Lösskaberget

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 121 hektar produktiv skogsmark i Hamnäs.
Areal: 134 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 900 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet belägen Hamnäs i Söderhamn kommun. Fastigheten består av ett markområden om totalt 134,0 hektar mark varav 121,0 hektar produktiv skogsmark beläget vid Lösskaberget. Virkesförrådet uppskattas till ca 18 600 m³sk vilket ger medelförråd om 154 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga yngre och medelålders gallringsskogar men har även ca 3 000 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Fastigheten ligger inom Hamnäs Strand Bodarna Kallbäck jaktlags jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (32)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under augusti månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 121,0 hektar med ett beräknat virkesförråd om 18 596 m³sk vilket ger medelförråd om 154 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 45 %, gran 34 % samt löv 21 %. Ca 3 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten i form av bland annat område av skogsbrukslämningar bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 kojgrund efter kolarkoja. Utöver detta så finns det även flera lämnar i form av kolbottnar (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade på fastigheten, biotoperna berör del av avdelning 22, 24, 25, 29 och 30 i skogsbruksplanen med definition "blockrikt hällar, område med brandspår, liten sprickdal samt lövrik barrnaturskog" och del av avdelning 33 med definition "ravin, ansluter till bäck". Fastigheten omfattas även av ett biotopskydd med registreringsdatum: 2014-09-02 som utgör avdelning 25 i skogsbruksplanen med definition "äldre naturskogsartade skogar" (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ligger inom Hamnäs Strand Bodarna Kallbäck jaktlags jaktmarker som omfattar ca 2 500 hektar. Jaktledare och kontaktperson är Björn Eng,
070-3419533. Jakträtten är tillgänglig från och med 2022-07-01.

Raststuga

På fastigheten finns en mindre timrad raststuga med plåttak och kamin vid Lösskatjärnen.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning Bollnäs Hanebo Kyrkby Ga:10, Knupbodvägarna som förvaltas av Knupbodvägarnas nya samfällighetsförening. Utdebitering för år 2021 va ca 5 500 kr.

Fastigheten har även del i vägar som inte omfattas av gemensamhetsanläggningen, egen stickväg förbi Lösskatjärnen. och del i stickväg från Knupbodvägarna i norra rågången. Denna vägsträckning förvaltas gemensamt, genom frivillig överenskommelse, av de tre berörda markägarna.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsatts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Hamnäs 4:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 129,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 121,0 ha
Skog med restriktion 4,7 ha
Myr/kärr/mosse 2,4 ha
Berg/hällmark 2,2 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 0,9 ha
Summa: 134,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Inteckningar

Antal 11 st
Totalt belopp 3 979 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-09-22
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning