Malma Prästgård

Produktiv skogsmark om 45 ha, 7 180 m3sk, 29 ha åkermark. Juridisk person kan förvärva.
Areal: 75 ha
Kommun: Köping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 13/5 2019
Strax norr om Köpings tätort finner vi denna samlade jord- och skogsfastighet med goda möjligheter att skaffa sig en egen bit mark eller som tillskott till befintligt innehav. Totalt cirka 75 ha mark varav knappt 30 ha är åkermark i fyra skiften, resterande del är främst skog och lite betesmark. Fint virkesförråd om 7 180 m3sk. Möjlighet finns för juridisk person att förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-537 12 88

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarksarealen på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 28,3 ha. Enligt blockkartor för SAM-ansökan uppgår åkermarksarealen till 29,34 ha. Åkermarken fördelas över fyra skiften. Jordmånen är övervägande mellanstyva leror. Enligt blockkartorna uppgår arealen betesmark till 0,38 ha.

Åker- och betesmarken är upplåtna genom jordbruksarrende. Stödrätterna följer fastigheten och disponeras i dagsläget av jordbruksarrendatorn.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Prästlönetillgångar i Västerås stift. Planen är framräknad till och med 2018 års tillväxt. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 45 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till uppskattningsvis 7 180 m3sk vilket ger ett genomsnitt på 160 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 12,9 % tall, 37,7 % gran, 35 % björk och resterande 14,4 % asp, klibbal och ask. Medelboniteten för skogen är beräknad till 6,4 m3sk/ha/år. Skogen har en relativt jämn åldersfördelning med skog i de flesta åldersklasserna. För mer information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

En nyttjanderätt för jakten finns på fastigheten med ettårskontrakt för varje jaktår 1 juli-30 juni, avtalet ska sägas upp minst sex månader innan ny avtalsperiod inträffar, annars har nyttjanderättsinnehavaren rätt att förlänga ytterligare ett år. På markerna förekommer bland annat vildsvin, rådjur och älg.

Övrigt

På fastigheten finns en byggnad på ofri grund. Byggnaden tillhör Mälarenergi Elnät AB.

Rättsförhållande

Fastighet

Köping Malma Prästgård 1:1

Ägare

Prästlönetillgångar i Västerås stift 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,0 ha
Övrigmark 1,6 ha
Inägomark 28,3 ha
Summa: 74,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 825 000 kr
Åkermark 1 283 000 kr
Summa: 3 108 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Wijkander
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 69
070-537 12 88

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Malma Prästgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning