Matsknutsgårdarna

Välarronderad skogsmark med sjökontakt.
Areal: 65 ha
Kommun: Borlänge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2021
Välbestockad och talldominerad skog i två skiften med strandlinje i sjöarna Gäsan och Tron. Matsknutsgårdarna erbjuder möjlighet till skogsbruk, jakt och rekreation söder om Borlänge. Båda skiftena ligger i anslutning till väg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (18)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 61,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 785 m³sk, vilket motsvarar ca 207 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 93 % av virkesförrådet medan gran har 7 % och lövträd mindre än 1 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 249 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord i samband med omarronderingen i Stora Tuna och är därefter uppräknad med teoretisk tillväxt i PC Skog.

Nyckelbiotoper

Avdelning 5 är klassad som nyckelbiotop. Inom avdelning 33 finns ca 1,5 hektar lövrik barrnaturskog och inom avdelning 30 ca 2,2 hektar lövrik barrnaturskog som båda är klassade som naturvärdesobjekt. (Källa: Skogens Pärlor), för mer information kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Fastigheten Matsknutsgårdarna 5:5 är belägen inom Halla jaktklubbs marker som omfattar ca 2 000 hektar. Fastigheten 15:3 är till delar belägna inom samma jaktklubb men p.g.a. omarronderingen är gränserna för jaktklubben ännu inte helt bestämda vilket innebär att 15:3 kan komma att ingå även i Bys jaktklubb. Ny ägare ansöker om medlemskap i jaktklubben. Äger man mer än 50 hektar tilldelas man i Halla jaktklubb två jakträtter.

Jakten blir tillgänglig för ny ägare vid tillträdet. Kontaktperson Halla jaktklubb: Tony Johansson 070-639 91 44.

Fiske

Fastigheterna är belägna inom Noraåns Fiskevårdområdesförening. För mer information se visitdalarna.se. Kontakt Roger Forsberg, [email protected]

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs Skogens Pärlor av en nyckelbiotop och två naturvärdesobjekt. Fastigheten berörs inte av några fornlämningar, källa: Länsstyrelsen.

Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Matsknutsgårdarna 5:5 har andel i flertal samfälligheter, se prospekt för samtliga.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Se prospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

Borlänge Matsknutsgårdarna 5:5 samt Matsknutsgårdarna 15;3

Ägare

Sven Olof Sundqvist Dödsbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,9 ha
Skogsimpediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 65,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde saknas då fastigheten ingått i en större samtaxering.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområdeåde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För information se prospekt

Försäljningssätt

För information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning