Medsandsberget

Skogsskifte i Tomterna
Areal: 75 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2022
Obebyggt skogsskifte om ca 65 hektar mark belägen i Tomterna, ca 40 km norr om Bollnäs.

Obebyggt skogsskifte i Tomterna Bollnäs kommun. Försäljningsobjektet består av ett sammanhängande skifte om totalt 64,7 hektar mark varav 62,8 hektar är produktiv skogsmark och 11,1 hektar vatten beläget över Medsandsberget mellan Ljusnan och Lilla Dalsjön, ca 40 km norr om Bollnäs. Försäljningsobjektet är välskött och med god tillgång till ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 8 000 m³sk vilket ger medelförråd om 128 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,0 m³sk per ha och år. Talldominerande marker där skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växande gallringsskogar men även ca 2 900 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Försäljningen avser område av en fastighet, därav behöver skiftet antingen styckas av eller regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Medsandsberget

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under september månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 62,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 8 060 m³sk vilket ger medelförråd om 128 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,0 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 92 %, gran 5 % samt löv 2 %. Ca 2 900 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Försäljningsobjektet är belägen inom Undersviks viltvårdsområde som omfattar ca 10 500 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Kontaktperson och jaktledare är Thomas Bergkvist 070-628 06 86.

Fiske

Fisket administreras av Undersviks fiskevårdsförening. I närhet till försäljningsobjektet finns Abborrtjärn och Åltjärn, där bedrivs put och takefiske med öring och regnbåge. Övriga vattensystem med god tillgång av gädda och abborre. Se deras hemsida för vidare information: http://www.ufvf.se.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerad på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det flera kolbottnar på fastigheten.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Försäljningsobjektet har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Iste Ga:8, vägar som förvaltas av Istebergets vägsamfällighet.

Försäljningsobjektet har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning, dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Försäljningsobjektet gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Då försäljningsobjektet avser område av fastighet behöver skiftet antingen styckas av och bilda en egen fastighet eller överföras genom fastighetsreglering till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet. Köparen står för fastighetsbildningskostnaden hos Lantmäteriet. Vid fastighetsreglering utgår ej någon lagfartsavgift.

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av fastighet saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av nio penninginteckningar om totalt 4 115 000 kr. Försäljningsobjektet överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Hänsätter 5:19, område av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,8 ha
Myr/kärr/mosse 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Vatten 11,1 ha
Summa: 75,8 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen utgör område av fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Antal 9 st
Totalt belopp 4 115 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-19
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier