Losjöberget

Losjöberget söder om Alfta
Areal: 91 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 900 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2022
Obebyggd skogsfastighet om ca 91 hektar belägen söder om Alfta i Ovanåkers kommun.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 91,4 hektar mark, varav 86,4 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av två skiften som är belägna söder om Alfta i Ovanåkers kommun. Skifte 1 är sträcker sig mellan Losjön och Skyttmyrsberget och skifte 2 sträcker sig mellan Vallasen och Björnmyran. Virkesförrådet uppskattas till ca 14 200 m³sk vilket ger medelförråd om 164 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Fastigheten lättillgänglig genom ett väl utbyggt vägnät. Övervägande del av skogsmarken består av skötta och gallrade skogar med god löpande tillväxt men det finns även ca 3 400 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta södra viltvårdsområde vilket omfattar ca 21 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Losjöberget

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst i Bollnäs, Erik Nyholmer under augusti månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 86,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 14 210 m³sk vilket ger medelförråd om 164 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 53 %, gran 33 % samt löv 14 %. Ca 3 400 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se.

Jakträtten är för närvarande upplåten. Jakträtten är tillgänglig för köparen från 2023-07-01 under förutsättning att nuvarande upplåtelse sägs upp.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Däremot finns det ett registrerat område med höga naturvärden. Området ligger inom avdelning 31 enligt skogsbruksplanen och definieras av Skogsstyrelsen som "Barrsumpskog" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:1, vägar som förvaltas av Grannäsvägarnas samfällighetsförening.

Fastigheten har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning, dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt av berörda markägare.

De vägar som berör skogsmarken söder om Vallasen omfattas av en pågående lantmäteriförrättning med syfte att bilda en gemensamhetsanläggning för Finnskogsvägarna. Köparen betalar den del av lantmäterikostnaden som avser Nordanå 7:10.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av befintliga penninginteckningar. Fastigheten överlåtes därmed obelånad och fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Nordanå 7:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 83,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 86,4 ha
Myr/kärr/mosse 4,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 91,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 312 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 3 327 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 14 430 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-21
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier