja de äldre -kulturella samt naturvärdena som finns i markerna, vilket gör att man som ägare ska ha samråd med Länsstyrelsen gällande skötseln av markerna och byggnaderna. En framtida ägare av fastigheten bör ha en samsyn med dessa målbilder som reservatet är bildat för, då framför allt om man önskar bo där och bedriva någon form av djurskötsel inom fastigheten. Fastigheten kan lämpa sig för personer som vill bo på fastigheten och exempelvis vill ha en mindre djurbesättning av nötdjur eller får eller alternativt enbart vill bo i ett naturskönt naturreservat där Länsstyrelsen själva sköter markerna.

Föreskrifterna för mangårdsbyggnaden gäller enbart utvändigt och för spekulant som vill bosätta sig inom fastigheten finns det möjligheter att renovera mangårdsbyggnaden invändigt i egen stil, helst med tanke att bevara de äldre kulturella värdena inomhus. Gällande tillstånd och anlägga avloppsanläggning, ny vattenbrunn, anlägga någon form av värmeanläggning krävs tillstånd hos länsstyrelsen för åtgärder inom naturreservatet.

Se mer info om naturreservatets föreskrifter i bifogade bilagor.

De som är viktigt och känna till som köpare av denna fastigheten är att marken inom gårdscentrat inte kan göras privat, rätt om man som privatperson bor i mangårdsbyggnaden. Marken inom gårdscentrat är till för allmänheten för och kunna ta del av de äldre byggnaderna den angränsande marken.

För den spekulant som är intresserad av denna fastigheten och önskar bo i mangårdsbyggnaden, så kommer frågorna upp om man får anlägga avloppsanläggning, borra ny vattenborra, lägga jordvärme, dra el m.m. Detta för göras enligt samråd eller ansökan om ändring i reservatetsföreskrifterna och länsstyrelsen avgör detta. Enligt samtal med berörda handläggare inom Länsstyrelsen i Blekinge så är detta inte omöjligt att anläggas om det görs enligt Länsstyrelsens riktlinjer och förutsättningar, dock måste varje ansökan om anläggningarna i reservatet prövas i varje enligt fall.

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är uppförd i en timmerstomme under ett tegeltak i 2 plan i en lantlig klassisk äldre stil, på en stensatt husgrund. Mangårdsbyggnaden har inga spår av renovering under de senaste 50 åren förutom takbytet från år 2000. Byggnaden är full av historia med dess äldre inredning från delvis början av 1900 talet. Byggnaden beboddes senast fram till år 1973 av nuvarande ägares förfäder. Släkten har haft gården sedan mitten på 1800 talet. Inne i mangårdsbyggnaden finns det spår av mindre modernisering i form av el, men detta är urkopplat idag. Fungerade vatten och avlopp saknas i mangårdsbyggnaden.

Med tanke på att mangårdsbyggnaden ligger inom naturreservatet och omfattas av reservatförskrifterna med målet att bevara samtliga byggnaders karaktär av 1800 tals hus, så måste samråd ske med berörd länsstyrelse före renovering sker av byggnaderna.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten till att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Väl uppe på gårdsplanen ligger två äldre ladugårdsbyggnader varsin sida om gårdsplanen samt ett äldre förråd byggda i äldre klassiskt lantlig stil. Ladugårdsbyggnaderna inrymmer delvis äldre träinredning som stall, ladugårdsdel samt loge och vagnsförråd. Byggnaderna ligger inom naturreservatets mål att bevara den äldre kulturella byggnader från början av 1800-talet.

Skog och mark

Skog och mark

Skogsbruksplanen som är framtagen för fastigheten är enbart ett hjälpredskap för att se arealsfördelningar samt orientera sig inom fastigheten och har ingen betydelse för en ny ägare gällande och bedriva något aktivt skogsbruk.

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 3,5 ha ligger i anslutning till gårdscentrat och delar av de närliggande markerna som är utmarkerade som skogsmark används idag som skogsbete eller är hagmarksskog.

Markerna är idag utarrenderade i 1 år i taget och kan övertas av ny ägare för nästa växtsäsong år 2022.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av ädellövsskog med inslag av ordinärt löv samt med tall och gran. Skogsskötseln inom markerna är reglerade enligt föreskrifterna för naturreservatet.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm. Dock finns det förskrifter hur jakten får skötas inom reservatet.
Jakträtten står fri för ny ägare från och med 2022-07-01.

Fiske

Fastigheten äger del av fisket inom byn Loberget med fiskerätt i Logylet och Mieån och dess möjlighet till kräftfiske.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Loberget 1:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 21,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,2 ha
Impediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 3,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 21,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 29 000 kr
Skogsmark 1 634 000 kr
Summa: 1 663 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person då området klassas som glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Loberget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning