Mejdåsen

Ett skifte vid skogsbilväg med mycket god bonitet.
Areal: 11 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2019
Skogsfastighet belägen i Mejdåsens söder om Björbo i Dalarna. Sluttningarna är kända för sin bördighet och för denna fastighet bedöms boniteten till hela 8,0 m³sk per hektar och år. Den produktiva skogsmarken har en yta om 11,7 hektar och virkesförrådet bedöms till ca 2 700 m³sk. Fastigheten är obebyggd, väl arronderad i ett skifte samt belägen vid skogsbilväg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken i Björbo var tidigare som i många andra områden runt omkring i Dalarna starkt ägo splittrad. Genom så kallad omarrondering är numera fastigheterna anpassade för ett modernt brukande av skog. Omarrondering genomfördes i Björbo mellan åren 1999 och 2003.

Över fastighetens skogsmark finns en skogsbruksplan upprättad. Skogsbruksplanen är upprättad av Mattias Mårts, Foran Forest AB i maj månad år 2019. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats ytterligare.

Av skogsbruksplanen kan utläsas att den produktiva skogsmarken är 11,7 hektar och har ett bedömt virkesförråd om 2 722 m³sk vilket ger ett medeltal om 233 m³sk per hektar. Fastigheten domineras av trädslaget gran, 56%, därefter löv, 34%, samt tall 10%. Fastighetens medelbonitet beräknas till 8,0 m³sk per år och hektar, tillväxten förväntas vara 115 m³sk under första tillväxtsäsongen eller 9,8 m³sk per hektar. Se bifogad skogsbruksplan för mer info

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo vvo. För innevarande jaktår är jakträtten upplåten genom en muntlig uppgörelse.

Övrigt

Fastigheten har andel i tre gemensamhetsanläggningar, samtliga är vägar och förvaltas av Björbo Södra Samfällighetsförening. https://www.yourvismawebsite.com/bjorbo-sodra-samfallighetsforening/startsida

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björbo 34:25

Ägare

Dödsboet efter Erik Grip dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,7 ha
Summa: 11,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 429 000 kr
Summa: 429 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Senast inkomna fastigheter till försäljning