Mårtensgård

Skogsskifte söder om Dammsjön
Areal: 15 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2021
Tillfälle för den som vill utöka sitt skogsinnehav i kommunen. Växtligt ungskogsskifte vid Älgtjärnen söder om Dammsjön. Skiftet består av röjnings- och gallringsskogar med hög bonitet. Skiftet är under avstyckning och kan inte bilda egen fastighet, så av den anledningen måste köparen äga skog i kommunen sedan tidigare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (13)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 15 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 522 m³sk, vilket motsvarar ca 35 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 87 % av virkesförrådet medan gran har 2 % och lövträd har 11 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 62 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord av Foran Forest under juli 2021.

Jakt

Fastigheten ingår Säters Viltvårdsförenings jaktmarker. Jakt på ca 3 500 ha

Lantmäteriförrättning

Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.

Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Inga andelar i mark eller fiskesamfälligheter följer skiftet förutom de som lantmätaren kräver för att kunna genomföra förrättningen. Andelar i vägförening fördelas i samband med Lantmäteriförrättningen.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Enligt se Sverige inga belastande inskrivna servitut

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några Nyckelbiotoper, Naturvärden eller Fornlämningar

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Säter Mårtensgård 7:1

Ägare

Daniel Sundman 1/2
Jan Erik Sundman 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Vatten 1,6 ha
Summa: 16,8 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då det avser del av fastighet.

Inteckningar

Det aktuella skiftet kommer inte belastas av några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning